3

Tus Cev Vajtswv Lus ua Yogtoog Pom Tus Povthawj Hlob

1Kuv ua dua ib zaj yogtoog, tus TSWV ua rau kuv pom tus Povthawj Hlob Yausuas tabtom sawv ntawm tus TSWV tus timtswv hauv ntej. Thiab Ntxwgnyoog sawv ntawm Yausuas sabxis npaj rawv tos yuav kaug Yausuas. 2Tus TSWV tus timtswv hais rau Ntxwgnyoog hais tias, “Ntxwgnyoog, thov kom tus TSWV rau txim rau koj! Thov kom tus TSWV uas hlub lub nroog Yeluxalees rau txim rau koj. Tus neeg no zoo ib yam li tus pas ntoo uas twb muab rho tawm hauv qhovcub los lawm.”
3Yausuas hnav ib cev ris tsho lo av heev sawv qhov ntawd. 4Tus timtswv ceebtsheej hais rau cov timtswv uas sawv ntawm nws hauv ntej tias, “Cia li muab cev ris tsho lo av heev uas tus txivneej ntawd hnav hle povtseg.” Thiab nws hais rau Yausuas tias, “Kuv twb muab koj tej kev txhaum tshem tas lawm, kuv yuav muab dua ib cev ris tsho tshiab rau koj hnav.”
5Nws hais kom cov timtswv ceebtsheej uas nrog nws tuaj ntawd muab ib pluaj ntaub uas huv heev los khi Yausuas taubhau. Lawv ua raws li nws hais, thiab lawv muab ib cev ris tsho tshiab los rau Yausuas hnav thaum uas tus TSWV tus timtswv tseem nyob ntawd.
6Ces tus timtswv ceebtsheej qhia rau Yausuas hais tias 7tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias: “Yog koj coj raws li kuv tej kevcai thiab lees ua tej haujlwm uas kuv muab cob rau koj, ces koj yuav tau ua tus saib kuv lub Tuamtsev thiab tej chav tsev uas nyob rau hauv, thiab kuv yuav mloog koj tej lus thov ib yam li kuv mloog cov timtswv uas nyob ntawm kuv xubntiag tej lus thov. 8Yausuas uas yog tus Povthawj Hlob, koj cia li mloog kuv hais; thiab nej cov povthawj uas yog nws tsoom phoojywg cia li mloog kuv hais, nej sawvdaws yog lub cim zoo rau yav tom ntej: kuv yuav coj kuv tus tub txib uas hu ua Tus Ceg los rau nej pom! 9Kuv muab ib lub pobzeb uas muaj xya nreej los tso rau ntawm Yausuas xubntiag. Kuv yuav txaug ib cov lus rau ntawm lub pobzeb thiab tib hnub xwb kuv yuav tshem lub tebchaws no tej kev txhaum mus kom tas huv tibsi. 10Thaum txog hnub ntawd, nyias yuav caw nyias tej phoojywg nruab ze tuaj nyob hauv nej tej vaj txiv hmab thiab txiv ncuavpias, muaj kev zoo siab, kev thajyeeb thiab kev kaj siab lug.”