5

Thooj ntawv uas ya

1Kuv rov tsa muag ntsia mas pom dheev ib thooj ntawv uas ya yuj yees. 2Tus tubtxib saum ntuj hais rau kuv tias, “Koj pom dabtsi?” Kuv teb tias, “Kuv pom ib thooj ntawv ya yuj yees, thooj ntawv ntawd ntev nees nkaum tshim dav kaum tshim.” 3Mas nws hais rau kuv tias, “Thooj ntawv no yog tej lus foom tsis zoo uas yuav mus txhua nrho hauv ntiajteb. Txhua tus uas ua tub sab yuav raug rhuav tshem raws li uas hais rau thooj ntawv ntawd sab hauv, thiab txhua tus uas cog lus twv dag yuav raug rhuav tshem raws li uas hais rau thooj ntawv ntawd sab nraud. 4Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias ‘Kuv yuav xa thooj ntawv ntawd tawm mus mas thooj ntawv ntawd yuav nkag rau hauv cov tub sab lub tsev thiab nkag rau hauv cov neeg uas tuav kuv lub npe cog lus twv dag lub tsev. Mas thooj ntawv ntawd yuav nyob hauv lub tsev ntawd thiab ua rau tej ntoo tej pob zeb uas ua tsev puam tsuaj tag huvsi.’ ”

Tus pojniam hauv lub tawb efa

5Tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus txav zog los hais rau kuv tias, “Tsa muag ntsia yam uas tawm mus yog dabtsi.” 6Kuv thiaj nug tias, “Yam ntawd yog dabtsi?” Nws teb tias, “Yam ntawd yog lub tawb efa uas tawm mus.” Thiab nws hais tias, “Yam ntawd yog tej kev txhaum uas cov neeg thoob plaws hauv lub tebchaws no ua.” 7Lub hau tawb uas muab txhuas ua cia li qheb kiag ua ciav muaj ib tug pojniam zaum hauv lub tawb efa ntawd. 8Mas tus tubtxib hais tias, “Tus no yog tej kev txhaum kev phem.” Mas nws cia li muab tus pojniam ntawd thawb kiag rau hauv lub tawb thiab muab lub hau uas muab txhuas ua kaw nkaus rau.
9Kuv tsa muag ntsia mas pom dheev ob tug pojniam tuaj txog ntawd. Muaj cua nyob hauv ob tug pojniam ntawd phab tis, ob sab tis zoo li phab tis os dej dub. Ob tug pojniam ntawd txawm muab lub tawb efa ntawd nqa ya rau saum ib nta ntuj. 10Kuv txawm nug tus tubtxib uas nrog kuv hais lus tias, “Ob tug pojniam ntawd yuav coj lub tawb efa ntawd mus rau qhovtwg?” 11Nws teb kuv tias, “Yuav coj mus rau tebchaws Sina, yuav mus ua tsev rau lub tawb efa. Thaum ua tau tiav lawd, ob tug pojniam ntawd yuav muab lub tawb efa txawb rau lub chaw uas npaj cia lawd.”