7

Xav Txog Kev ua Neej

1Lub koob lub npe zoo, zoo dua tej roj tsw qab uas muaj nqis; thiab hnub tuag zoo dua hnub yug.
2Mus rau hauv lub tsev uas muaj kev quaj ntsuag zoo dua mus rau hauv lub tsev uas muaj rooj noj rooj haus thiab muaj kev lomzem. Cov uas tseem ua neej nyob yuav tsum nco ntsoov hais tias txojkev tuag yeej tos rawv peb txhua tus.
3Kev quaj ntsuag zoo dua kev luag ua tsuj ua tsaug, qhov ntawd ua rau koj lub ntsejmuag mluas tiamsis yuav ua rau koj muaj kev txawj ntse.
4Tus uas xav ntsoov rau txojkev tau zoo yog neeg ruam. Tus uas xav ntsoov rau txojkev tuag yog neeg ntse.
5Koj mloog tus neeg txawj ntse tej lus qhuab ntuas zoo dua li mloog tus neeg ruam hu nkauj qhuas koj.
6Tus neeg ruam lub suab luag zoo ib yam li tej tximtaws uas tawg hauv qhovcub. Nws tsuas nrov qhuav xwb tsis muaj qabhau li.
7Thaum tus neeg ntse ua tsis ncaj rau lwm tus yog nws ua li tus neeg ruam ua. Yog koj yuav luag tej nyiaj xiab, ces yog koj rov ua rau koj poob ntsejmuag.
8Qhov uas xaus zoo dua qhov uas pib; kev ua siab ntev zoo dua kev khavtheeb.
9Tsis txhob npautaws sai; tsuas yog cov neeg ruam thiaj npautaws sai xwb.
10Tsis txhob nug hais tias, “Vim li cas yav tas los zoo dua tamsim no?” Qhov uas koj nug li ntawd tsis yog lus ntse.
11Txhua tus uas ua neej nyob yuav tsum muaj tswvyim, rau qhov tswvyim zoo ib yam li koj tau txais qubtxeeg qubteg, 12thiab lub tswvyim yuav tsomkwm koj ib yam li tej nyiaj txiag. Yam muaj nqis ntawm kev txawj ntse yog lub tswvyim uas muaj peevxwm ua rau koj nyob kaj siab lug.
13Cia li xav txog tej uas Vajtswv ua tas los; leejtwg yuav muaj cuabkav muab yam uas Vajtswv muab nkhaus lawm ua kom ncaj? 14Thaum koj noj qab nyob zoo, cia li zoo siab, thiab thaum koj raug kev txomnyem, nco ntsoov hais tias kev noj qab nyob zoo thiab kev txomnyem puavleej yog los ntawm Vajtswv los; koj tsis muaj cuabkav paub hais tias yuav muaj dabtsi tshwmsim los tom hauv ntej.
15Kuv pom txhua yam nyob hauv kuv lub neej uas tsis muaj qabhau. Tus neeg ncaj ncees tuag vim nws txojkev ncaj ncees, thiab tus neeg phem ua neej nyob ntev vim nws txojkev ua phem. 16Tsis txhob ua neeg ncaj lossis ntse dhau hwv, vim li cas koj yuav ua rau koj puastsuaj? 17Tiamsis tsis txhob ua neeg phem lossis ruam dhau hwv, vim li cas koj tuag ua ntej lub sijhawm uas teem tseg rau koj? 18Koj yuav tsum zam kom dhau ob yam ntawd huv tibsi. Yog koj ua lub neej hwm Vajtswv, koj yeej yuav zam dhau ob yam ntawd xwb.
19Tswvyim pab tau tus neeg txawj ntse ua tau haujlwm zoo dua kaum tus thawjtswj hauv ib lub nroog.
20Nyob hauv lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib tug ua zoo txhua lub sijhawm lossis tsis ua txhaum li.
21Tsis txhob quav ntsej tej uas luag hais, nyob tsam koj hnov koj tus tubtxib txob thuam koj; 22thiab koj los yeej tau txob thuam lwm tus ntau zaus lawm.
23Kuv siv kuv lub tswvyim sim txhua yam no. Kuv suav hais tias kuv yog tus neeg uas txawj ntse, tiamsis qhov tseeb txojkev txawj ntse nyob deb kuv heev. 24Yuav ua li cas thiaj paub hais tias kev ua neej nyob muaj qabhau? Qhov ntawd nyob tob heev, peb paub tsis txog li. 25Tiamsis kuv nrhiav thiab kawm kev txawj ntse; kuv nrhiav kom tau tswvyim thiab kev txawj ntse teb kuv tej lus nug, thiab kuv kawm kev ua siab phem thiab kev ruam saib zoo li cas.
26Kuv nrhiav tau ib yam uas iab siab tshaj txojkev tuag, yog tus pojniam uas muab nws txojkev hlub thab rau koj; nws yuav ntes koj ib yam li lub vas lossis rooj nta npuj uas mag koj; thiab nws sab npab uas puag koj yuav zoo ib yam li txoj saw hlau uas khi koj. Tus neeg uas ua haum Vajtswv siab thiaj yuav khiav dim, tiamsis tus pojniam ntawd yuav ntes tau cov neeg uas nyiam ua txhaum. 27Tus neeg Txawj Ntse hais tias, saib maj, kuv nrhiav ib yam dhau ib yam, kuv thiaj mus nrhiav tau lus teb kuv tej lus nug. 28Kuv nrhiav lwm yam lus teb tiamsis nrhiav tsis tau li. Kuv nrhiav tau ib tug txivneej uas kuv hwm, ntawm ib txhiab leej, tiamsis cov pojniam kuv nrhiav tsis muaj ib tug li. 29Tej uas kuv kawm tau yog li no: Vajtswv yeej tsim neeg los ua ncaj ua ncees, tiamsis yog peb pheej lob kev nyuaj siab los rau peb xwb.