8

Tus TSWV Coglus Yuav Txhim Kho Lub Nroog Yeluxalees

1Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais cov lus no rau Xakhaliyas tias: 2“Kuv npaj siab ntev los lawm, yuav pab lub nroog Yeluxalees, vim kuv hlub cov neeg hauv lub nroog ntawd heev, yog txojkev hlub uas ua rau kuv chim kawg nkaus rau nws cov yeebncuab. 3Kuv yuav rov los nyob hauv Yeluxalees uas yog kuv lub nroog dawbhuv. Yuav hu Yeluxalees ua lub nroog uas muaj kev ncaj ncees, thiab yuav muab tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub roob hu ua roob dawbhuv. 4Cov neeg laus, tsis hais pojniam txivneej, cov laus heev uas nrig pas mus kev lawm xwb, yuav rov tau zaum ntawm tej chaw ua si hauv lub nroog. 5Thiab tej tub tej ntxhais yuav rov ua si nplawg ntia ntawm tej kev dua ib zaug ntxiv.
6“Tus TSWV hais tias, tej zaum zaj no yuav nyuaj heev rau cov neeg uas nyob tiam no, tiamsis yeej tsis nyuaj rau kuv hlo li. 7Kuv yuav cawm kuv haivneeg kom dim ntawm tej tebchaws uas lawv raug ntes mus ua luag qhev, 8thiab yuav coj lawv tim sab hnubtuaj thiab sab hnubpoob rov los nyob rau hauv lub nroog Yeluxalees. Lawv yuav ua kuv haivneeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv, kuv yuav kav lawv ntawm lub siab dawb paug thiab txojkev ncaj ncees.
9“Nej cia li kub siab lug! Nimno nej twb hnov tej lus uas cov cev Vajtswv lus hais thaum lub sijhawm uas luag pib pua lub plag tsev uas yog rov txhim kho kuv lub Tuamtsev dua tshiab lawm. 10Ua ntej lub sijhawm ntawd, yeej tsis muaj leejtwg ntiav taus neeg lossis tej tsiaj los ua haujlwm, thiab yeej tsis muaj leejtwg dim ntawm nws cov yeebncuab li. Kuv ua rau cov neeg ntawd kom ib leeg rov tawmtsam ib leeg. 11Tiamsis nimno kuv yuav tsis ua rau haivneeg no cov uas seem nyob ib yam li kuv ua yav tas los lawm. 12Lawv yuav cog lawv tej qoobloo thiab nyob thajyeeb lug; lawv tej txiv hmab yuav txi txiv ncw, av yuav zoo qoob heev, thiab yuav muaj nag ntau. Kuv yuav muab tagnrho tej koob hmoov no rau kuv haivneeg uas seem ntawd. 13Cov Yudas thiab cov Yixalayees! Yav tas los cov neeg txawv tebchaws ib leeg foom phem rau ib leeg hais tias, ‘Thov kom tej kev puastsuaj uas los raug cov Yudas thiab cov Yixalayees poob los raug koj ib yam nkaus!’ Tiamsis kuv yuav cawm nej, ces cov neeg txawv tebchaws ib leeg yuav rov hais rau ib leeg tias, ‘Thov kom koj tau txais tej koob hmoov uas cov Yudas thiab cov Yixalayees tau txais lawm!’ Yog li ntawd, nej cia li ua siab loj thiab tsis txhob ntshai.”
14Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Thaum uas nej cov yawgkoob tau ua rau kuv chim, kuv twb npaj siab tso kev puastsuaj los rau lawv thiab kuv yeej tsis hloov siab li, thiab kuv ua raws li kuv tau npaj tseg lawm. 15Tiamsis nimno kuv npaj siab yuav foom koob hmoov rau cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees thiab hauv tebchaws Yudas. Yog li ntawd, nej tsis txhob ntshai. 16Ntawm no yog tej uas nej yuav tau ua: Ib leeg yuav tsum hais lus tseeb rau ib leeg, txiav txim ncaj ncees hauv tsev tu plaub, qhov uas ua siab dawb siab zoo coj kev thajyeeb los rau sawvdaws. 17Tsis txhob tuav tswvyim ua phem rau lwm tus. Tsis txhob coglus ua timkhawv tsis tseeb. Kuv ntxub txojkev dag, kev ua tsis ncaj thiab ua nruj ua tsiv.”
18Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tej lus no rau Xakhaliyas tias: 19“Ua kevcai yoo mov thaum lub plaub hlis, tsib hlis, xya hli thiab lub kaum hli ntuj, yog cov kevcai zoo siab thiab lomzem rau cov neeg Yudas ntag. Nej yuav tsum nyiam qhov tseeb thiab txojkev thajyeeb.”
20Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Thaum txog lub sijhawm ntawd, yuav muaj neeg coob heev nyob hauv ntau lub nroog tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees. 21Cov neeg uas tuaj hauv ib lub nroog tuaj, yuav hais rau cov neeg uas tuaj dua lwm lub nroog tuaj hais tias, ‘Peb tabtom tuaj pehawm tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab thov nws foom koob hmoov rau peb. Nej cia li nrog peb mus los mas!’ 22Muaj neeg coob heev thiab ntau haivneeg uas muaj hwjchim yuav tuaj pehawm tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hauv lub nroog Yeluxalees thiab thov nws foom koob hmoov rau lawv. 23Thaum txog lub sijhawm ntawd, kaum tus neeg txawv tebchaws yuav tuaj cuag ib tug neeg Yudais thiab hais tias, ‘Peb xav nrog nej tau koob hmoov, rau qhov peb hnov hais tias Vajtswv nrog nraim nej nyob.’ ”