7

Tswvyim muaj nuj nqes

  1Lub koob meej zoo mas zoo dua
   tej roj tsw qab uas muaj nqes.
   Hnub uas tuag zoo dua hnub uas yug.
  2Mus rau hauv lub tsev uas quaj ntsuag
   zoo dua mus rau hauv lub tsev
   noj nqaij noj hno,
  vim tias qhov no yog qhov kawg
   rau neeg txhua tus huvsi,
  mas cov uas tseem ua neej nyob
   yuav khaws tej no rau hauv lub siab.
  3Nyob mluas mlob zoo dua li luag luag,
   vim tias lub ntsej muag mluas mlob
   ua rau lub siab xyiv fab.
  4Tus uas muaj tswvyim lub siab
   yeej nyob hauv lub tsev uas quaj ntsuag,
  tus uas tsis thoob tsib lub siab
   yeej nyob hauv lub tsev uas ua lomzem.
  5Mloog tus muaj tswvyim lo lus qhuab ntuas
   zoo dua mloog tus ruam hu nkauj.
  6Hlawv tej pos tawg hauv qab laujkaub li cas,
   tus ruam lub suab luag kuj ib yam li ntawd.
   No kuj yog qhuav qhawv xwb.
  7Kev quab yuam tsim txom
   ua rau tus uas muaj tswvyim ruam lawm.
  Tej nyiaj xiab ua rau lub siab
   ntxeev phem tag lawm.
  8Qhov uas xaus zoo dua li qhov uas pib.
  Ua lub siab ntev
   zoo dua li lub siab khav theeb.
  9Tsis txhob chim sai,
   tsuas yog tus tsis thoob tsib
  thiaj khaws qhov chim
   rau hauv lub siab mus li.
  10Tsis txhob nug tias,
   “Ua cas yav thaum ub zoo dua li nimno?”
  Qhov uas nug li ntawd
   yog tsis muaj tswvyim thiaj nug.
  11Tswvyim zoo yam nkaus li
   tej qub txeeg qub teg
  thiab muaj qabhau rau
   tus uas pom lub hnub.
  12Tswvyim tiv thaiv tau
   ib yam li nyiaj txiag tiv thaiv.
  Kev txawj ntse tus nqe yog qhov uas
   tswvyim tuav tau tus uas txawj ntse txojsia.
  13Cia li tshuaj saib Vajtswv tes haujlwm.
   Yam uas Vajtswv ua nkhaus lawd
   leejtwg yuav muab yeb kom yiag tau?
14Thaum muaj kev vam meej cia li zoo siab xyiv fab, thaum muaj kev txom nyem, cia li ua tib zoo xav. Ob yam no puavleej yog Vajtswv ua, neeg thiaj tsis txawj paub tias yuav muaj dabtsi tshwm los rau yav tom qab uas dua lawv.
15Thaum kuv ua neej nyob qhuav qhawv kuv tau pom txhua yam. Muaj cov ncaj ncees, txawm yog nws ua ncaj ncees los nws tseem tuag, thiab muaj cov neeg phem, txawm yog nws ua phem los nws ho muaj txojsia nyob ntev. 16Tsis txhob ua neeg ncaj dhau, thiab tsis txhob ua tus ntse dhau. Ua cas koj yuav ua rau koj puam tsuaj? 17Tsis txhob ua phem ntau dhau, thiab tsis txhob ua neeg ruam. Ua cas koj yuav tuag ua ntej uas tsis tau txog koj caij? 18Qhov uas zoo yog qhov uas koj tuav rawv yam no cia, thiab tsis txhob nkaum tes kom plam yam tod. Tus uas hwm thiab paub ntshai Vajtswv yuav zam dhau txhua yam ntawd.
19Tswvyim pub zog rau tus uas txawj ntse ntau dua li kaum leej uas kav lub nroog.
20Yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees hauv lub ntiajteb uas ua qhov zoo xwb xwb li tsis ua txhaum kiag li.
21Tsis txhob quav ntsej mloog txhua lo lus uas luag hais, tsam ces koj ho tau hnov koj tus tub qhe foom cem koj, 22rau qhov koj lub siab yeej paub tias muaj ntau zaus koj tau foom cem lwm tus ib yam nkaus.
23Kuv twb siv kuv lub tswvyim sim tej no lawm. Kuv hais tias, “Kuv yuav tau tswvyim,” tiamsis tswvyim nyob deb kuv. 24Tej uas muaj lawm kuj nyob deb heev, tej uas tob kuj nyob tob dhau. Leejtwg yuav tshawb tau tawm los? 25Kuv thiaj tig kuv lub siab los kawm paub thiab tshawb nrhiav tswvyim thiab txhua yam lub keeb, thiab kawm paub tias txojkev ua phem yog txojkev tsis thoob tsib thiab txojkev tsis thoob tsib yog txojkev ruam. 26Kuv ntsib dua ib yam uas lwj siab heev dhau txojkev tuag, yog tus pojniam uas lub siab zoo li lub qhov taub thiab rooj hlua cuab, nws txhais tes yog txoj saw hlau. Tus uas ua hum Vajtswv lub siab thiaj dim ntawm tus pojniam ntawd, tiamsis tus uas ua txhaum muaj txim yuav raug nws ntes. 27Tub Laj Lim hais tias, “Saib maj, kuv ntsib zoo li no, yog kuv muab ib zaj los txuas rau ib zaj xwv thiaj nrhiav tau lub keeb, 28yog yam uas kuv lub siab nrhiav tag los nrhiav thiab tiamsis kuv nrhiav tsis tau. Ib txhiab leej neeg tsuas nrhiav tau ib tug txivneej zoo xwb, tiamsis twb nrhiav tsis tau ib tug pojniam zoo. 29Saib maj, kuv tsuas ntsib yam no xwb, yog qhov uas Vajtswv tsim neeg kom ua ncaj ncees, tiamsis lawv nrhiav kev ua phem xwb.”