11

Qha txug tej tub hlub tuag

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Tshuav ib zag xwm txheej phem kws kuv yuav tso rua Falau hab cov Iyi lawm xwb, dhau ntawd nwg yuav tso mej tawm moog. Thaus nwg tso mej tawm moog nwg yuav ntab hlo mej suavdawg moog. 2Nwgnuav koj ca le has rua koj cov tuabneeg kuas txhua tug quaspuj quasyawg thov tej npauj nyag npauj kub ntawm cov Iyi kws nrug puab nyob koom zej koom zog.” 3Yawmsaub ua rua cov Iyi hlub nwg haiv tuabneeg. Hab Falau cov tub teg tub taw hab cov pejxeem huv Iyi tebchaws pum tas Mauxe yog ib tug tuabneeg tseem ceeb heev.
4Mauxe has tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Kwvlaam ib taag mo kuv yuav moog thoob plawg Iyi tebchaws, 5mas tej mivnyuas tub kws yog tug hlub taag nrho huv Iyi tebchaws txwj nrho Falau tug tub hlub kws nyob sau nwg lub zwm txwv moog txug tug puj qhev kws zum zeb tug tub hlub hab taag nrho rua tej tsaj txhu thawj tug mivnyuas yuav tuag. 6Mas yuav muaj suab quaj qw nrov nrov thoob plawg Iyi tebchaws, ib txwm tsw tau txeev muaj dua le nuav hab yuav tsw muaj dua le lawm. 7Tassws yuav tsw muaj ib tug dev tsej cov Yixayee hab puab tej tsaj txhu hlo le, sub mej txhad paub tas Yawmsaub cais cov Iyi hab cov Yixayee.’ 8Mas koj cov tub teg tub taw suavdawg nuav yuav tuaj cuag kuv hab pe ntawm kuv xubndag has tas, ‘Koj hab koj cov tuabneeg suavdawg ca le tawm moog.’ Dhau ntawd kuv le tawm moog.” Mauxe txawm tawm plawg ntawm Falau moog ua npau tawg heev.
9Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Falau yuav tsw noog koj has, sub kuv txhad tau ua txujci phemfwj tsaav ntxwv rua huv Iyi tebchaws hab.” 10Mauxe hab Aloo tau ua tej txujci phemfwj huvsw hov taab meeg Falau, hab Yawmsaub ua rua Falau lub sab tawv, nwg txhad tsw kaam tso cov Yixayee tawm huv nwg lub tebchaws moog.