7

1Năm thứ tư đời vua Đa-ri-út, vào ngày mồng bốn tháng chín tức tháng Kít-lêu, Xa-cha-ri lại nhận được một sứ điệp nữa từ Chúa Hằng Hữu.
2Lúc ấy, người thành Bê-tên sai một phái đoàn do Sa-rê-sê và Rê-ghem Mê-léc hướng dẫn, đến Đền thờ cầu xin Chúa Hằng Hữu gia ân, 3đồng thời để hỏi các thầy tế lễ trong Đền thờ và các tiên tri xem họ có nên tiếp tục kiêng ăn, khóc lóc trong tháng năm như họ vẫn thường làm hay không.
4Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp cho tôi: 5“Nói với mọi người sống trong đất này và các thầy tế lễ như sau: Khi các ngươi kiêng ăn, khóc lóc vào tháng năm, tháng bảy, trong suốt bảy mươi năm trường, các ngươi thực sự vì Ta mà kiêng ăn không? 6Còn khi các ngươi ăn uống, không phải các ngươi đã vì mình mà ăn uống hay sao? 7Các tiên tri thời xưa đã cảnh cáo các ngươi điều này, ngay trong khi Giê-ru-sa-lem, các thành phụ cận, đất miền nam và miền đồng bằng còn được thịnh vượng, đông dân cư."
8Sau đấy, Chúa Hằng Hữu truyền sứ điệp này cho Xa-cha-ri: 9“Chúa Hằng Hữu phán: 'Phải xét xử công bằng, nhân từ, độ lượng với anh em mình. 10Đừng áp bức người góa bụa, mồ côi, người ngoại, kẻ nghèo nàn, và không được mưu hại anh em mình. 11Nhưng tổ tiên các người không nghe lời, cứ bướng bỉnh quay lưng, bịt tai để khỏi nghe lời Ta. 12Họ giữ lòng sắt đá để khỏi nghe theo luật pháp và lời Chúa Hằng Hữu do các tiên tri đời xưa truyền lại - các tiên tri này được Thần linh của Ngài sai bảo. Vì thế, cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu trút lên họ. 13Khi Ta kêu gọi, họ không nghe; nên khi họ kêu cầu, Ta cũng không nghe. 14Họ bị Ta rải ra khắp các nước xa lạ như bị gió lốc cuốn đi. Đất họ thành ra hoang vu, không một bóng người. Đất lành này trở nên một vùng quạnh hiu.’"