7

Klei Mĭn Djŏ kơ Klei Hdĭp

  1 Sa anăn hing ang jăk jing jăk hĭn kơ êa mñak yuôm,
   leh anăn hruê djiê jing jăk hĭn kơ hruê kkiêng.
  2Jing jăk hĭn nao kơ sang kơŭ kyăm
   hŏng nao kơ sang klei huă mnăm.
  Kyuadah klei djiê jing klei knhal tuč kơ jih jang mnuih,
   leh anăn phung hdĭp srăng hdơr mĭn kơ klei anăn.
  3Klei ênguôt jing jăk hĭn kơ klei tlao,
   kyuadah hŏng ƀô̆ mta ênguôt ai tiê mâo klei mơak.
  4Ai tiê pô thâo mĭn dôk hlăm sang kơŭ kyăm;
   ƀiădah ai tiê phung mluk dôk hlăm sang hlăp.
  5Jăk hĭn kơ sa čô mnuih dôk hmư̆ klei phung thâo mĭn ƀuah
   hŏng dôk hmư̆ klei phung mluk mmuñ.
  6Kyuadah msĕ si ênai pui ƀơ̆ng êruê ti gŭ gŏ,
   msĕ snăn mơh klei phung mluk tlao hơ̆k;
   klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang.
  7Sĭt nik klei ktư̆ juă brei pô thâo mĭn jing hĕ mnuih mluk,
   leh anăn ngăn sun bi msoh kơ ai tiê.
  8Klei knhal tuč sa klei jing jăk hĭn kơ klei mphŭn dơ̆ng,
   leh anăn klei thâo gĭr jing jăk hĭn kơ klei mgao.
  9 Đăm ruăt ngêñ ôh,
   kyuadah klei ngêñ dôk hlăm ai tiê phung mluk.
  10Đăm lač ôh, “Si ngă ênuk mphŭn dô jing jăk hĭn kơ ênuk anei?”
   Kyuadah amâo djŏ ôh jing hŏng klei thâo mĭn êmuh klei anăn.
  11Klei thâo mĭn jing jăk msĕ si ngăn dưn,
   sa klei tŭ dưn kơ phung ƀuh yang hruê.
  12Klei thâo mĭn dưi mgang
   msĕ si prăk dưi mgang;
  leh anăn klei tŭ dưn mơ̆ng klei thâo săng jing snei:
   klei thâo mĭn anăn mgang klei hdĭp pô mâo klei thâo mĭn.
13Ksiêm bĕ bruă Aê Diê ngă leh:

   Hlei dưi bi kpă
   mnơ̆ng Aê Diê mjing wê leh?
  14Êjai hruê mâo klei čăt đĭ hơ̆k mơak bĕ,
   leh anăn hlăm hruê mâo klei knap mñai ksiêm mĭn bĕ;
  Aê Diê sơăi mjing leh jih dua klei anăn,
   čiăng kơ mnuih amâo dưi thâo ôh ya klei srăng truh kơ ñu êdei.
15Hlăm klei hdĭp hơăi mang kâo, kâo ƀuh leh jih jang klei:

   mâo sa čô mnuih kpă rai tuč hlăm klei kpă ênô ñu,
   leh anăn mâo sa čô mnuih ƀai bi sui klei hdĭp ñu hlăm klei ngă jhat.
  16Đăm jing kpă êgao hnơ̆ng ôh,
   leh anăn đăm mjing ih pô thâo mĭn đei ôh;
   ya yuôm ih bi rai ih pô lĕ?
  17Đăm jing ƀai êgao hnơ̆ng ôh,
   kăn jing sa čô mluk rei;
   ya yuôm ih djiê êlâo hruê bi kčah?
  18Jing jăk kơ ih kơ̆ng klei anei,
   leh anăn amâo phưi klei mkăn;
   kyuadah mnuih huĭ mpŭ kơ Aê Diê srăng mâo klei dưi hlăm jih dua.
  19Klei thâo mĭn brei klei ktang kơ mnuih thâo mĭn
   kdlưn hĭn kơ pluh čô khua kiă kriê hlăm sa boh ƀuôn.
  20Sĭt nik ti lăn ala amâo mâo ôh sa čô mnuih kpă ênô,
   pô ngă jăk leh anăn amâo tuôm ngă soh ôh.
  21Đăm mđing ôh kơ jih jang klei phung mnuih lač,
   huĭdah ih hmư̆ dĭng buăl ih tăm pah kơ ih;
  22kyuadah ai tiê ih pô thâo leh
   mâo lu bliư̆ ih tuôm tăm pah leh kơ phung mkăn.

Klei Tui Duah Klei Thâo Mĭn

23Kâo lông dlăng leh hŏng klei thâo mĭn jih jang klei anei; kâo lač:
  “Kâo srăng jing thâo mĭn”,
   ƀiădah klei thâo mĭn jing kbưi hŏng kâo.
  24Ñu jing kbưi, êlam, êlam snăk,
   hlei pô dưi thâo săng klei anăn?
  25Kâo pioh klei mĭn čiăng thâo
   leh anăn tui duah čiăng ƀuh klei thâo mĭn leh anăn klei mblang kơ jih jang mnơ̆ng,
  leh anăn čiăng thâo klei ƀai mơ̆ng klei mluk,
   leh anăn klei mluk jing klei khŏ.
  26Kâo ƀuh leh mâo klei ênguôt ktrŏ hĭn kơ klei djiê,
   jing sa čô mniê mâo ai tiê mnêč leh anăn thâo mplư,
  leh anăn kngan ñu jing sa klei săng đai;
   pô bi mơak kơ Aê Diê dưi tlaih mơ̆ng ñu,
   ƀiădah ñu dưi mâo mă mnuih soh.
27Khua Pô Mtô lač, nĕ anei klei kâo ƀuh:

   Ksiêm sa klei hŏng sa klei mkăn dưi ƀuh klei mblang,
  28klei anăn klei mĭn kâo duah nanao,
   ƀiădah amâo thâo ƀuh ôh.
  Ti krah sa êbâo čô êkei kâo ƀuh sa čô kpă,
   ƀiădah kâo amâo ƀuh ôh sa čô mniê kpă ti krah jih jang phung mniê.
  29Nĕ anei, knŏng klei anei kâo ƀuh,
   Aê Diê mjing leh mnuih kpă,
   ƀiădah diñu tui duah lu klei wê.