11

1Li-ban ơi, mở rộng cửa cho lửa thiêu sạch vườn bách hương! 2Khóc than đi cây trắc bá ơi! Cây bách hương đã ngã, các cây tốt đẹp bị phá hủy. Than van đi các cây sồi ở Ba-san! Rừng rậm bị đốn ngã rồi. 3Lắng nghe tiếng khóc của kẻ chăn chiên, vì cảnh huy hoàng đã trở nên tiêu điều. Lắng nghe tiếng gào của sư tử tơ, vì sự rực rỡ của đồng bằng Giô-đan đã thành điêu tàn.
4Chúa Hằng Hữu Thượng Đế bảo tôi: "Con đi chăn bầy chiên đã định cho lò sát sinh! 5Người mua chiên rồi đem giết đi, cho rằng mình vô tội. Người đem chiên đi bán nói: Cám ơn Chúa Hằng Hữu, bây giờ tôi giàu có rồi. Trong khi người chăn cũng chẳng xót thương gì đến chiên mình. 6Ta cũng không thương hại dân này nữa" Chúa Hằng Hữu phán: "Vì Ta sẽ để cho chúng rơi vào tay người chăn, vào tay vua chúa của chúng cho đất lành biến ra sa mạc. Ta sẽ không giải cứu chúng đâu."
7Như thế, tôi đi chăn bầy chiên đã ấn định cho lò sát sinh. Tôi dùng hai cây gậy, đặt tên cây này là Thanh lịch, cây kia là Liên hiệp. 8Trong vòng một tháng, tôi loại trừ được ba người chăn độc ác. Nhưng rồi tôi không chịu đựng được họ nữa, và họ cũng chán ghét tôi. 9Tôi bảo: "Tôi không còn là người của các ngươi nữa. Ai chết, cứ chết đi; ai mất, cứ mất đi, số còn lại cứ cắn nuốt nhau đi." 10,11Rồi tôi cầm cây gậy Thanh lịch, bẻ làm đôi, chứng tỏ khế ước tôi kết với họ nay bị hủy. Những người khốn khổ theo tôi nhận biết rằng việc này do Chúa Hằng Hữu. 12Tôi nói: "Nếu anh em vui lòng, xin trả tiền công cho tôi; nếu không thì thôi cũng được." Họ trả cho tôi ba chục đồng bạc. 13Rồi Chúa Hằng Hữu bảo tôi: "Con hãy lấy số bạc ấy, là số bạc chứng định giá cho Ta, mà ném cho thợ gốm." Tôi đem ba mươi đồng bạc ấy, ném cho người thợ gốm trong nhà của Chúa Hằng Hữu.
14Sau đấy, tôi bẻ gãy cây gậy Liên hiệp, cắt đứt tình anh em giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.
15Chúa Hằng Hữu bảo tôi: "Con hãy cầm lấy dụng cụ của một người chăn vô lương. 16Vì Ta sẽ dấy lên cho đất này một người chăn không lưu tâm gì đến chiên đang chết, không săn sóc chiên con, không băng bó chiên bị thương, không cho chiên mạnh ăn, nhưng ăn thịt con nào béo tốt và xé cả móng nó ra. 17Khốn cho kẻ chăn vô lương là kẻ bỏ mặc bầy chiên. Nó sẽ bị kiếm đâm tay, chọc thủng mắt phải. Tay nó sẽ bị teo, mắt nó sẽ mù."