2

Txoj hlua ntsuas

1Kuv tsa muag ntsia mas pom dheev ib tug txivneej muaj ib txoj hlua ntsuas hauv nws txhais tes. 2Kuv nug nws hais tias, “Koj mus qhovtwg?” Nws hais rau kuv tias, “Kuv yuav mus ntsuas lub nroog Yeluxalees saib dav li cas ntev li cas.” 3Tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus txawm cia li mus lawm thiab muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj tuaj ntsib nws, 4mas hais rau nws tias, “Dhia maj, hais rau tus hluas ntawd tias Yeluxalees yuav zoo li tej zej zog uas tsis muaj ntsa loog vim muaj neeg thiab tsiaj txhu nyob coob heev. 5Kuv yuav ua ntsa loog nplaim taws uas vij nws. Kuv yuav ua hwjchim ci ntsa iab rau hauv lub nroog ntawd.” Yawmsaub hais li no ntag.

Hu cov uas poob tebchaws rov los

6Yawmsaub hais tias, “Los los, cia li khiav tawm hauv lub tebchaws sab ped rov los.” Yawmsaub hais tias, “Kuv twb muab nej ntiab khiav mus yam nkaus li cua ntsawj plaub fab ntuj tuaj. 7Nej cov uas nrog Npanpiloo tus ntxhais nyob cia li khiav los rau hauv Xi‑oo.” 8Thaum Yawmsaub lub hwjchim txib kuv mus rau ntawm cov neeg uas lws nej, (rau qhov yog leejtwg kov nej kuj yog kov Yawmsaub lub ntsiab muag) Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, 9“Saib nawj, kuv yuav tsa kuv txhais tes rau saum lawv mas lawv yuav raug muab lws rau cov uas ua lawv qhev. Mas nej yuav paub tseeb tias yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kuv tuaj.
10“Xi‑oo tus ntxhais 'e, cia li hu nkauj xyiv fab hlo rau qhov kuv tuaj mas kuv yuav nyob hauv nej nruab nrab.” Yawmsaub hais li no ntag. 11“Mas hnub ntawd yuav muaj ntau haiv neeg los tuaj Yawmsaub tog thiab yuav ua kuv li neeg. Kuv yuav nyob hauv nej nruab nrab mas nej yuav paub tseeb tias Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kuv los rau nej. 12Yawmsaub yuav los txais yuav Yuda tebchaws ua nws teej nws tug ua nws feem hauv lub tebchaws dawb huv thiab yuav rov xaiv lub nroog Yeluxalees. 13Ib tsoom neeg 'e, cia li nyob twjywm rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag, rau qhov Yawmsaub twb sawv ntawm nws lub chaw dawb huv tuaj lawm.”