6

Khải Tượng Thứ Tám: Bốn Xe Chiến Mã

1Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy bốn xe chiến mã tiến ra từ giữa hai hòn núi. Đó là những núi bằng đồng. 2Cỗ xe thứ nhất thắng ngựa đỏ, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, 3cỗ xe thứ ba, ngựa bạch, và cỗ xe thứ tư, ngựa đốm. Ngựa nào cũng hùng mạnh. 4Tôi hỏi thiên sứ nói chuyện với tôi: “Thưa Chúa, những xe chiến mã này có ý nghĩa gì?”
5Thiên sứ đáp: “Đó là gió bốn phương trời bay ra sau khi trình diện Chúa của cả thế gian.” 6Cỗ xe thắng ngựa ô sẽ tiến lên vùng đất phương bắc, ngựa bạch về phía tây, và ngựa đốm xuống miền nam. 7Những con ngựa hùng mạnh tiến ra vì chúng nôn nóng muốn đi tuần khắp đất. Thiên sứ bảo: “Hãy đi tuần khắp đất!” Khi các cỗ xe chạy đi tuần khắp đất, 8thiên sứ gọi tôi, bảo: “Hãy chú ý mấy con ngựa đi về phương bắc. Chúng sẽ làm cho Thần Linh CHÚA được nghỉ ngơi trong vùng đất phương bắc.”

Hành Động Biểu Tượng: Đội Vương Miện Cho Thượng Tế Giô-suê

9Có lời CHÚA phán với tôi: 10“Con hãy nhận lễ vật từ Hen-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia, và ngay hôm đó, con hãy đi đến nhà Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia những người này đều trở về từ chốn lưu đày bên Ba-by-lôn. 11Con hãy đem bạc vàng nhận được làm một vương miện hai tầng, đội lên đầu thượng tế Giô-suê, con ông Giê-hô-gia-đat, 12và nói: ‘CHÚA Vạn Quân phán:
  Này, một người mệnh danh là Chồi con,
   Sẽ đâm chồi nứt lộc từ ngay giữa chỗ mình,
   Và xây đền thờ cho CHÚA,
  13Chính người sẽ xây đền thờ CHÚA,
   Người sẽ được tôn trọng, và ngồi cai trị trên ngai mình.
  Thầy tế lễ cũng sẽ ngồi trên ngai mình,
   Và cả hai sẽ bàn mưu góp ý trong hòa khí thân thiện.
14Vương miện sẽ được cất giữ trong đền thờ CHÚA để kỷ niệm Hen-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia.’ ” 15Khi những người ở xa đến góp phần xây dựng đền thờ CHÚA, ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với ông bà. Và điều này sẽ xảy ra khi ông bà thật lòng vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của ông bà.