14

Yeluxalees thiab ib tsoom tebchaws

1Saib maj, Yawmsaub hnub tabtom los, yog hnub uas tej nyiaj txiag uas luag txeeb ntawm koj mus luag yuav faib rau hauv nruab nrab koj, 2rau qhov kuv yuav sau zog ib tsoom tebchaws sawvdaws tuaj ua rog rau Yeluxalees. Lub nroog ntawd yuav raug luag txeeb tau, luag yuav lws tej nyiaj txiag qhov txhia chaw hauv vaj hauv tsev thiab yuav muab tej pojniam yuam. Ib nrab pejxeem yuav tawm mus poob tebchaws, tiamsis cov uas tshuav nyob yuav tsis raug muab ntiab tawm hauv lub nroog mus. 3Mas Yawmsaub yuav tawm mus tiv tej tebchaws ntawd ib yam li hnub uas Yawmsaub tawm mus ua rog ntag. 4Hnub ntawd Yawmsaub txhais taw yuav tsuj saum lub Roob Txiv Aulib uas nyob ntawm Yeluxalees sab hnub tuaj, mas lub Roob Txiv Aulib ntawd yuav tawg rhe ua ob sab thiaj ua kiag ib lub kwj ha dav dav li kem sab hnub tuaj mus thoob plaws sab hnub poob, mas ib nrab roob thiaj txav rau sab ped ib nrab roob txav rau sab nrad. 5Nej yuav khiav ntawm lub hav uas kuv ua ntawd vim lub hav ntawd ntev mus txog ntua Asxa. Nej yuav tawm khiav mus yam nkaus li thaum Uxiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws es ntuj qeeg nej thiaj khiav. Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv yuav los thiab cov neeg dawb huv saum ntuj sawvdaws yuav nrog nws los.
6Hnub ntawd yuav tsis muaj caij no tsis muaj te, 7yuav muaj nruab hnub xwb (Yawmsaub yeej paub hnub ntawd), tsis muaj nruab hnub tsis muaj hmo ntuj, txawm yog txog caij tsaus ntuj lawm los yeej pom kev li.
8Hnub ntawd dej cag yuav ntws tawm hauv Yeluxalees, ib nrab ntws mus rau lub hiavtxwv sab hnub tuaj, ib nrab ntws mus rau lub hiavtxwv sab hnub poob. Lub caij ntuj kub los dej yuav ntws nto yam nkaus li lub caij ntuj no.
9Yawmsaub yuav ua vajntxwv kav tag nrho lub ntiajteb huvsi. Hnub ntawd tsuas yog muaj Yawmsaub tib leeg xwb thiab muaj Yawmsaub tib lub npe xwb.
10Lub tebchaws huvsi yuav ntxeev ua teb tiaj teb tus txij ntawm lub moos Kenpa mus txog lub moos Limoo uas nyob ntawm Yeluxalees sab nrad, tiamsis Yeluxalees tseem yuav nyob nws qhov chaw uas siab txij ntua ntawm Rooj Loog Npeyamee mus txog ntua lub chaw uas muaj Rooj Loog Qub thiab mus txog ntua lub rooj loog ntawm lub kaum loog, thiab ntawm lub chaw tsom faj Hananee txog ntua vajntxwv lub chaw tsuam kua txiv hmab. 11Thiab yuav muaj neeg nyob hauv nroog vim yog tsis raug lo lus foom tsis zoo lawm. Yeluxalees yuav nyob tso siab lug.
12Ntawm no mus yog tej vij sub vij sw uas Yawmsaub yuav siv ntaus ib tsoom tebchaws uas ua rog rau Yeluxalees. Thaum lawv tseem sawv tau nres nroos lawv tej nqaij yuav cia li lwj, lawv lub ntsiab muag yuav cia li lwj kiag ntawm lub qhov muag, thiab lawv tus nplaig yuav cia li lwj kiag hauv lawv lub qhov ncauj. 13Hnub ntawd Yawmsaub yuav ua rau lawv ntshai ras zom zaws loj kawg li. Lawv ib leeg yuav ntsiab pes nkaus ib leeg thiab ib leeg yuav tsa pes kiag tes ntaus ib leeg. 14Txawm yog cov Yuda los kuj yuav mus ntaus rog rau hauv Yeluxalees. Tej tebchaws sawvdaws uas nyob ib ncig tej nyiaj txiag qhov txhia chaw yuav raug muab khaws cia sau zog ua ke, yog kub thiab nyiaj thiab ris tsho hnav ntau kawg li. 15Yawmsaub yuav tso vij sub vij sw li no los rau lawv tej nees thiab tej luj txwv thiab tej ntxhuav thiab tej nees luav thiab txhua yam tsiaj txhu hauv tej yeej ntawd.
16Mas cov neeg hauv ib tsoom tebchaws uas mus tawm tsam Yeluxalees es tseem muaj txojsia nyob kuj niaj xyoo yuav mus pe hawm tus vajntxwv uas yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab ua kevcai nyob tsev pheeb suab. 17Yog haiv neeg twg hauv qab ntuj no tsis mus rau hauv Yeluxalees es pe tus vajntxwv uas yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus mas nag yuav tsis los rau lawv. 18Yog haiv neeg Iyi tsis mus tshwm ntsej muag rau ntawd ces lawv yuav raug tej vij sub vij sw uas Yawmsaub tso rau tej tebchaws uas tsis mus ua kevcai nyob tsev pheeb suab. 19Tej uas hais lus no yog tej uas txiav txim rau Iyi thiab ib tsoom tebchaws uas tsis mus ua kevcai nyob tsev pheeb suab.
20Hnub ntawd yuav txam txwm rau phiaj tswb uas nees coj hais tias, “Dawb huv rau Yawmsaub,” thiab tej lauj kaub uas siv hauv Yawmsaub lub tuam tsev yuav zoo ib yam li tej phaj dawb huv uas siv ntawm lub thaj xyeem qhov txhia chaw. 21Txhua lub lauj kaub hauv Yeluxalees thiab hauv Yuda yuav dawb huv rau Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom txhua tus uas tuaj xyeem tsiaj rau Yawmsaub thiaj coj tau tej lauj kaub ntawd mus hau tej nqaij uas xyeem ntawd. Hnub ntawd yuav tsis muaj tub lag tub luam nyob hauv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub tuam tsev dua li lawm.