7

Tus TSWV Rau Txim Rau Cov Neeg Uas ua Txuj Yoo Mov

1Xyoo plaub thaum lub cuaj hli ntuj (uas yog lub hli Kislev) hnub xiab plaub uas Dali-us ua vajntxwv kav tebchaws, tus TSWV hais ib co lus rau kuv.
2Cov neeg hauv Npethees tso Salexes, Lenkemelej, thiab lawv cov neeg tuaj rau hauv tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub Tuamtsev, lawv tuaj thov kom tus TSWV foom koob hmoov rau lawv, 3lawv nug cov povthawj thiab cov cevlus hais tias: “Puas tsimnyog uas peb quaj ntsuag vim lub Tuamtsev raug puastsuaj tas, thiab ua kevcai yoo mov rau thaum lub tsib hlis ntuj raws li peb ibtxwm ua los ntau xyoo lawm?”
4Ntawm no mus yog cov lus uas tus TSWV hais rau kuv. 5Nws hais tias, “Koj cia li qhia rau cov pejxeem uas nyob hauv lub tebchaws no thiab cov povthawj hais tias, qhov uas lawv ua kevcai yoo mov thiab quaj ntsuag thaum lub tsib hlis thiab lub xya hli ntuj uas tau xya caum xyoo los no tsis yog ua hwm kuv. 6Thaum lawv noj lawv haus ntawd, tsuas yog ua kom lawv txaus siab nkaus xwb.”
7Ntawm no yog tej lus uas tus TSWV hais rau cov cevlus txheej thaum ub uas lub nroog Yeluxalees tseem vammeej thiab muaj neeg nyob puv nkaus hauv, thiab thaum ntawd cov neeg tsis yog nyob hauv tej zos uas nyob ibncig lub nroog ntawd xwb, tiamsis tseem nyob mus rau sab qabteb thiab thoob plaws ntawm tej taw roob uas nyob sab hnubpoob huv tibsi.

Tsis Mloog Lus Thiaj Raug Ntes Mus rau Lwm Tebchaws

8Tus TSWV hais cov lus no rau Xakhaliyas tias: 9“Kuv twb qhia cov lus no rau kuv haivneeg thaum ub los lawm hais tias: ‘Nej yeej yuav pom txojkev ncaj ncees nyob hauv nej kev coj noj coj ua, thiab nej yuav tsum ua siab dawb siab zoo thiab ib leeg hlub ib leeg. 10Nej tsis txhob tsimtxom cov pojntsuam, tej menyuam ntsuag thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, lossis tus uas raug kev txomnyem. Thiab tsis txhob nyas nrhw ua phem rau ib leeg tus twg li.’
11“Tiamsis kuv haivneeg tawv ncauj heev tsis mloog kuv lus li. Lawv ntsaws lawv tej pobntseg, 12thiab lawv lub siab tawv ib yam li pobzeb. Vim lawv tsis mloog kuv tej lus qhuab qhia uas kuv txib cov cevlus thaum ub mus qhia lawv, kuv thiaj li chim heev. 13Rau qhov lawv tsis mloog kuv hais; thaum lawv thov, kuv thiaj tsis teb lawv. 14Kuv muab lawv ntiab tawm mus nyob rau lwm tebchaws ib yam li cua daj cua dub ntsawj. Thiab muab lub tebchaws uas zoo heev no tso tseg nyob qhuav nquas cia tsis muaj leejtwg nyob lawm.”