4

Lub teeb kub hab tsob txwv aulib

1Tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug rov qaab lug ntawm kuv mas tsaa kuv yaam nkaus le tsaa tug tuabneeg kws tsaug zug heev. 2Nwg has rua kuv tas, “Koj pum daabtsw?” Kuv teb tas, “Kuv pum ib lub chaw txawb teeb yog muab kub ua huvsw. Muaj ib lub phaaj txawb sau lub chaw hov hab muaj xyaa lub teeb txawb huv lub phaaj, hab muaj xyaa tug rhawb xeeb. 3Hab muaj ob tsob txwv aulib nyob ntawm lub phaaj, ib tsob nyob saab xws ib tsob nyob saab phem.” 4Mas kuv nug tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug tas, “Yawm hlub, tej nuav yog daabtsw?” 5Tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug teb kuv tas, “Koj tsw paub tas tej nuav yog daabtsw lov?” Kuv teb tas, “Yawm hlub, kuv yeej tsw paub.” 6Tes nwg has rua kuv tas, “Nuav yog Yawmsaub tej lug kws has tuaj rua Xelunpanpee tas, ‘Tsw yog swv daag swv zug, tsw yog swv fwjchim, tassws yog kuv tug Ntsuj Plig yuav paab.’ Yawmsaub has le nuav ntaag. 7Lub roob luj 'e, koj yog daabtsw? Koj yuav raug nphau ua taj nteeg rua ntawm Xelunpanpee xubndag. Nwg yuav coj lub pob zeb kws yuav muab txawb sau ruv tsev lug mas suavdawg yuav qw tas, ‘Zoo nkauj lauj, zoo nkauj lauj!’ ”
8Tsw taag le ntawd Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 9“Xelunpanpee txhais teg pua tej taw kws ua lub tuam tsev nuav hab nwg txhais teg yuav ua kuas tav. Mas koj yuav paub tas yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus khaiv kuv lug rua mej. 10Yog leejtwg saib tsw taug nub kws ua tej num miv miv mas nwg yuav zoo sab thaus kws pum lub qai hlau kws ntsuag qhov ntseg huv Xelunpanpee txhais teg. (Xyaa lub teeb nuav yog Yawmsaub le qhov muag kws pum taag nrho lub qaab ntuj nuav.)”
11Kuv txhad le nug nwg tas, “Ob tsob txwv aulib kws nyob ntawm lub chaw txawb teeb saab xws saab phem yog daabtsw?” 12Hab kuv rov nug zag ob tas, “Ob tug ceg txwv aulib kws nyob ob saab ntawm ob tug rhawb xeeb kws xuas kub ua es laub roj rua huv yog daabtsw?” 13Nwg has rua kuv tas, “Tej nuav koj tsw paub los?” Kuv has tas, “Yawm hlub, kuv tsw paub.” 14Tes nwg has tas, “Ob tug ceg nuav yog ob tug kws raug tsaa lug sawv ntawm Yawmsaub kws kaav taag nrho lub qaab ntuj nuav xubndag.”