8

Cog lus tseg tias Yeluxalees yuav rov zoo li qub

1Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais lus tuaj rau kuv. 2Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv khib xeeb Xi‑oo heev. Kuv khib xeeb kawg ua npau taws vog.” 3Yawmsaub hais li no tias, “Kuv yuav rov qab mus rau ntawm Xi‑oo thiab mus nyob hauv plawv Yeluxalees. Mas lawv yuav hu Yeluxalees tias lub nroog ncaj ncees, thiab hu Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub roob ua lub roob dawb huv.” 4Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Cov yawg laus pog laus yuav rov zaum tswb tsaws hauv tej kev hauv Yeluxalees, sawvdaws yuav tuav pas nrig vim yog laus laus li lawm. 5Yuav muaj metub mentxhais dhia ua si hauv tej kev hauv lub nroog thoob plaws.” 6Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Thaum cov neeg uas tseem tshuav nyob pom tej no lawv yuav phimhwj. Tiamsis tej no yuav ua rau kuv phimhwj lov?” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. 7Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Saib maj, kuv yuav cawm kuv cov neeg kom dim hauv cov tebchaws uas nyob sab hnub tuaj thiab hauv cov tebchaws uas nyob sab hnub poob. 8Kuv yuav coj lawv los nyob hauv Yeluxalees. Lawv yuav ua kuv haiv neeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv thiab ua ncaj ncees thiab ua zoo rau lawv.”
9Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Nej cov uas nimno tau hnov tej lus no ntawm cov xibhwb cev Vajtswv lus qhov ncauj txij hnub uas nej tiag tej taw ua Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub tuam tsev, nej cia li ua nej txhais tes kom muaj zog xwv thiaj ua tau lub tuam tsev tiav. 10Vim yog thaum ub tsis muaj nqe zog rau neeg thiab tsiaj txhu, tsis muaj leejtwg tau luag tawm mus nkag los vim yog muaj yeeb ncuab, vim kuv ua rau sawvdaws sib tawm tsam.” 11Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Nimno kuv yuav tsis ua rau cov neeg uas tshuav nyob zoo yam li yav thaum ub lawm. 12Yuav muaj siab tus yees mus tseb noob qoob noob loo. Tsob txiv hmab yuav txi txiv thiab tej teb yuav tau qoob thiab lub ntuj yuav pub lwg los. Kuv yuav pub kom cov neeg uas tseem tshuav nyob tau tej no huvsi ua lawv tug. 13Cov Yuda thiab cov Yixayee 'e, nej twb txeev raug ib tsoom tebchaws tsawm foom li cas mas kuv yuav cawm nej thiab nej yuav muaj koob hmoov rau luag ib yam li ntawd. Nej tsis txhob ntshai, cia li ua nej txhais tes khov kho.”
14Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Thaum nej tej poj koob yawm txwv zes ua kom kuv chim kuv kuj txiav txim siab tias kuv yuav ua rau nej raug xwm txheej phem kuv tsis zam nej li.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag. 15“Mas hnub no kuv txiav txim siab dua tias kuv yuav ua zoo rau Yeluxalees thiab cov Yuda. Nej tsis txhob ntshai li. 16Tej uas nej yuav tsum ua yog li no, ib leeg yuav hais lus tseeb rau ib leeg, yuav tu plaub ncaj ua kom sawvdaws nyob sib hum xeeb. 17Ib leeg tsis txhob ntaus tswvyim phem hauv lub siab rau ib leeg, tsis txhob tuav Yawmsaub lub npe cog lus twv dag. Tej no huvsi mas kuv ntxub heev.” Yawmsaub hais li no ntag.
18Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais lus tuaj rau kuv. 19Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Tej sijhawm uas nej yoo mov rau lub plaub hlis thiab lub tsib hlis thiab lub xya hli thiab lub kaum hli mas yuav ntxeev ua tej sijhawm zoo siab xyiv fab pam noj pam haus rau Yuda caj ces. Vim li no nej yuav tsum nyiam kev tseeb thiab kev sib hum xeeb.”
20Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Yuav muaj neeg coob coob tuaj, yuav tuaj hauv ntau lub moos tuaj. 21Ib lub moos li neeg yuav mus nrhiav ib lub moos li neeg hais tias, ‘Cia peb ua ke tamsim no mus thov Yawmsaub tsa muag zaj saib peb thiab nrhiav Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Kuv yeej yuav mus thiab.’ 22Yuav muaj neeg coob coob thiab ntau lub tebchaws uas muaj zog tuaj nrhiav Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hauv Yeluxalees thiab thov Yawmsaub tsa muag zaj saib lawv.” 23Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Lub sijhawm ntawd yuav muaj kaum leej tuaj ntawm txhua lub tebchaws thiab txhua haiv neeg tuaj tuav ib tug Yudai lub qab tsho thiab hais tias, ‘Thov cia peb nrog nej mus thiab, vim peb twb hnov tias Vajtswv nrog nraim nej.’ ”