11

  1Pŏk khul bah amăng ih bĕ, Ơ Lebanôn,
   tui anŭn kiăng kơ apui ƀơ̆ng hĭ khul kơyâo sar ih!
  2Čŏk hia bĕ, Ơ kơyâo hơngo̱, yuakơ kơyâo sar rơbuh laih;
   khul kơyâo hiam hơmâo răm rai laih!
  Čŏk hia bĕ, Ơ khul kơyâo sen anih lŏn Basan;
   yuakơ arăng jăh dro̱m laih glai glo kơpa̱l anŭn!
  3Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi pơkrao ƀing wai triu;
   khul đang rơ̆k mơda hiam gơñu răm rai laih yơh!
  Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi pơgrao khul rơmung dŭl;
   yuakơ glai kơpa̱l kơtuai krong Yurdan răm rai laih!

Dua Čô Pô Wai Triu

4Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai kâo laĭ hăng kâo, “Wai lăng bĕ khul triu arăng pơkơnăl pioh laih kơ tơlơi pơdjai. 5Ƀing blơi mă pơdjai hĭ ƀing gơñu laih anŭn arăng ƀu pơkơhma̱l ƀing blơi anŭn ôh. Ƀing sĭ hĭ ƀing gơñu laĭ, ‘Bơni hơơč kơ Yahweh, kâo jing pơdrŏng laih!’ Ƀing wai triu gơñu pô ƀu hơmâo tơlơi pap kơ ƀing gơñu ôh.” 6Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Kâo ƀu hơmâo tơlơi pap dơ̆ng tah kơ ƀing ană plei anih lŏn anŭn. Kâo či jao hĭ rĭm čô kơ pô re̱ng gah ñu laih anŭn kơ pơtao ñu. Ƀing re̱ng gah laih anŭn pơtao anŭn yơh či kơtư̆ juă anih lŏn anai, laih anŭn Kâo ƀu či pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơngan ƀing anŭn ôh.”
7Tui anŭn, kâo wai lăng tơpul triu arăng pơkơnăl laih pioh kơ tơlơi pơdjai anŭn, boh nik ñu tơpul triu arăng kơtư̆ juă anŭn yơh. Giŏng anŭn, kâo mă dua ƀĕ gai jra hăng pơanăn sa ƀĕ jing Tơlơi Pap sa ƀĕ adih jing Tơlơi Pơgop laih anŭn kâo wai lăng tơpul triu anŭn yơh. 8Amăng sa blan kâo puh pơđuaĭ hĭ klâo čô pô wai triu.
 Ƀing pô wai triu anŭn pơrơmut kơ kâo, laih anŭn kâo ăt hrăp laih mơ̆n hăng ƀing gơñu.
9Tui anŭn, kâo laĭ hăng tơpul triu tui anai, “Kâo ƀu či jing pô wai triu kơ ƀing gih dơ̆ng tah. Brơi ƀing hlak djai, djai hĭ bĕ, laih anŭn ƀing răm rơngiă, rơngiă hĭ bĕ. Brơi ƀing dŏ so̱t, ƀơ̆ng bĕ čơđeh asar tơdruă gơñu pô.”
10Giŏng anŭn, kâo mă gai jra Tơlơi Pap anŭn hăng pơjŏh hĭ kiăng pơrai hĭ tơlơi pơgop, jing tơlơi pơgop Yahweh hơmâo pơjing laih hăng abih bang lŏn čar. 11Tơlơi pơgop anŭn răm rai hĭ ƀơi hrơi anŭn, tui anŭn ƀing tơpul triu arăng kơtư̆ juă anŭn dŏ lăng kơ kâo, laih anŭn ƀing gơñu thâo krăn anŭn jing boh hiăp Yahweh yơh.
12Kâo laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Tơdah ƀing gih pơmĭn anŭn jing tơlơi djơ̆ hloh, kla kơ kâo bĕ; samơ̆ tơdah ƀu djơ̆ ôh, djă̱ pioh bĕ.” Tui anŭn, gơñu kla kơ kâo klâopluh prăk amrăk.
13Laih anŭn Yahweh laĭ hăng kâo tui anai, “Jao bĕ prăk anŭn pơ anih pioh gơnam,” anai jing nua apăh ƀing gơñu yap nua lăp kơ kâo! Tui anŭn, kâo mă klâopluh prăk amrăk anŭn jao hĭ pơ anih pioh gơnam sang yang Yahweh yơh.
14Giŏng anŭn, kâo pơjŏh hĭ gai jra tal dua kâo anăn Tơlơi Pơgop kiăng kơ pơjŏh hĭ tơlơi ngă ayŏng adơi tŏng krah ƀing Yudah hăng ƀing Israel.
15Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ngă dơ̆ng bĕ bruă kar hăng sa čô wai triu, samơ̆ tal anai ngă bĕ hrup pô wai triu mlŭk. 16Yuakơ Kâo hơmâo ruah jao brơi laih sa čô pô wai triu kiăng kơ wai tơpul triu Kâo, jing pô ƀu či răk wai hơdôm triu rơngiă ôh laih anŭn kŏn hơduah sem lơi hơdôm triu jrôk jơlan, pơhla̱o ƀing triu ruă nuă laih anŭn čem rong triu hiam drơi jan, samơ̆ kơđai glaĭ, ñu či ƀơ̆ng hĭ añăm triu hiam hloh laih anŭn hek hĭ čôp tơkai hơdôm triu anŭn yơh.
  17“Răm ƀăm yơh kơ pô wai triu ƀu tŭ yua ăh,
   jing pô lui raih hĭ tơpul triu!
  Đao gưm yơh či kŏh hĭ hơpăl tơngan ñu laih anŭn khoĕk hĭ mơta gah hơnuă ñu!
   Hơpăl tơngan ñu či gliu tơdu hĭ abih bang,
   laih anŭn mơta gah hơnuă ñu jing hĭ bum klĕng yơh!”