10

Kooj

1Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li mus cuag Falaus. Kuv ua rau Falaus thiab nws cov nomtswv kom muaj lub siab tawv, kuv thiaj tau ua kuv tej txujci tseemceeb rau lawv pom 2thiab nej thiaj yuav tau piav rau nej tej xeebntxwv mloog hais tias, thaum kuv ua kuv tej txujci ntawd, cov Iziv poob ntsejmuag loj kawg nkaus. Nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”
3Mauxes thiab Aloos nkawd mus cuag Falaus thiab hais rau nws hais tias, “Tus TSWV uas yog cov neeg Henplais tus Vajtswv hais tias, ‘Koj yuav tawv mus txog thaum twg koj mam li hwm kuv? Cia li tso kuv haivneeg mus, lawv yuav mus pehawm kuv. 4Yog koj tseem tawv tsis kam tso kuv haivneeg mus, mas tagkis kuv yuav tso kooj los puv nkaus koj lub tebchaws. 5Cov kooj ntawd yuav coob heev plooj nkaus saum npoo av. Cov kooj ntawd yuav noj txhua yam uas lawg ntaus tuag tsis tas thiab noj tej ntoo kom tas huv tibsi. 6Cov kooj ntawd yuav ya los puv nkaus hauv koj lub loog thiab hauv koj cov nomtswv thiab koj cov pejxeem tej tsev. Cov kooj ntawd yuav ua phem tshaj plaws tej uas koj cov yawgkoob ibtxwm pom los lawm.’ ” Ces Mauxes txawm tawm hauv Falaus lub loog los lawm.
7Falaus cov nomtswv hais rau Falaus hais tias, “Koj tseem yuav cia tus neeg no ua rau peb raug kev txomnyem mus txog thaum twg? Cia li tso cov Yixalayees no mus, lawv thiaj tau mus pe tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv. Koj tsis pom lub tebchaws Iziv twb puastsuaj tas lawm los?”
8Falaus txib neeg mus hu Mauxes thiab Aloos nkawd tuaj cuag nws, nws hais rau nkawd hais tias, “Cia li mus pehawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. Tiamsis cov twg yuav mus?”
9Mauxes teb hais tias, “Peb sawvdaws yuav mus tagnrho, mus kom tas peb tej menyuam thiab tej laus huv tibsi. Peb yuav coj peb cov tub cov ntxhais, tej yaj tej tshis thiab tej nyuj mus huv tibsi, rau qhov peb yuav mus ua ib rooj mov noj qhuas tus TSWV.”
10Falaus teb hais tias, “Kuv coglus rau tus TSWV hais tias kuv yuav tsis pub nej coj nej tej pojniam menyuam mus! Kuv paub hais tias, nej tabtom tuavhauv yuav ua phem. 11Tsis tau, tsis pub mus! Yog hais tias nej xav mus tiag, tsuas pub cov txivneej mus xwb.” Ces Falaus txawm ntiab Mauxes thiab Aloos nkawd tawm hauv nws lub loog mus lawm.
12Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li tsa tes rau lub tebchaws Iziv, kom kooj los rau hauv tebchaws Iziv no. Kooj yuav los noj txhua tsav txhua yam qoobloo thiab noj tej uas lawg ntaus puastsuaj tsis tas.” 13Mauxes txawm muab nws tus pas nrig tsa rau lub tebchaws Iziv, tus TSWV tso cua ntsawj sab hnubtuaj tuaj, hnub ntawd ib hnub thiab ib hmos. Tagkis sawv ntxov cua txawm ntsawj kooj ya ua npoj ntws los. 14Tej kooj ntawd ya ua tsheej ntshuas los tsaws puv nkaus lub tebchaws Iziv. Zaum no kooj txomfav coob tshaj plaws dua li uas txeev pom los, lossis yuav tsis pom ib zaug ntxiv li lawm. 15Tej kooj ntawd ya los tsaws plooj nkaus av, tsis pom ib qhov av tshwm li. Tej kooj ntawd noj tej txiv ntoo thiab txhua yam uas lawg ntaus puastsuaj tsis tas huv tibsi, tsis hais tej qoobloo hauv tej teb thiab tej ntoo uas nyob thoob plaws hauv tebchaws Iziv tsis seem ib daim nplooj li.
16Falaus txib neeg ceev heev mus hu Mauxes thiab Aloos nkawd tuaj thiab hais rau nkawd hais tias, “Kuv tau ua txhaum rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiab ua txhaum rau neb lawm. 17Nimno thov zam txim rau kuv ib zaug ntxiv thiab thov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tshem lub txim uas yuav coj kuv mus rau txojkev tuag, tawm ntawm kuv mus.” 18Mauxes txawm tawm hauv Falaus lub loog mus thov tus TSWV. 19Thiab tus TSWV muab cov cua uas ntsawj sab hnubtuaj tuaj hloov kom ntsawj sab hnubpoob tuaj, ntsawj tej kooj ntawd kom mus poob tas rau hauv Hiavtxwv Liab. Tsis pub kom seem ib tug kooj nyob qhov twg li. 20Tiamsis tus TSWV ua rau Falaus muaj lub siab tawv tsis kam tso cov Yixalayees mus li thiab.

Kev Tsaus Ntuj

21Vajtswv hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li tsa koj txhais tes rau saum ntuj, yuav tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws Iziv.” 22Mauxes tsa tes rau saum ntuj, txawm tsaus ntuj nti thoob plaws lub tebchaws Iziv tau peb hnub. 23Cov Iziv ib tug ntsia tsis pom ib tug li, thiab lub sijhawm ntawd ua rau cov Iziv tawm tsis tau hauv lawv tej tsev mus rau qhov twg, tiamsis thaj tsam uas cov Yixalayees nyob pom kev kaj nrig.
24Falaus txib neeg mus hu Mauxes tuaj cuag nws thiab hais tias, “Nej cia li mus pehawm tus TSWV; txawm yog nej yuav coj nej cov pojniam menyuam nrog nej mus los tau. Tiamsis nej tej yaj, tej tshis thiab tej nyuj cia nyob ntawm no.”
25Mauxes teb hais tias, “Yog li ntawd, koj yuav tsum muab tsiaj rau peb coj mus tua hlawv fij rau tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv. 26Yeej tsis tau li, peb yuav tsum cab peb tej tsiaj nrog peb mus kom tas xwb; tsis pub seem ib tug rau qhov twg li. Peb yuav tsum xaiv tej tsiaj zoo tua hlawv fij rau tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv. Nimno peb tseem tsis tau paub yuav muab tus tsiaj twg, thaum peb mus txog tod lawm, peb mam xaiv, peb thiaj paub muab tus zoo los tua fij rau nws.”
27Tus TSWV ua rau Falaus muaj lub siab tawv, nws thiaj tsis kam tso cov Yixalayees mus. 28Falaus hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li khiav tawm mus, tsis txhob tuaj tshwm ntsejmuag rau kuv pom ib zaug ntxiv lawm. Hnub twg yog kuv pom koj, mas koj yeej yuav tuag xwb lauj!”
29Mauxes teb hais tias, “Ua li koj hais los mas! Kuv yuav tsis tuaj tswm rau koj pom ib zaug ntxiv li lawm!”