10

Yawmsaub yuav txhiv nws cov neeg

  1Cia li thov Yawmsaub pub nag los
   rau lub hauv xyoo,
  thov ntawm Yawmsaub
   uas tsim tej niag tauv huab tsaus nti,
  uas pub tej niag pluav nag rau neeg
   thiab pub tej liaj teb tuaj nroj tsuag
   thiab zaub rau sawvdaws.
  2Rau qhov tej dab mlom
   hais tsis tau qabhau dabtsi,
  thiab cov txiv neeb txiv yaig
   kuj tsis pom qhov tseeb.
  Tus Kws npau suav
   los kuj piav tej npau suav dag,
   lawv lam nplij dag.
  Mas cov neeg thiaj li yuam kev
   yam nkaus li tej yaj,
  lawv raug kev txom nyem
   vim tsis muaj tus yug yaj.
  3“Kuv chim thiab npau rau cov uas yug yaj,
   thiab kuv yuav teem txim rau cov thawj.
  Vim Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   mob siab nws pab yaj uas yog cov Yuda,
  thiab yuav ua rau lawv zoo yam nkaus li
   cov nees ua rog uas cus heev.
  4Lub thawj txhib zeb uas muab ua tsev
   yuav tawm hauv lawv tuaj,
  tus tswg uas tsa tsev ntaub
   yuav tawm hauv lawv tuaj,
  rab hneev uas ua rog
   yuav tawm hauv lawv tuaj,
  thiab txhua tus thawj kav puavleej
   yuav tawm hauv lawv tuaj.
  5Lawv sau zog ua ke yuav zoo cuag li
   cov tub siab loj siab tuab,
  yuav tsuj pes ntiag tej yeeb ncuab
   rau hauv tej av nplaum hauv txoj kev.
  Vim Yawmsaub nrog nraim lawv nyob
   lawv thiaj txawj ntaus rog,
  thiab lawv yuav ua rau cov uas caij nees
   poob pes nroos.

  6“Kuv yuav pub zog rau Yuda caj ces
   thiab cawm Yauxej caj ces kom dim.
  Kuv yuav coj lawv rov qab los
   vim kuv khuvleej lawv.
  Thiab lawv yuav zoo yam nkaus li
   kuv twb tsis tau txeev tso lawv tseg li,
  rau qhov kuv yog Yawmsaub
   uas yog lawv tus Vajtswv
   mas kuv yuav teb lawv.
  7Efa‑i cov neeg yuav zoo yam nkaus li
   cov tub rog siab loj siab tuab,
  lawv yuav xyiv fab yam nkaus li
   haus cawv txiv hmab.
  Lawv tej menyuam yuav pom
   mas yuav zoo siab heev,
  lawv lub siab yuav xyiv fab kawg nkaus
   rau hauv Yawmsaub.
  8Kuv yuav xuav kauv hu lawv
   thiab qaws zog lawv los ua ke,
  rau qhov kuv twb txhiv lawv lawm
   thiab lawv yuav muaj coob
   yam nkaus li yav thaum ub.
  9Txawm yog kuv muab lawv ntiab ri sua
   rau hauv ib tsoom tebchaws
  los lawv tseem yuav nco ntsoov kuv
   hauv tej tebchaws deb deb ntawd,
  thiab lawv yuav tuav siav qas rawv
   nrog lawv tej menyuam nyob thiab rov qab los.
  10Kuv yuav coj lawv hauv Iyi tebchaws rov los
   thiab qaws lawv hauv Axilia tebchaws rov los,
  thiab kuv yuav coj lawv mus rau hauv Kile‑a
   thiab Lenpanoo tebchaws kom puv nkaus
   tsis muaj chaw nyob.
  11Lawv yuav hla lub hiavtxwv
   uas yog kev txom nyem,
  thiab kuv yuav ntaus tej niag nthwv dej ntas
   thiab ua rau tus niag dej Nai uas tob tob
   qhuav qhawv.
  Kuv yuav txo Axilia lub hwjchim
   uas khav theeb
  thiab Iyi tus cwj kav tebchaws
   yuav ploj mus.
  12Kuv yuav ua kom lawv
   muaj zog hauv Yawmsaub
  thiab lawv yuav khav txog Yawmsaub lub npe.”
   Yawmsaub hais li no ntag.