5

Tơlơi Pơƀuh Tal Năm: Tơkŭl Hră Pŏr

1Kâo lăng dơ̆ng laih anŭn tal anai kâo ƀuh sa tơkŭl hră pŏr amăng anih hông hang.
2Ñu tơña kơ kâo, “Hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?”
 Kâo laĭ glaĭ, “Kâo ƀuh sa tơkŭl hră pŏr amăng anih hông hang, rơyong ñu glông duapluh haih laih anŭn tơda ñu glông pluh haih.”
3Laih anŭn ñu laĭ kơ kâo, “Ƀơi tơkŭl hră anŭn čih laih kơ tơlơi hơtŏm păh či tơbiă nao amăng djŏp djang anih lŏn anai. Ƀơi sa bơnăh gah anai tơkŭl hră anŭn laĭ tui anai: Arăng či mă pơđuaĭ hĭ abih bang ƀing klĕ dŏp mơ̆ng anih lŏn anŭn; laih anŭn ƀơi sa bơnăh gah adih ăt laĭ tui anai: Arăng ăt či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n ƀing hlơi pô ƀuăn rơ̆ng ƀlŏr. 4Yahweh Dưi Kơtang laĭ, ‘Kâo či brơi rai tơlơi hơtŏm păh anai laih anŭn tơlơi hơtŏm păh anŭn či mŭt amăng sang ƀing klĕ dŏp wơ̆t hăng amăng sang ƀing ƀuăn rơ̆ng ƀlŏr amăng anăn Kâo. Tơlơi hơtŏm păh anŭn ăt či dŏ amăng hơdôm sang gơñu laih anŭn pơrai hĭ abih bang sang gơñu yơh.’ ”

Tơlơi Pơƀuh Tal Tơjuh: Đah Kơmơi Amăng Sa Boh Bai

5Giŏng anŭn, ling jang anŭn pơƀuh rai pơ kâo dơ̆ng hăng laĭ tui anai, “Angak lăng đĭ bĕ! Hơmâo gơnam pơkŏn dơ̆ng hlak truh!”
6Kâo tơña, “Hơget gơnam anŭn jing lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Anŭn jing sa boh bai pơkă, pơhơmutu kơ tơlơi soh abih bang mơnuih amăng anih lŏn anai yơh.”
7Bai anŭn hơmâo kơnŏp go̱m ngă hăng lê̱k. Tơdang kâo ăt dŏ lăng, kơnŏp anŭn pŏk hĭ laih anŭn hơmâo sa čô đah kơmơi dŏ amăng bai anŭn!
8Ling jang anŭn laĭ, “Anŭn jing tơlơi pơhơmutu kơ tơlơi sat ƀai yơh.” Giŏng anŭn, ñu tơlư̆ trŭn pô đah kơmơi anŭn mŭt glaĭ amăng bai laih anŭn go̱m glaĭ hĭ kơnŏp ƀơi amăng bah bai anŭn.
9Kâo angak lăng đĭ laih anŭn kâo ƀuh dua čô đah kơmơi pŏr rai anăp pơ kâo hăng čăng kơtang gơñu hrup hăng čăng čim sưng. Ƀing gơñu mă đĭ bai anŭn laih anŭn pŏr đuaĭ hĭ.
10Kâo tơña ling jang anŭn tui anai, “Pơpă ƀing gơñu či ba nao bai anŭn lĕ?”
11Ñu laĭ glaĭ, “Ba nao pơ lŏn čar Babilon yơh kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kơ bai anŭn. Tơdang sang yang anŭn arăng pơkra giŏng laih, arăng či pioh bai anŭn amăng sang anŭn yơh kiăng kơ ƀing arăng kơkuh pơpŭ.”