4

Lub teeb kub thiab tsob txiv aulib

1Tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus rov qab los ntawm kuv mas tsa kuv yam nkaus li tsa tus neeg uas tsaug zog heev. 2Nws hais rau kuv tias, “Koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Kuv pom ib lub chaw txawb teeb yog muab kub ua huvsi. Muaj ib lub phaj txawb saum lub chaw ntawd thiab muaj xya lub teeb txawb hauv lub phaj, thiab muaj xya tus teeb xeeb. 3Thiab muaj ob tsob txiv aulib nyob ntawm lub phaj, ib tsob nyob sab xis ib tsob nyob sab laug.” 4Mas kuv nug tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus tias, “Yawg hlob, tej no yog dabtsi?” 5Tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus teb kuv tias, “Koj tsis paub tias tej no yog dabtsi lov?” Kuv teb tias, “Yawg hlob, kuv yeej tsis paub.” 6Ces nws hais rau kuv tias, “No yog Yawmsaub tej lus uas hais tuaj rau Xelunpanpee tias, ‘Tsis yog siv dag siv zog, tsis yog siv hwjchim, tiamsis yog kuv tus Ntsuj Plig yuav pab.’ Yawmsaub hais li no ntag. 7Lub roob loj 'e, koj yog dabtsi? Koj yuav raug nphau ua tiaj ntees rau ntawm Xelunpanpee xubntiag. Nws yuav coj lub pob zeb uas yuav muab txawb saum ruv tsev los mas sawvdaws yuav qw tias, ‘Zoo nkauj lauj, zoo nkauj lauj!’ ”
8Tsis tag li ntawd Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 9“Xelunpanpee txhais tes pua tej taw uas ua lub tuam tsev no thiab nws txhais tes yuav ua kom tiav. Mas koj yuav paub tias yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kuv los rau nej. 10Yog leejtwg saib tsis taus hnub uas ua tej haujlwm me me mas nws yuav zoo siab thaum uas pom lub qe hlau uas ntsuas qhov ntseg hauv Xelunpanpee txhais tes. (Xya lub teeb no yog Yawmsaub li qhov muag uas pom tag nrho lub qab ntuj no.)”
11Kuv thiaj li nug nws tias, “Ob tsob txiv aulib uas nyob ntawm lub chaw txawb teeb sab xis sab laug yog dabtsi?” 12Thiab kuv rov nug zaum ob tias, “Ob tug ceg txiv aulib uas nyob ob sab ntawm ob tug teeb xeeb uas xuas kub ua es hliv roj rau hauv yog dabtsi?” 13Nws hais rau kuv tias, “Tej no koj tsis paub los?” Kuv hais tias, “Yawg hlob, kuv tsis paub.” 14Ces nws hais tias, “Ob tug ceg no yog ob tug uas raug tsa los sawv ntawm Yawmsaub uas kav tag nrho lub qab ntuj no xubntiag.”