8

  1Leejtwg yuav zoo cuag le
   tug kws muaj tswvyim?
   Leejtwg yuav paub txhua yaam lub ntsab?
  Tuabneeg tug tswvyim
   ua rua nwg lub ntsej muag ci luag ntxhw,
  hab ua rua nwg lub plhu kws tuab
   hloov dua tshab.

Yuav noog vaajntxwv lug

2Ca le ua lawv le vaajntxwv has, vem yog tej lug tseem ceeb kws koj tau cog lug tseg lawm. 3Tsw xob maaj tawm ntawm vaajntxwv lub xubndag. Thaus muaj xwm txheej tsw zoo, tsw xob tawv ncauj, tsua qhov vaajntxwv yeej ua txhua yaam lawv le nwg lub sab nyam. 4Vaajntxwv tej lug muaj fwjchim, mas leejtwg yuav nug tau vaajntxwv tas, “Koj ua daabtsw le nuav?”
  5Tug kws ua lawv le vaajntxwv has
   yuav tsw raug ceblaaj,
  hab tug kws muaj tswvyim lub sab
   yuav paub lub caij hab paub kev ua num.
  6Txawm yog tuabneeg txujkev ceblaaj
   ua lub nraa nyaav rua puab,
  los txhua yaam nyag muaj nyag caij
   hab nyag muaj nyag kev ua num.
7Tsua qhov puab tsw paub tas daabtsw yuav tshwm lug, hab leejtwg yuav has rua puab tas yaam hov yuav tshwm lug le caag? 8Tsw muaj leejtwg yuav taav tau nwg tug ntsuj plig, lossws muaj fwjchim kaav nub kws tuag. Nyob huv tshaav rog tsw pub leejtwg tawm tub rog. Txujkev ua phem yeej tsw tso tug kws raug muab cob rua huv txujkev phem lawm. 9Txhua yaam nuav kuv tub pum rua thaus kuv saamswm kub sab quas lug rua txhua yaam kws tuabneeg ua huv qaab lub nub, yog qhov kws ib tug muaj fwjchim kaav ib tug, ua rua nwg raug txom nyem. 10Kuv pum puab log cov tuabneeg phem kws txeev moog lug ntawm lub chaw dawb huv, hab luas qhuas puab rua huv lub moos kws cov tuabneeg phem hov ua phem ntaag. Nuav yog qhuav qhawv xwb.
11Vem tas qhov kws txav txem rua tej kev phem luas tsw txav txem sai sai, mas tej tuabneeg lub sab txhad le fuas quas tso moog ua phem. 12Txawm yog cov tuabneeg muaj txem ua phem ib puas zag hab puab tseed muaj txujsa nyob, los kuv yeej paub tas cov kws fwm hab paub ntshai Vaajtswv yuav tau zoo vem puab paub ntshai rua ntawm nwg lub xubndag. 13Tassws tug tuabneeg phem yuav tsw tau zoo, nwg lub noob nyoog zoo yaam nkaus le tug duab yuav tsw nyob ntev, tsua qhov nwg tsw paub ntshai rua ntawm Vaajtswv lub xubndag.
14Tseed tshuav ib yaam qhuav qhawv kws ua huv lub nplajteb, yog qhov kws muaj cov ncaaj nceeg saws cov tsw ncaaj lub khuab, hab muaj cov tuabneeg phem saws cov kws ncaaj nceeg lub khuab. Kuv has tas qhov nuav kuj yog qhuav qhawv xwb. 15Kuv pum zoo ca nrhav kev zoo sab xyiv faab rua huv peb lub neej, tsua qhov huv qaab lub nub tuabneeg tsw muaj ib yaam daabtsw zoo dua qhov kws noj haus hab muaj kev zoo sab xyiv faab. Vem tas qhov kws zoo sab xyiv faab yuav nrug nraim nwg huv nwg tej num taag nwg swm neej kws Vaajtswv pub rua nwg huv qaab lub nub.
16Thaus kuv kub sab quas lug xaav paub txug tswvyim hab tej num kws ua huv lub nplajteb, hab qhov kws puab nyaj daab ndub taag nub taag mo, 17kuv txhad pum Vaajtswv teg num huvsw, hab pum tas tuabneeg tsw nkaag sab rua tej num kws ua rua huv qaab lub nub. Tuabneeg swv zug tshawb nrhav npaum le caag, kuj nrhav tsw tau. Txawm yog tug kws muaj tswvyim xaav tas nwg nkaag sab, los nwg kuj nrhav tsw tau.