7

Quở Trách Sự Kiêng Ăn Sai Mục Ðích

1Năm thứ tư của triều đại Vua Ða-ri-út, lời của CHÚA đến với Xa-cha-ri-a vào ngày mồng bốn, tháng Chín, tức tháng Kích-lê. 2Lúc ấy dân ở Bê-tên phái Sa-rê-xê, Rê-ghem Mê-léc, và phái đoàn của họ đến tìm cầu ân huệ của CHÚA. 3Họ hỏi các các vị tư tế của nhà CHÚA các đạo quân và các vị tiên tri rằng, “Tôi có nên tiếp tục than khóc và kiêng cữ vào tháng Năm, như tôi đã làm nhiều năm nay không?”
4Bấy giờ lời của CHÚA các đạo quân đến với tôi, 5“Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các tư tế rằng: Khi các ngươi kiêng ăn và than khóc vào tháng Năm và tháng Bảy, suốt bảy mươi năm qua, có phải vì Ta, vì chính Ta, mà các ngươi kiêng ăn chăng? 6Khi các ngươi ăn và uống, chẳng phải các ngươi ăn và uống cho các ngươi sao? 7Chẳng phải đó là sứ điệp CHÚA đã rao báo qua các tiên tri của Ngài ngày trước, khi Giê-ru-sa-lem và các thành chung quanh còn nhiều dân cư và phồn thịnh, và khi Miền Nam và vùng đồng bằng còn nhiều người ở hay sao?”

Hậu Quả Ðau Ðớn của Sự Bất Tuân

8Lời của CHÚA đến với Xa-cha-ri-a rằng, 9“CHÚA các đạo quân phán thế nầy, ‘Hãy xét xử thật công minh. Mỗi người hãy lấy lòng nhân từ và thương xót đối xử với nhau. 10Chớ áp bức góa phụ, cô nhi, kiều dân, và người nghèo. Chớ ai trong các ngươi trong lòng có ý đồ đen tối hại người khác.’ 11Nhưng chúng đã không nghe; chúng đã nhún vai bỏ đi; chúng đã bịt tai để khỏi phải nghe thấu. 12Chúng đã làm cho lòng chúng cứng như đá kim cương, để chúng khỏi nghe luật pháp và các sứ điệp mà CHÚA các đạo quân đã gởi đến bằng Thần của Ngài qua các tiên tri ngày trước. Vì vậy cơn thịnh nộ kinh khiếp từ CHÚA các đạo quân đã đến. 13Như khi Ta kêu, chúng chẳng thèm nghe, nên khi chúng kêu, Ta sẽ không nghe,” CHÚA các đạo quân phán. 14“Như cuồng phong cuốn đi, Ta đã tung rải chúng ra khắp các nước chúng chưa hề biết. Do đó đất nước của chúng trở thành hoang vu sau khi chúng bị đem đi, đến nỗi không ai muốn đi ngang qua hay muốn trở về nữa. Như thế, chúng đã biến một đất nước tốt tươi màu mỡ thành một xứ hoang tàn đổ nát.”