2

Txuj hlua ntsuag

1Kuv tsaa muag saib mas pum dheev ib tug txwvneej muaj ib txuj hlua ntsuag huv nwg txhais teg. 2Kuv nug nwg has tas, “Koj moog hovtwg?” Nwg has rua kuv tas, “Kuv yuav moog ntsuag lub nroog Yeluxalee saib daav le caag ntev le caag.” 3Tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug txawm ca le moog lawm hab muaj dua ib tug tubkhai ntuj tuaj ntswb nwg, 4mas has rua nwg tas, “Dha maj, has rua tug hluas hov tas Yeluxalee yuav zoo le tej zej zog kws tsw muaj ntsaa loog vem muaj tuabneeg hab tsaj txhu nyob coob heev. 5Kuv yuav ua ntsaa loog nplaim tawg kws vej nwg. Kuv yuav ua fwjchim ci ntsaa quas ab rua huv lub nroog hov.” Yawmsaub has le nuav ntaag.

Hu cov kws poob tebchaws rov lug

6Yawmsaub has tas, “Lug lug, ca le tswv tawm huv lub tebchaws saab peg rov lug.” Yawmsaub has tas, “Kuv tub muab mej lawv tswv moog yaam nkaus le cua ntsawj plaub faab ntuj tuaj. 7Mej cov kws nrug Npanpiloo tug ntxhais nyob ca le tswv lug rua huv Xi‑oo.” 8Thaus Yawmsaub tug fwjchim khaiv kuv moog rua ntawm cov tuabneeg kws lws mej, (tsua qhov yog leejtwg kov mej kuj yog kov Yawmsaub lub ntsab muag) Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, 9“Saib nawj, kuv yuav tsaa kuv txhais teg rua sau puab mas puab yuav raug muab lws rua cov kws ua puab qhev. Mas mej yuav paub tseeb tas yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus khaiv kuv tuaj.
10“Xi‑oo tug ntxhais 'e, ca le hu nkauj xyiv faab hlo tsua qhov kuv tuaj mas kuv yuav nyob huv plawv mej.” Yawmsaub has le nuav ntaag. 11“Mas nub hov yuav muaj ntau haiv tuabneeg lug tuaj Yawmsaub tog hab yuav ua kuv le tuabneeg. Kuv yuav nyob huv plawv mej mas mej yuav paub tseeb tas Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus khaiv kuv lug rua mej. 12Yawmsaub yuav lug txais yuav Yuta tebchaws ua nwg teej nwg tug ua nwg feem huv lub tebchaws dawb huv hab yuav rov xaiv lub nroog Yeluxalee. 13Ib tsoom tuabneeg 'e, ca le nyob tuabywv rua ntawm Yawmsaub lub xubndag, tsua qhov Yawmsaub tub sawv ntawm nwg lub chaw dawb huv tuaj lawm.”