7

Tswvyim muaj nuj nqes

  1Lub koob meej zoo
   mas zoo dua tej roj tsw qaab kws muaj nqes.
   Nub kws tuag zoo dua nub kws yug.
  2Moog rua huv lub tsev kws quaj ntsuag
   zoo dua moog rua huv lub tsev
   noj nqaj noj qhau,
  vem tas qhov nuav yog qhov kawg
   rua tuabneeg txhua tug huvsw,
  mas cov kws tseed ua neej nyob
   yuav khaws tej nuav rua huv lub sab.
  3Nyob mluag quas mlob zoo dua le luag luag,
   vem tas lub ntsej muag mluag mlob
   ua rua lub sab xyiv faab.
  4Tug kws muaj tswvyim lub sab
   yeej nyob huv lub tsev kws quaj ntsuag,
  tug kws tsw thoob tswb lub sab
   yeej nyob huv lub tsev kws ua lomzem.
  5Noog tug muaj tswvyim lu lug qhuab ntuag
   zoo dua noog tug ruag hu nkauj.
  6Hlawv xuav paug tawg
   huv qaab laujkaub le caag,
  tug ruag lub suab luag kuj ib yaam le ntawd.
   Nuav kuj yog qhuav qhawv xwb.
  7Kev quab yuam tswm txom
   ua rua tug kws muaj tswvyim ruag lawm.
  Tej nyaj xab ua rua lub sab
   ntxeev phem taag lawm.
  8Qhov kws xaus zoo dua le qhov kws chiv.
   Ua lub sab ntev
   zoo dua le lub sab khaav theeb.
  9Tsw xob chim sai,
   tsuas yog tug tsw thoob tswb
  txhad khaws qhov chim
   rua huv lub sab moog le.
  10Tsw xob nug tas,
   “Ua caag yaav thau u zoo dua le nwgnuav?”
  Qhov kws nug le ntawd
   yog tsw muaj tswvyim txhad nug.
  11Tswvyim zoo yaam nkaus le
   tej qub txeeg qub teg
   hab muaj qaabhau rua tug kws pum lub nub.
  12Tswvyim tiv thaiv tau
   ib yaam le nyaj txag tiv thaiv.
  Kev txawj ntse tug nqe yog qhov kws
   tswvyim tuav tau tug kws txawj ntse txujsa.
  13Ca le tshuaj saib Vaajtswv teg num.
   Yaam kws Vaajtswv ua nkhaus lawd
   leejtwg yuav muab yeb kuas yag tau?
  14Thaus muaj kev vaam meej
   ca le zoo sab xyiv faab,
  thaus muaj kev txom nyem,
   ca le ua tuab zoo xaav.
  Ob yaam nuav puavleej yog Vaajtswv ua,
   tuabneeg txhad tsw txawj paub tas
  yuav muaj daabtsw tshwm lug
   rua yaav tom qaab kws dua puab.
15Thaus kuv ua neej nyob qhuav qhawv kuv tau pum txhua yaam. Muaj cov ncaaj nceeg, txawm yog nwg ua ncaaj nceeg los nwg tseed tuag, hab muaj cov tuabneeg phem, txawm yog nwg ua phem los nwg tsua muaj txujsa nyob ntev. 16Tsw xob ua tuabneeg ncaaj dhau, hab tsw xob ua tug ntse dhau. Ua caag koj yuav ua rua koj puam tsuaj? 17Tsw xob ua phem ntau dhau, hab tsw xob ua tuabneeg ruag. Ua caag koj yuav tuag ua ntej kws tsw tau txug koj caij? 18Qhov kws zoo yog qhov kws koj tuav rawv yaam nuav ca, hab tsw xob nkaum teg kuas nplaam yaam tod. Tug kws fwm hab paub ntshai Vaajtswv yuav zaam dhau txhua yaam ntawd.
19Tswvyim pub zug rua tug kws txawj ntse ntau dua le kaum leej kws kaav lub nroog.
20Yeej tsw muaj ib tug ncaaj nceeg huv lub nplajteb kws ua qhov zoo xwb xwb le tsw ua txhum hlo le.
21Tsw xob quav ntsej noog txhua lu lug kws luas has, tsaam tes koj tsua tau nov koj tug tub qhe foom tshev koj, 22tsua qhov koj lub sab yeej paub tas muaj ntau zag koj tau foom tshev lwm tug ib yaam nkaus.
23Kuv tub swv kuv tug tswvyim swm tej nuav lawm. Kuv has tas, “Kuv yuav tau tswvyim,” tassws tswvyim nyob deb kuv. 24Tej kws muaj lawm kuj nyob deb heev, tej kws tub kuj nyob tub dhau. Leejtwg yuav tshawb tau tawm lug? 25Kuv txhad tig kuv lub sab lug kawm paub hab tshawb nrhav tswvyim hab txhua yaam lub keeb, hab kawm paub tas txujkev ua phem yog txujkev tsw thoob tswb hab txujkev tsw thoob tswb yog txujkev ruag. 26Kuv ntswb dua ib yaam kws ab sab heev dhau txujkev tuag, yog tug quaspuj kws lub sab zoo le lub qhov taub hab rooj hlua cuab, nwg txhais teg yog txuj saw hlau. Tug kws ua hum Vaajtswv lub sab txhad dim ntawm tug puj hov, tassws tug kws ua txhum muaj txem yuav raug nwg nteg. 27Tub laaj lim has tas, “Saib maj, kuv ntswb zoo le nuav, yog kuv muab ib zaaj lug txuas rua ib zaaj sub txhad nrhav tau lub keeb, 28yog yaam kws kuv lub sab nrhav taag los nrhav thab tassws kuv nrhav tsw tau. Ib txheeb tuabneeg tsuas nrhav tau ib tug txwvneej zoo xwb, tassws tub nrhav tsw tau ib tug quaspuj zoo. 29Saib maj, kuv tsuas ntswb yaam nuav xwb, yog qhov kws Vaajtswv tswm tuabneeg kuas ua ncaaj nceeg, tassws puab nrhav kev ua phem xwb.”