6

1Yiem naaiv seix zaangc yie buatc nyungc hienv haic nyei sic. Naaiv deix sic se hniev nyei, ngatv jienv mienh. 2Tin-Hungh bun haaix dauh mienh butv zoih, benx nyei, maaih mienh taaih nyei, bun dongh ninh nyei hnyouv oix longc nyei, maiv caa haaix nyungc, mv baac Tin-Hungh maiv bun ninh njien-youh nyei longc. Maaih ganh dauh mienh duqv longc. Naaiv se kungx-morngh, za'gengh hienv haic nyei sic.
3Se gorngv mienh maaih yietc baeqv dauh fu'jueiv, ninh yaac ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv, ninh hnoi-nyieqc nyei hnyangx-soux yaac camv mv baac maiv duqv njien-youh nyei longc naaiv seix zaangc yaauc nyei sic, daic mingh yaac maiv maaih mienh biopv, yie gorngv, maaih maiv gaux, mbaang-yungz nyei gu'nguaaz zungv gauh longx ninh. 4Weic zuqc wuov dauh gu'nguaaz cuotv seix daaih se kungx-morngh nyei sic. Gu'nguaaz yaac yiem hmuangx gu'nyuoz daic. Yiem hmuangx gu'nyuoz yaac maiv maaih haaix dauh jangx ninh nyei mbuox. 5Ninh maiv buatc jiex mba'hnoi yaac maiv hiuv haaix nyungc mv baac duqv hitv kuonx gauh camv wuov dauh mienh. 6Maiv gunv wuov dauh mienh ziangh yietc cin i cin hnyangx, ninh nyei maengc maiv duqv njien-youh. Zuangx mienh maiv zeiz juangc yietc norm dorngx mingh fai?
  7Mienh laauh luic zoux gong weic ganh nyei nzuih,
   mv baac ninh nyei ga'sie yietc liuz maiv beuv.
  8Cong-mengh mienh duqv haaix nyungc
   gauh longx mienh hngongx mienh?
  Mienh jomc mienh yiem zuangx mienh mbu'ndongx zoux duqv horpc,
   ninh duqv haaix nyungc longx?
  9M'zing buatc nyei se gauh longx hnyouv hnamv oix duqv nyei.
   Naaiv se kungx-morngh nyei sic. Kungx bun nziaaux saaux hnangv.
  10Ih zanc maaih jienv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv cuotv ziangx mbuox,
   yaac hiuv duqv mienh benx haaix nyungc.
   Ninh maiv haih caux gauh henv nyei mienh nzaeng.
  11Yietc zei gorngv camv, yietc zei kungx-morngh,
   naaiv bun mienh duqv haaix nyungc maaih lamh longc?
12Haaix dauh hiuv duqv haaix nyungc longx weic mienh yiem naaiv seix zaangc kungx-morngh nyei maengc? Se jiex nangv nyei hnoi-nyieqc, hnangv dongh linh jiex nor? Haaix dauh haih mbuox ninh, zuov ninh guei seix liuz, nqa'haav yiem lungh ndiev oix maaih haaix nyungc sic cuotv?