11

Cảnh Cáo về Tai Họa Cuối Cùng

1 CHÚA phán với Mô-sê, “Ta sẽ giáng một tai họa xuống trên Pha-ra-ôn và trên cả đất Ai-cập; sau đó nó sẽ để các ngươi đi khỏi đây. Thật vậy, khi nó để các ngươi đi, nó sẽ đuổi các ngươi ra đi. 2 Hãy nói với dân rằng mỗi người nam hãy hỏi xin người hàng xóm mình, và mỗi người nữ cũng hỏi xin người láng giềng mình những vật bằng bạc và bằng vàng.”
3 CHÚA làm cho dân được lòng người Ai-cập. Hơn nữa, chính Mô-sê là một nhân vật rất được tôn trọng trong nước Ai-cập trước mặt các triều thần của Pha-ra-ôn và trước mặt dân chúng.
4 Mô-sê nói, “CHÚA phán thế nầy: Vào khoảng nửa đêm, Ta sẽ đi qua khắp đất Ai-cập. 5 Mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập sẽ qua đời, từ con đầu lòng của Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai, cho đến con đầu lòng của người nữ nô lệ đang ngồi sau cối xay, cho đến tất cả các con đầu lòng của các súc vật. 6 Bấy giờ trong toàn cõi Ai-cập sẽ có tiếng gào khóc thảm thiết, như chưa từng có và sẽ không bao giờ có như vậy. 7 Nhưng trong nơi dân I-sơ-ra-ên ở sẽ không có một tiếng chó sủa, dù là sủa người hay sủa thú vật, để các ngươi có thể biết rằng CHÚA có phân biệt giữa người Ai-cập và người I-sơ-ra-ên.’ 8 Khi ấy tất cả quần thần của bệ hạ sẽ đến gặp tôi, sấp mình trước mặt tôi, mà nói rằng, ‘Xin ông và mọi người theo ông hãy rời khỏi chúng tôi.’ Bấy giờ, tôi sẽ ra đi.” Rồi Mô-sê giận bừng bừng lìa khỏi Pha-ra-ôn.
9 CHÚA phán với Mô-sê, “Pha-ra-ôn sẽ không nghe ngươi đâu, để các phép lạ của Ta sẽ gia tăng trong xứ Ai-cập.” 10 Mô-sê và A-rôn đã làm tất cả các phép lạ ấy trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng CHÚA đã để cho lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi; ông không để dân I-sơ-ra-ên rời khỏi đất nước của ông.