2

Khải Tượng Thứ Ba: Một Người Cầm Thước Dây

1Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, một người trong tay cầm cái thước dây. 2Tôi hỏi, “Ông tính đi đâu thế?”
 Người ấy trả lời tôi, “Ði đo Giê-ru-sa-lem, xem nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu.”
3Này, vị thiên sứ đã nói với tôi bước đến; bấy giờ một vị thiên sứ khác bước ra gặp vị ấy 4và nói với vị ấy, “Hãy chạy đến nói với chàng thanh niên đó rằng, ‘Giê-ru-sa-lem sẽ được người ta ở như một thành phố không tường thành bao bọc, vì dân cư và súc vật ở đó rất nhiều,’” 5CHÚA phán, “Vì Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.”

Lời Kêu Gọi Dân Lưu Ðày

6“Hãy đứng dậy! Hãy trỗi dậy! Hãy trốn khỏi đất bắc,” CHÚA phán, “Vì Ta đã tung các ngươi ra như gió bay khắp bốn phương trời,” CHÚA phán. 7“Hỡi Si-ôn, hỡi những người đang sống với Ái Nữ của Ba-by-lôn, hãy chạy trốn mau,” 8Vì CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Sau khi Ngài làm cho tôi được vinh hiển, Ngài đã sai tôi đến với các nước cướp bóc anh chị em để bảo họ rằng, ‘Ai đụng vào anh chị em là đụng vào con ngươi của mắt Ngài.’”
9“Vì này, Ta đưa tay ra chống lại chúng. Chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho những kẻ bị chúng bắt làm nô lệ.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA đã sai tôi.
10“Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Vì này, Ta sẽ đến và ở giữa ngươi,” CHÚA phán. 11“Nhiều dân sẽ gia nhập vào cộng đồng dân CHÚA trong ngày ấy. Chúng sẽ trở thành dân Ta, và Ta sẽ ở giữa ngươi.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. 12CHÚA sẽ chọn Giu-đa làm phần gia sản của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ chọn Giê-ru-sa-lem lại.
13Hỡi mọi loài xác thịt, hãy im lặng trước mặt CHÚA, vì Ngài đã trỗi dậy từ trong nơi ở thánh của Ngài.