2

Khải Tượng Thứ Ba: Người Cầm Dây Đo

1Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có một người cầm trong tay một sợi dây dùng để đo. 2Tôi hỏi người ấy: “Anh đi đâu?” Người đáp: “Tôi đi đo thành Giê-ru-sa-lem, xem chiều rộng và chiều dài của thành là bao nhiêu.” 3Kìa, thiên sứ đang nói chuyện với tôi vừa đi ra, thì gặp một thiên sứ khác đến bảo: 4“Hãy chạy mau đến bảo thanh niên cầm dây đo.
  Giê-ru-sa-lem sẽ như làng mạc không tường bao bọc,
   Vì người và súc vật sống trong thành đông lắm.”
  5CHÚA phán:
  “Chính Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh thành,
   Và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.”

Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Thứ Nhì

  6“Hãy mau mau trốn khỏi đất phương bắc!

  Nơi Ta đã rải các con ra theo gió bốn phương trời,”

  7“Các con đang sống tại Ba-by-lôn,
   Hãy mau trốn về Si-ôn!”
8Sau khi Đấng Vinh Quang sai tôi, CHÚA Vạn Quân phán về các dân tộc cướp bóc các ông bà:
  “Ai đụng đến các ngươi,
   Tức là đụng đến con ngươi mắt Ta.
  9Này, Ta sẽ phất tay chống lại chúng,
   Thì chúng sẽ bị tôi mọi mình cướp bóc.”
 Bấy giờ, các ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi.

Lời Tiên Tri Bổ Sung Cho Khải Tượng Thứ Nhất Và Thứ Ba

  10CHÚA phán:
  “Hỡi Si-ôn, con gái Ta,
   Hãy reo mừng hớn hở!
  Vì này, Ta đến ngự giữa các con.”
   11Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ kết hợp với CHÚA.
  “Chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa các con.”
   Và các ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với các ông bà.
12CHÚA sẽ nhận Giu-đa làm gia nghiệp của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ lại chọn thành Giê-ru-sa-lem. 13Này! Toàn thể nhân loại, hãy yên lặng trước mặt CHÚA! Vì Ngài chuẩn bị hành động trong nơi ngự thánh của Ngài.