7

Tơlơi Rơgơi

  1Sa boh anăn hiam klă jing hiam hloh kơ ia jâo,
   laih anŭn hrơi djai jing hiam hloh kơ hrơi tơkeng rai.
  2Čơhao nao pơ sang arăng čŏk hia
   jing hiam hloh kơ nao pơ sang arăng ƀơ̆ng huă,
  yuakơ tơlơi djai jing bưng thut kơ rĭm mơnuih;
   tui anŭn mơnuih hơdip khŏm djă̱ pioh bĕ tơlơi anŭn amăng pran jua.
  3Tơlơi kơŭ kơuăn jing hiam hloh kơ tơlơi klao,
   yuakơ tơlơi rơngot jing hiam kơ jua pơmĭn.
  4Jua pơmĭn mơnuih rơgơi dŏ amăng sang rơngot hơning,
   samơ̆ jua pơmĭn ƀing mlŭk dŏ amăng sang pơmơak yơh.
  5Čơhao hơmư̆ tui tơlơi ƀuăh pơtô mơnuih rơgơi
   jing hiam hloh kơ hơmư̆ tui tơlơi adoh mơnuih mlŭk.
  6Hrup hăng rơ̆k drơi đuh gah yŭ kơ gŏ yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n kơ tơlơi klao mơnuih mlŭk.
   Tơlơi anŭn ăt jing hĭ đôč đač mơ̆n.

  7Sĭt yơh tơlơi kơtư̆ juă ngă kơ mơnuih rơgơi jing hĭ mlŭk,
   laih anŭn gơnam plŏm ƀlŏr pơrăm hĭ jua pơmĭn yơh.

  8Tơlơi hơnăl tuč kơ sa mơta tơlơi jing hiam hloh kơ tơlơi čơdơ̆ng phŭn tơlơi anŭn,
   laih anŭn tơlơi ư̆ añ jing hiam hloh kơ tơlơi pơgao pơang yơh.
  9Anăm ječ ameč hil ôh,
   yuakơ tơlơi hil nač hơmâo bă blai yơh amăng mơnuih mlŭk.

  10Anăm pơhiăp tui anai ôh, “Yua hơget khul hrơi đưm hlâo adih jing hiam hloh kơ khul hrơi ră anai lĕ?”
   Yuakơ ƀu jing rơgơi ôh tơdah tơña tơlơi tơña kar hăng anŭn.

  11Tơlơi rơgơi, hrup hăng sa lŏn kŏng ngăn, jing sa tơlơi hiam yơh
   laih anŭn pha brơi tơlơi kơmlai kơ rĭm čô hlơi pô ƀuh yang hrơi.
  12Tơlơi rơgơi jing kar hăng sa boh anih pơgang
   kar hăng prăk jing sa boh anih pơgang yơh,
  samơ̆ tơlơi tŭ yua mơ̆ng tơlơi thâo pơmĭn jing tơlơi anai:
   Tơlơi rơgơi răng wai brơi tơlơi hơdip pô hơmâo tơlơi rơgơi anŭn yơh.
13Kơsem pơmĭn bĕ tơlơi bruă Ơi Adai hơmâo ngă laih tui anai:
  Hlơi pô dưi pơtơpă
   hơget tơlơi Ơi Adai hơmâo pơwĕ hĭ laih lĕ?
  14Tơdang hrơi mông jing hiam klă, hơ̆k mơak bĕ;
   samơ̆ tơdang hrơi mông jing tơnap tap, kơsem pơmĭn bĕ tui anai:
  Ơi Adai hơmâo brơi rai laih tơlơi hiam hăng tơlơi tơnap tap.
   Hơnŭn yơh, mơnuih ƀu dưi thâo lui hlâo ôh hơget tơlơi kơ tơlơi hơdip pơanăp ñu.
15Amăng tơlơi hơdip đôč đač kâo anai, kâo hơmâo ƀuh laih dua tơlơi anai:
  Mơnuih tơpă hơnơ̆ng răm rai hĭ amăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu,
   laih anŭn mơnuih sat ƀai hơdip sui amăng tơlơi sat ƀai ñu.
  16Anăm yap ih pô jing tơpă hơnơ̆ng đơi ôh,
   kŏn yap ih pô jing rơgơi đơi lơi,
   yuakơ tơlơi ih ngă anŭn či pơrai hĭ ih pô yơh.
  17Anăm jing hĭ sat ƀai ôh,
   laih anŭn anăm jing mlŭk ôh,
   yuakơ tơlơi anŭn či pơdjai hĭ ih hlâo kơ hrơi mông pơkă laih kơ ih.
  18Hiam yơh kiăng kơ djă̱ pioh tơlơi anai
   laih anŭn ƀu phư lui hĭ ôh tơlơi adih.
   Yuakơ mơnuih huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai či pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi sat ƀai hăng mlŭk anŭn.

  19Tơlơi rơgơi ngă kơ sa čô mơnuih rơgơi hơmâo tơlơi dưi kơtang
   hloh kơ pluh čô khua djă̱ akŏ amăng sa boh plei yơh.

  20Ƀu hơmâo ôh hlơi pô tơpă hơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah anai
   jing pô ngă tơlơi tơpă laih anŭn ƀu či ngă soh ôh.

  21Anăm pơđi̱ng tơngia hơmư̆ rĭm boh hiăp mơnuih laĭ ôh,
   huĭdah ih či hơmư̆ pô ding kơna ih hơtŏm păh kơ ih yơh.
  22Ih pô thâo krăn amăng pran jua ih
   kơ tơlơi hơmâo lu wơ̆t laih ih pô hơmâo hơtŏm păh laih ƀing pơkŏn.
23Abih bang tơlơi anŭn kâo lông lăng laih hăng tơlơi rơgơi laih anŭn kâo laĭ tui anai,
  “Kâo či pơmĭn rơgơi yơh,”
   samơ̆ tơlơi anŭn dŏ ataih mơ̆ng kâo.
  24Hơget tơlơi rơgơi jing,
   jing ataih biă mă laih anŭn dơlăm biă mă yơh,
   hlơi pô dưi hơduah ƀuh tơlơi rơgơi anŭn lĕ?
  25Tui anŭn, kâo pioh tơlơi pơmĭn kâo kơ tơlơi hrăm thâo hluh,
   kiăng hơduah lăng ep kơsem tơlơi rơgơi laih anŭn tơhơnal tơlơi mơnơ̆ng mơnuă
  laih anŭn kiăng thâo hluh tơlơi sat ƀai jing tơlơi mlŭk
   laih anŭn tơlơi kơmlư jing tơlơi hưt dư yơh.

  26Kâo hơduah ƀuh tơlơi ruă phĭ̱ hloh kơ tơlơi djai
   anŭn jing tơlơi pô đah kơmơi jing kar hăng sa boh ka̱p ƀač,
   jua pơmĭn ñu jing sa boh čơđo̱ng
   laih anŭn tơngan ñu jing hrĕ čuăk yơh.
  Mơnuih pă huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, ñu anŭn či đuaĭ klaih hĭ mơ̆ng pô đah kơmơi anŭn yơh,
   samơ̆ bơ kơ mơnuih soh sat, pô đah kơmơi anŭn či ƀač djơ̆ yơh.
27Nai pơtô laĭ tui anai, “Anai nê, anai yơh jing tơlơi kâo hơmâo hơduah ƀuh laih:
  “Pơmŭt thim sa tơlơi pơ tơlơi pơkŏn kiăng kơ hơduah ƀuh hơdră bruă khul tơlơi mơnơ̆ng,
  28tơdang kâo hlak hơduah sem samơ̆ ƀu hơduah ƀuh ôh;
   kâo hơduah ƀuh sa čô đah rơkơi tơpă hơnơ̆ng amăng sa-rơbâo čô,
   samơ̆ ƀu hơduah ƀuh ôh sa čô đah kơmơi amăng abih bang ƀing gơñu.
  29Kơnơ̆ng sa tơlơi anai đôč yơh kâo hơduah ƀuh:
   Ơi Adai pơjing laih mơnuih mơnam tơpă hơnơ̆ng,
   samơ̆ mơnuih mơnam hơmâo đuaĭ nao laih kiăng kơ hơduah lu hơdră mơneč.”