14

Yeluxalees thiab Txhua Haivneeg

1Hnub uas tus TSWV yuav los zaum ntawm lub rooj txiav txim twb los ze heev lawm. Lub nroog Yeluxalees yuav raug luag huab, thiab tej khoom uas luag huab tau ntawd yuav muab faib rau nej qhovmuag saib ntsoov. 2Tus TSWV yuav coj txhua haivneeg tuaj ua ke ua rog rau lub nroog Yeluxalees. Luag yuav txeeb tau lub nroog thiab huab tej vajtse, thiab tej pojniam yuav raug luag yuam. Cov neeg ib nrab yuav raug luag ntes coj mus rau lwm tebchaws, tiamsis cov uas seem yuav tsis raug coj tawm hauv lub nroog mus. 3Ces tus TSWV yuav tawm mus tua txhua haivneeg ntawd, ib yam li nws tau ntaus rog yav tas los lawm. 4Thaum txog lub sijhawm ntawd, nws yuav sawv saum lub Roob Txiv Ntoo Roj uas nyob ntawm lub nroog Yeluxalees sab hnubtuaj. Ces lub Roob Txiv Ntoo Roj yuav tawg ua ob sab, txij ntua sab hnubtuaj mus rau sab hnubpoob yuav ua ib lub kwjha loj heev. Lub roob ntawd ib sab yuav txav nce toj mus rau sab qaumteb, thiab ib sab yuav txav nqis hav mus rau sab qabteb. 5Nej yuav tau kev khiav dim hauv lub hav uas dav heev ntawd mus rau sab roob nraum ub. Nej yuav khiav dim ib yam li nej cov yawgkoob khiav thaum av qeeg tiam uas Vajntxwv Uxiyas kav tebchaws Yudas. Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv yuav los, thiab coj tagnrho cov timtswv ceebtsheej nrog nws los.
6Thaum txog lub sijhawm ntawd, yuav tsis muaj ntuj no thiab dej nkoog, 7lossis tsis muaj kev tsaus ntuj. Txawm yog hmo ntuj los yuav hloov ua nruab hnub pom kev kaj nrig. Tsuas yog tus TSWV tib leeg xwb thiaj paub hais tias, thaum twg lub sijhawm no mam li los txog.
8Thaum txog hnub ntawd, yuav muaj ib tug dej txhawv hauv lub nroog Yeluxalees los, ib ceg yuav ntws mus rau nram Hiavtxwv Tuag thiab ib ceg yuav ntws mus rau tom Hiavtxwv Meditelanes. Tus dej ntawd yuav ntws thawm niaj thawm xyoo, tsis hais lub caij ntuj qhua lossis lub caij ntuj nag. 9Tus TSWV yuav los ua Vajntxwv kav lub ntiajteb, txhua tus yuav tuaj pehawm nws tus uas yog Vajtswv, thiab nws muaj tib lub npe xwb.
10Tagnrho cheebtsam ntawm Nkenpas sab qaumteb los txog rau ntawm Limoos sab qabteb, mas yuav muab meem kom tiaj sib txig. Lub nroog Yeluxalees yuav yog lub chaw tsomfaj uas nyob siab tshaj tej tebchaws uas nyob puagncig nws; lub nroog ntawd yuav pib kiag ntawm lub Roojvag Npeenyamees mus txog ntua ntawm lub Roojvag Ceskaum uas yeej yog ib lub roojvag thaum ub los lawm, thiab txij ntua ntawm lub chaw tsomfaj Hananees mus rau ntawm vajntxwv lub chaw tsuam txiv hmab. 11Cov neeg yuav nyob kaj siab lug hauv qhov chaw ntawd, yuav tsis muaj kev puastsuaj los raug lawv ib zaug ntxiv li lawm.
12Tus TSWV yuav tso ib yam kab mob uas txaus ntshai heev los rau txhua haivneeg uas tuaj ua rog tawmtsam lub nroog Yeluxalees. Lawv tej nqaij yuav lwj thaum lawv tseem ciaj sia; lawv lub qhovmuag thiab tus nplaig yuav lwj tas huv tibsi.
13Lub sijhawm ntawd tus TSWV yuav ua kom lawv feeb tsis meej thiab ntshai heev, lawv ib leeg yuav ntes ib leeg thiab ib leeg yuav tawmtsam ib leeg. 14Cov Yudas yuav tiv thaiv lub nroog Yeluxalees. Lawv yuav huab txhua haivneeg tej khoom muaj nqis: kub, nyiaj, thiab ris tsho tau ntau kawg li.
15Tej kab mob phem uas txaus ntshai no yuav raug rau tej nees, tej nees zag, tej ntxhuav, tej neesluav, thiab raug txhua yam tsiaj uas nyob hauv cov yeebncuab tej yeej.
16Ces cov neeg uas seem ntawm txhua haivneeg uas tuaj tua lub nroog Yeluxalees yuav tsum niaj xyoo tuaj pehawm Vajntxwv tus uas yog tus TSWV tus muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab hauv lub nroog Yeluxalees. 17Yog hais tias ib haivneeg twg tseem tsis kam mus pehawm Vajtswv tus uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, ces yuav tsis muaj nag los rau lawv lub tebchaws. 18Yog cov Iziv tsis kam tuaj ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab, lawv yuav raug yam kab mob phem uas tus TSWV tso los rau txhua lub tebchaws uas tsis kam mus pehawm nws ntawd. 19Tej no yog txojkev rau txim uas yuav raug cov neeg Iziv thiab txhua haivneeg uas tsis kam mus ua Kevcai nyob Tsev Pheebsuab.
20Lub sijhawm ntawd txawm yog tej tswb nees los yuav sau ntawv rau hais tias, “Fij rau tus TSWV.” Tej laujkaub uas siv ua noj hauv lub Tuamtsev yuav dawbhuv ib yam li tej tais uas txawb rau ntawm lub thaj hauv ntej. 21Txhua lub laujkaub uas siv ua noj hauv Yeluxalees thiab hauv tebchaws Yudas yuav muab tshwj tseg rau ib cag thiaj tau siv pehawm tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Cov neeg uas tuaj fij khoom yuav siv tej laujkaub ntawd los hau tej nqaij uas coj tuaj tua ua khoom fij. Thaum txog lub sijhawm ntawd, yuav tsis muaj kev ua lag ua luam nyob hauv tus TSWV tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub Tuamtsev lawm.