7

Thuam qhov uas lam yoo mov

1Xyoo plaub uas Dali‑a ua vajntxwv hnub tim plaub lub cuaj hli uas yog lub hli Khile mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Xekhaliya. 2Cov neeg hauv lub moos Npe‑ee txib Salexaw thiab Lekeemelej thiab lawv cov neeg mus thov Yawmsaub tsa muag zaj saib, 3thiab ua nug rau cov pov thawj uas nyob hauv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub tuam tsev thiab cov xibhwb uas cev Vajtswv lus hais tias, “Puas tsim nyog quaj ntsuag yoo mov rau lub tsib hlis yam li uas peb twb ua ntau xyoo los lawm los tsis tsim nyog ua lawm?”
4Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais lus tuaj rau kuv tias, 5“Cia li hais rau cov pejxeem sawvdaws hauv lub tebchaws thiab cov pov thawj tias, ‘Thaum nej yoo mov quaj ntsuag rau lub tsib hlis thiab lub xya hli tau xya caum xyoo los no sub yog nej yoo vim nej nco txog kuv lov? 6Thiab thaum nej noj nej haus sub tsis yog nej noj nej haus rau nej tus kheej xwb lov? 7Thaum tseem muaj neeg nyob hauv Yeluxalees thiab muaj kev vam meej heev, thiab tseem muaj neeg nyob hauv tej zej zog ib ncig thiab nyob hauv Neke thiab saum tej pov roob Sefela, Yawmsaub twb hais tej lus no rau cov xibhwb uas cev kuv li lus txheej thaum ub los tsis yog?’ ”

Tsis mloog lus thiaj poob tebchaws

8Yawmsaub hais lus tuaj rau Xekhaliya tias, 9“Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Yuav tsum tu plaub ncaj thiab khuvleej lwm tus ib leeg hlub ib leeg. 10Tsis txhob quab yuam tej poj ntsuam tej menyuam ntsuag uas tsis muaj txiv thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab tej neeg pluag, thiab tsis txhob ntaus tswvyim phem hauv lub siab rau kwvtij zej zog.’ 11Tiamsis lawv tsis kam mloog lawv fee plhu kiag tawv ncauj thiab ntsaws qhov ntsej thiaj tsis hnov. 12Lawv ua lawv lub siab tawv cuag zeb cuag hlau lawv thiaj tsis mloog txoj kevcai thiab Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus uas nws tus ntsuj plig kom cov xibhwb cev Vajtswv lus txheej thaum ub qhia rau lawv. Vim li no Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiaj li chim heev rau lawv. 13Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, ‘Thaum kuv hu, lawv tsis mloog li cas mas thaum lawv hu, kuv kuj tsis mloog ib yam li ntawd thiab. 14Kuv thiaj cia khaub zeeg cua ntsawj lawv tawg ri sua mus nyob rau hauv txhua lub tebchaws uas lawv tsis tau paub kiag li. Mas lawv lub tebchaws thiaj li nyob do cuas tsis muaj neeg nkag mus rau hauv li. Lub tebchaws uas txeev noj qab nyob zoo twb puam tsuaj tag nyob do cuas cia.’ ”