11

Báo trước tai vạ thứ mười

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Ta sẽ giáng một tai họa cuối cùng trên Pha-ra-ôn và trên đất nước Ai-cập, rồi Pha-ra-ôn sẽ cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi; thực ra, không phải cho ra đi, mà sẽ đuổi đi gấp. 2Con dặn bảo dân chúng, cả nam lẫn nữ, đều nhớ xin những người láng giềng Ai-cập các vật phẩm và nữ trang bằng vàng và bằng bạc."
3Chúa Hằng Hữu làm cho người Ai-cập có cảm tình với người Y-sơ-ra-ên; còn Mai-sen được quốc dân và quần thần Ai-cập coi là một vĩ nhân.
4Mai-sen nói: "Xin quý vị lắng tai nghe lời Chúa Hằng Hữu: 'Vào quãng giữa đêm nay, Ta sẽ tuần hành Ai-cập. 5Tất cả con trưởng nam của người Ai-cập sẽ chết, từ thái tử cho đến con của người nô lệ hèn hạ nhất; thậm chí con đầu lòng của súc vật họ cũng chết hết.' 6Tiếng khóc thương ai oán sẽ vang khắp Ai-cập. Từ xưa, việc này chưa xảy ra bao giờ, trong tương lai cũng chẳng xảy ra nữa. 7Nhưng người Y-sơ-ra-ên và thú vật của họ đều bình an vô sự, dù chó cũng chẳng lên tiếng sủa để quý vị thấy rõ rằng Chúa Hằng Hữu phân biệt họ với người Ai-cập."
8Mai-sen tiếp: "Quần thần của bệ hạ sẽ chạy đến, quỳ lạy van xin tôi: "Xin các ông đi cho! Đến lúc ấy, tôi mới đi!" Nói xong, Mai-sen đùng đùng bước ra khỏi cung điện Pha-ra-ôn, trong cơn nóng giận.
9Trước đấy, Chúa Hằng Hữu có bảo Mai-sen: "Pha-ra-ôn sẽ không chịu nghe lời con, chính vì thế mà Ta có dịp làm thêm nhiều phép lạ trong xứ Ai-cập." 10Cho nên, dù Mai-sen và A-rôn đã làm nhiều phép lạ ngay trước mắt Pha-ra-ôn, vua vẫn ngoan cố không để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, vì thế Chúa Hằng Hữu càng khiến cho lòng vua chai lì.