12

Yav Tom Ntej Yuav Tso Kom Yeluxalees Dim

1Ntawm no yog tus TSWV tej lus uas hais txog cov Yixalayees, tus TSWV yog tus uas nthuav lub ntuj, yog tus uas tsim lub ntiajteb, thiab yog tus uas rau siav rau pa rau neeg ntiajteb. Nws hais tias, 2“Kuv yuav ua kom Yeluxalees zoo ib yam li khob cawv; txhua haivneeg uas nyob puagncig nws yuav haus thiab ntog pawglug ib yam li qaug cawv. Thaum luag tuaj vij lub nroog Yeluxalees, tej nroog uas nyob hauv tebchaws Yudas yuav raug vij ib yam nkaus. 3Tiamsis thaum txog lub sijhawm ntawd, kuv yuav ua kom Yeluxalees zoo li lub pobzeb uas hnyav heev, haivneeg twg uas tuaj tsaws lub pobzeb ntawd yuav raug mob. Txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no yuav sau nthwv tuaj tawmtsam nws. 4Lub sijhawm ntawd kuv yuav hem kom lawv tej nees ntshai thiab ua kom cov neeg caij nees txhua tus vwm huv tibsi. Kuv yuav saib xyuas cov Yudas, tiamsis kuv yuav ua kom lawv cov yeebncuab tej nees dig muag tas. 5Ces xeem Yudas yuav rov hais rau lawv tias, ‘Tus TSWV uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txhawb nws haivneeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees kom lawv muaj zog loj zog nchav!’
6“Lub sijhawm ntawd kuv yuav ua kom xeem Yudas zoo ib yam li cov hluavtaws uas kub ib thaj havzoov lossis kub ib thaj teb uas nplej siav heev lawm, lawv yuav muab txhua haivneeg uas nyob puagncig lawv rhuav kom puastsuaj tas. Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees yuav nyob tso siab lug hauv lub nroog.
7“Kuv yog tus TSWV, kuv yuav xub pab kom cov tubrog Yudas muaj yeej, kom lub meejmom uas Daviv cov xeebntxwv thiab cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees tau txais ntawd thiaj tsis loj tshaj lub meejmom uas lwm pab Yudas tau txais. 8Lub sijhawm ntawd tus TSWV yuav tiv thaiv cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees, txawm yog cov neeg qaug zog uas nrog lawv nyob hauv los yuav muaj zog ib yam li Daviv. Daviv cov xeebntxwv yuav coj lawv kev ib yam li tus TSWV tus timtswv, thiab zoo ib yam li Vajtswv ntag. 9Lub sijhawm ntawd kuv yuav rhuav tshem txhua haivneeg uas pheej nrhiav kev tuaj tawmtsam lub nroog Yeluxalees.
10“Kuv yuav pub kom Daviv cov xeebntxwv thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees muaj lub siab puvnpo txojkev hlub thiab muaj lub siab kub lug thov Vajtswv. Lawv yuav saib ntsoov tus uas lawv muab nkaug tuag lawm, thiab lawv yuav quaj nws ib yam li tus uas muaj ib tug menyuam uas tuag lawm. Lawv yuav quaj nws tu siab nrho ib yam li cov neeg uas quaj lawv thawj tug tub hlob uas tuag lawm. 11Lub sijhawm ntawd cov neeg uas tabtom quaj ntsuag hauv lub nroog Yeluxalees yuav coob ib yam li cov neeg uas tabtom quaj nyiav Hadali-moos uas nyob hauv lub tiaj Menkidaus. 12-14Txhua tsevneeg uas nyob hauv lub tebchaws ntawd, nyias quaj ntsuag nyob hauv nyias tsev: cajces uas yog Daviv xeebntxwv, cajces uas yog Nathas xeebntxwv, cajces uas yog Levis xeebntxwv, cajces uas yog Sime-is xeebntxwv, thiab tagnrho lwm tsevneeg huv tibsi. Txhua tsevneeg nyias yuav quaj ntsuag nyob hauv nyias tsev, thiab txhua tsevneeg cov txivneej nyias yuav mus quaj nyias nyob rau ib qho tsis nyob nrog cov pojniam.”