2

Tơlơi Pơƀuh Tal Klâo: Sa Čô Mơnuih Hăng Hrĕ Pơkă

1Anai nê amăng tơlơi pơƀuh pơkŏn dơ̆ng, kâo ƀuh sa čô mơnuih djă̱ sa boh hrĕ pơkă amăng tơngan ñu! 2Kâo tơña, “Pơpă ih či nao lĕ?”
 Pô anŭn laĭ glaĭ kơ kâo, “Kiăng pơkă plei Yerusalaim, kiăng kơ thâo dơ̆ pă tơda ñu hăng rơyong ñu glông.”
3Giŏng anŭn, kâo ƀuh ling jang, jing pô hơmâo pơhiăp laih hăng kâo hlâo anŭn, yak nao pơ anăp laih anŭn hơmâo pô ling jang pơkŏn dơ̆ng rai bưp ñu, 4laih anŭn pơhiăp hăng pô ling jang anŭn tui anai, “Đuaĭ nao ruai bĕ kơ pô tơdăm, jing pô djă̱ hrĕ pơkă anŭn, tui anai, ‘Plei Yerusalaim či jing sa boh plei prŏng ƀu hơmâo pơnăng ôh yuakơ hơmâo lu mơnuih laih anŭn lu khul hlô mơnơ̆ng rong amăng anŭn.’ 5Yahweh pô yơh hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih tui anai, ‘Kâo pô yơh či jing pơnăng apui jum dar plei anŭn kiăng kơ pơgang laih anŭn ăt jing tơlơi ang yang gah lăm plei anŭn mơ̆n.’ ”

Yahweh Iâu Mơthưr Ƀing Ană Plei Ñu Mơ̆ng Lŏn Čar Tuai Glaĭ

6-7Yahweh pơhiăp hăng ƀing ană plei Ñu tui anai, “Kâo hơmâo pơčơlah hĭ laih ƀing gih amăng djŏp djang lŏn čar.
 “Samơ̆ ră anai, Ơ ƀing ană plei Kâo, jing ƀing dŏ amăng ƀing lŏn čar tuai hơi, đuaĭ kơdŏp bĕ mơ̆ng lŏn čar Babilon laih anŭn wơ̆t glaĭ bĕ pơ plei Yerusalaim.”
8Yuakơ anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang Pô Ang Yang pơkiaŏ nao kâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing hơmâo sua mă laih ƀing gih tui anai, “Hlơi pô ngă sat tĕk djơ̆ ƀing gih, ñu anŭn hơmâo tĕk djơ̆ laih alăk mơta yom pơphan Kâo. 9Sĭt Kâo yơh či yơr tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu, tui anŭn ƀing hlŭn gơñu yơh či sua mă hĭ ƀing gơñu.
 “Tơdang tơlơi anŭn truh laih, abih bang mơnuih či thâo krăn Yahweh Dưi Kơtang yơh hơmâo pơkiaŏ rai laih kâo.”
10Yahweh laĭ tui anai, “Adoh mơak mơai bĕ, Ơ ƀing ană plei plei Yerusalaim hơi! Kâo hlak rai kiăng kơ hơdip amăng ƀing gih yơh!”
11Amăng hrơi anŭn či hơmâo lu lŏn čar rai pơ Yahweh kiăng kơ jing hĭ ƀing ană plei Ñu. Ñu či hơdip hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn ƀing gih či thâo krăn yơh, Yahweh Dưi Kơtang jing Pô hơmâo pơkiaŏ rai laih kâo pơ ƀing gih. 12Sa wơ̆t dơ̆ng, Yahweh či yap mă anih lŏn Yudah yơh, jing kŏng ngăn yom hơjăn Ñu amăng anih lŏn rơgoh hiam Ñu anŭn, laih anŭn plei Yerusalaim či jing plei Ñu khăp biă mă yơh.
13Ơ abih bang mơnuih hơi, dŏ rơiăt hơđơ̆ng bĕ ƀơi anăp Yahweh, yuakơ Ñu hlak rai mơ̆ng anih dŏ rơgoh hiam Ñu.