11

  1Lenpanoo tebchaws cia li qheb qhov rooj
   xwv hluavtaws thiaj li kub tau
   koj tej ntoo ciab.
  2Cov ntoo ciab nplooj suab 'e,
   cia li quaj nyiav rau qhov cov ntoo ciab
   twb vau tag lawm,
  vim tej ntoo loj ntoo tsim txiaj
   twb puam tsuaj tag lawm.
  Cov ntoo qheb Npasas 'e,
   cia li quaj nyiav
   rau qhov tej hav zoov ntoo ntom nti
   twb raug muab ntov tag lawm.
  3Cia li mloog cov yug yaj lub suab quaj nyiav
   rau qhov lawv tej tshav zaub zoo zoo
   twb puam tsuaj tag lawm.
  Cia li mloog cov tsov ntxhuav nyooj
   vim tej hav zoov hav tsuag
   ntawm ntug dej Yaladee
   raug muab tso tseg piam tag.

Tus yug yaj uas tsis muaj qabhau

4Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv hais li no tias, “Cia li yug pab yaj uas twb hom cia lawm yuav raug muab tua. 5Cov neeg uas yuav tej yaj ntawd kuj muab tej yaj tua los kuj tsis raug txiav txim. Cov neeg uas muab lawv muag kuj hais tias ‘Qhuas Yawmsaub, rau qhov kuv nplua nuj lawm.’ Thiab cov uas yug cov yaj ntawd los tsis khuvleej cov yaj li.” 6Yawmsaub hais tias, “Kuv yuav tsis khuvleej cov neeg hauv lub tebchaws no dua li lawm. Kuv kuj yuav ua kom lawv nyias taus nyias poob rau hauv nws tus yug yaj txhais tes thiab poob rau hauv nws tus vajntxwv txhais tes. Mas cov ntawd yuav zuaj lub tebchaws no kom ntsoog, thiab kuv yuav tsis cawm ib tug dim hauv lawv txhais tes li.”
7Mas kuv thiaj yug cov yaj uas yuav raug muab tua, yog saib rau cov uas ua luam yaj. Kuv thiaj muab ob tug pas nrig, ib tug npe hu ua Kev Hlub, ib tug npe hu ua Hum Xeeb, mas kuv thiaj yug cov yaj ntawd. 8Ib hlis xwb mas kuv rhuav tshem peb tus neeg yug yaj. Kuv dhuav cov yaj lawm thiab cov yaj kuj ntxub kuv. 9Kuv thiaj hais tias, “Kuv tsis ua tus uas yug nej lawm. Yog tus twg yuav tuag kuj cia li tuag mus. Yog tus twg yuav raug puam tsuaj kuj cia li puam tsuaj mus. Cov uas tseem tshuav nyob ntawd ces cia ib tug noj ib tug li nqaij.”
10Kuv thiaj muab tus pas nrig uas npe hu ua Kev Hlub lov kiag tseg, rhuav kiag lo lus uas cog tseg rau ib tsoom tebchaws lawm. 11Hnub ntawd thiaj rhuav kiag lo lus cog tseg ntawd lawm. Cov uas ua luam yaj uas tos ntsia ntsoov kuv kuj paub tias tej no yog Yawmsaub li lus. 12Mas kuv thiaj hais rau lawv tias, “Yog nej pom zoo mas thov them kuv nqe zog, yog tsis pom zoo kuj cia li.” Ces lawv txawm luj peb caug sekhee nyiaj ua nqe zog rau kuv. 13Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Muab tej nyiaj ntawd pov rau tus Kws puab laujkaub.” Qhov nyuag nyiaj npaum li no xwb yog cov uas lawv them rau kuv. Mas kuv thiaj li muab peb caug sekhee nyiaj no pov rhees rau tus Kws puab laujkaubi hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 14Ces kuv thiaj muab tus pas nrig uas npe hu ua Hum Xeeb lov tseg, yog tus uas ob, mas thiaj rhuav tshem Yuda thiab Yixayee txoj kev hum xeeb.
15Yawmsaub txawm hais rau kuv tias, “Cia li khaws tus yug yaj uas tsis tsim txiaj tej twj siv dua ib zaug, 16rau qhov kuv tabtom tsa ib tug yug yaj hauv lub tebchaws no. Nws yog ib tug uas tsis mob siab tej yaj uas yuav puam tsuaj, thiab tsis nrhiav tej menyuam yaj uas ploj lawm thiab tsis kho tej uas lov ceg thiab tsis yug tej uas nyob zoo, nws ho muab tej yaj uas rog rog tej nqaij noj xwb, nws muab tej rau dua los noj huvsi.
  17“Kuv tus qhev uas yug yaj uas tsis tsim txiaj
   yuav raug txom nyem lauj,
   vim nws muab pab yaj tso tseg.
  Cia hniav ntaj txiav nws tej npab
   thiab txiav nws sab qhov muag xis.
  Cia nws tej npab qhuav kiag,
   cia nws sab qhov muag xis dig nkaus.”