6

Plaub lub tsheb ua rog

1Kuv rov tsa muag ntsia mas pom dheev plaub lub tsheb ua rog tawm ntawm ob lub roob kem nruab nrab tuaj. Ob lub roob ntawd yog roob tooj liab. 2Thawj lub tsheb yog cov nees liab hai, lub ob yog cov nees dub hai, 3lub peb yog cov nees dawb hai, lub plaub yog cov nees txheeb hai. 4ces kuv txawm nug tus tubtxib saum ntuj uas nrog kuv hais lus tias, “Yawg hlob, tej no yog dabtsi?”
5Tus tubtxib saum ntuj ntawd teb kuv tias, “Tej no yog plaub fab cua uas nyob ntawm Yawmsaub uas kav tag nrho qab ntuj no huvsi xubntiag es tawm mus. 6Lub tsheb uas cov nees dub hai mus rau lub tebchaws sab ped, lub tsheb uas cov nees dawb hai mus rau lub tebchaws sab hnub poob, thiab lub tsheb uas cov nees txheeb hai mus rau tebchaws sab nrad.” 7Thaum cov nees no tawm mus mas cov nees siab kub heev huas ntshis mus tshuaj saib thoob plaws ntiajteb. Tus tubtxib hais tias, “Mus maj, mus tshuaj saib thoob plaws ntiajteb.” Mas lawv thiaj li mus tshuaj saib thoob plaws ntiajteb. 8Nws txawm qw rau kuv hais tias, “Cov nees uas mus rau tebchaws sab ped tau ua rau kuv tus ntsuj plig nyob tus yees rau hauv lub tebchaws sab ped lawm.”

Muab lub mom vajntxwv rau Yausua ntoo

9Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 10“Heedai thiab Thaunpiya thiab Yedaya uas twb poob tebchaws lawm rov qab los ntawm Npanpiloo tebchaws los. Koj cia li txais tej uas lawv coj tuaj mas ua tib hnub mus rau hauv Xefaniya tus tub Yauxiya lub tsev. 11Muab cov nyiaj thiab cov kub ntawd ua ib lub mom vajntxwv es muab looj kiag rau saum Yehauxada tus tub Yausua uas ua tus tuam pov thawj hlob ntoo. 12Thiab hais rau nws tias, ‘Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, Saib maj, tus txivneej no yog tus uas muaj npe hu ua tus ceg ntoo, vim yog nws yuav hlob loj zuj zus rau hauv nws lub chaw, thiab nws yuav ua Yawmsaub lub tuam tsev. 13Tus no yog tus uas yuav ua Yawmsaub lub tuam tsev thiab yuav tau hwjchim meej mom thiab yuav tau nyob lub zwm txwv kav txhua yam. Thiab yuav muaj ib tug pov thawj nyob ntawm lub zwm txwv ib sab mas ob tug ntawd yuav nyob thooj xeeb hum hauv.’ 14Lub mom vajntxwv ntawd yuav nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev, yuav ua lub chaw nco txog Heedai thiab Thaunpiya thiab Yedaya thiab Xefaniya tus tub Yauxiya.
15“Cov neeg uas nyob deb yuav tuaj pab ua Yawmsaub lub tuam tsev mas nej yuav paub tseeb tias yog Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kuv los rau nej. Yog nej mob siab mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus mas tej no yeej yuav tshwm los.”