13

1“Ti hruê anăn, arăng srăng pŏk sa akŏ êa kơ sang Y-Đawit leh anăn kơ phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, čiăng bi doh diñu mơ̆ng klei soh leh anăn klei čhŏ mrŏ. 2Ti hruê anăn,” Yêhôwa kơ phung kahan lač, “Kâo srăng bi luč anăn jih jang rup yang mơ̆ng čar, čiăng kơ arăng amâo lŏ hdơr kơ diñu ôh; kâo msĕ mơh srăng suôt mơ̆ng čar phung khua pô hưn êlâo leh anăn yang čhŏ mrŏ. 3Tơdah sa čô lŏ bi êdah msĕ si sa čô khua pô hưn êlâo, amĭ ama ñu, phung kkiêng kơ ñu, srăng lač kơ ñu, ‘Ih amâo srăng dôk hdĭp ôh, kyuadah ih blŭ klei luar hŏng anăn Yêhôwa.’ Amĭ ama ñu, phung kkiêng kơ ñu srăng tlŏ ñu tơdah ñu hưn êlâo.
4Ti hruê anăn, grăp čô khua pô hưn êlâo srăng hêñ kơ klei ñu bi ƀuh tơdah ñu hưn êlâo; ñu amâo srăng hơô ôh sa blah ao kpal bi mlâo čiăng mplư, 5ƀiădah ñu srăng lač, ‘Kâo amâo jing khua pô hưn êlâo ôh; kâo jing sa čô mnuih kai hma; kyuadah lăn jing bruă pioh kơ kâo dơ̆ng mơ̆ng kâo hlăk ai.’ 6Leh anăn tơdah arăng êmuh kơ ñu, ‘Si ngă mâo anôk êka anei ti asei mlei ih?’ ñu srăng lač, ‘Anôk êka kâo mă tŭ leh hlăm sang phung mah jiăng kâo.’ ”

Klei Čăm Mgăt Biăp Yêhôwa

  7 “Ơ đao gưm, mdih bĕ ih, bi kdơ̆ng hŏng mgăt biăp kâo,
   ngă kơ mnuih dôk dơ̆ng mbĭt hŏng kâo,”

   “Čăm bĕ mgăt biăp,
  čiăng kơ phung biăp bra đuĕ mdê mdê;
   kâo srăng bi wir kngan kâo ngă kơ phung điêt.
  8Hlăm jih čar,” Yêhôwa lač,
   “Dua kdrêč hlăm tlâo srăng rai luč,
   leh anăn sa kdrêč hlăm tlâo arăng srăng lui hdĭp.
  9Kâo srăng dưm sa kdrêč hlăm tlâo adôk anăn hlăm pui,
   leh anăn kâo srăng bi doh digơ̆ msĕ si arăng bi doh prăk,
  leh anăn lông dlăng digơ̆ msĕ si arăng lông dlăng mah.
   Digơ̆ srăng iêu anăn kâo,
  leh anăn kâo srăng lŏ wĭt lač kơ digơ̆.
   Kâo srăng lač, ‘Digơ̆ jing phung ƀuôn sang kâo,’
   leh anăn digơ̆ srăng lač, ‘Yêhôwa jing Aê Diê hmei.’ ”