13
1Ngày ấy sẽ có một suối nước cho nhà Đa-vít và dân Giê-ru-sa-lem là suối để rửa sạch tội lỗi, ô uế."
2Chúa Toàn năng phán: "Trong ngày ấy, tên của các thần tượng sẽ bị Ta xóa sạch khỏi đất này, không ai còn nhớ đến nữa; tiên tri giả và thần linh ô uế cũng bị trừ diệt. 3Nếu có ai còn giả nói tiên tri, cha mẹ ruột người ấy sẽ nói: 'Con phải chết, vì con dám nhân danh Chúa Hằng Hữu để nói dối', rồi cha mẹ sẽ giết nó đi. 4Ngày ấy, các tiên tri này sẽ hổ thẹn vì "khải tượng" mình thấy. Họ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để đánh lừa người khác nữa. 5Họ sẽ nói: Tôi không phải là tiên tri, nhưng chỉ là nông phu, vì ruộng nương vốn thuộc về tôi từ thuở bé.' 6Nếu có người hỏi: Tại sao ông bị thương trên tay?' Đáp: 'Đây chỉ là vết thương tôi bị tại nhà người bạn.’"
7Chúa Toàn năng phán: "Lưỡi kiếm kia ơi! Nổi dậy đánh người chăn của Ta, đánh người bạn Ta! Đánh người chăn, cho bầy chiên chạy tán loạn; Ta sẽ trở tay đánh những chiên con. 8Trong toàn xứ, hai phần ba dân số sẽ tiêu vong, nhưng một phần ba được sống sót.
9Ta sẽ đem phần ba này qua lửa, luyện họ như luyện bạc, thử họ như thử vàng. Họ sẽ kêu cầu danh Ta, Ta sẽ trả lời họ. Ta sẽ nói: 'Đây là dân Ta;' và họ sẽ thưa: 'Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế chúng tôi."'