2

Zaj Yogtoog uas Pom Txoj Hlua Ntsuas

1Kuv ua dua ib zaj yogtoog pom ib tug txivneej tuav rawv ib txoj hlua ntsuas ntawm nws txhais tes. 2Kuv nug nws hais tias, “Koj yuav mus qhov twg?”
 Nws teb hais tias, “Kuv yuav mus ntsuas lub nroog Yeluxalees, saib ntev thiab dav npaum li cas.”
3Ces kuv pom tus timtswv ceebtsheej uas pheej nrog kuv tham ntawd txav zog mus rau tom hauvntej thiab muaj dua ib tug timtswv ceebtsheej los nrog nws tham. 4Thawj tug timtswv ceebtsheej hais rau lwm tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Koj cia li khiav mus hais rau tus tub hluas uas tuav txoj hlua ntsuag ntawd tias, yuav ua tsis tau ntsayeej thaiv lub nroog Yeluxalees, rau qhov muaj neeg thiab tsiaj txhu nyob coob heev rau hauv lub nroog. 5Tus TSWV coglus hais tias, nws yuav ua tus ntsayeej nplaim taws thaiv thiab tsomkwm puagncig lub nroog, thiab nws lub tshwjchim yuav ci ntsa iab hauv lub nroog ntawd.”

Hu Cov Neeg uas Raug Ntes Mus Rov Los

6-7Tus TSWV hais rau nws haivneeg tias, “Kuv muab nej ntiab khiav mus nyob rau txhua qhov chaw. Tiamsis nimno, nej cov uas raug luag ntes mus cia li khiav tawm hauv lub tebchaws Npanpiloos rov los nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 8Yog leejtwg ntaus nej, ces yog nws ntaus kuv lub ntsiabmuag ntag.”
 Yog li ntawd, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kom kuv coj nws cov lus mus qhia rau txhua haivneeg uas tau tuaj huab nws haivneeg hais tias:
9“Tus TSWV yuav tawmtsam nej, thiab cov neeg uas twb ua nej qhev ib zaug lawm yuav tuaj huab nej.”
 Thaum tej no tshwm tuaj, txhua tus yuav paub hais tias tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kuv tuaj ntag.
10Tus TSWV hais tias, “Cov neeg hauv Yeluxalees, nej cia li hu nkauj zoo siab! Kuv tabtom los nrog nej nyob lawm!”
11Thaum lub sijhawm ntawd yuav muaj ntau haivneeg los cuag tus TSWV thiab ua nws haivneeg. Nws yuav nrog nej nyob thiab nej yuav paub hais tias twb yog nws txib kuv tuaj cuag nej. 12Cov Yudas yuav tau rov los ua tus TSWV haivneeg nyob hauv nws lub tebchaws uas dawbhuv dua ib zaug ntxiv, thiab lub nroog Yeluxalees yuav yog lub nroog uas nws hlub tshaj plaws tej nroog huv tibsi.
13Nej txhua tus nyob twjywm tabmeeg tus TSWV, rau qhov nws tabtom nqis ntawm nws lub chaw dawbhuv los.