12

Kevcai hla dhau

1Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo hauv Iyi tebchaws tias, 2“Muab lub hli no ua lub ib hlis rau nej, yuav ua thawj lub hli rau xyoo tshiab rau nej. 3Cia li qhia rau ib tsoom Yixayee sawvdaws tias hnub xiab kaum lub hli no kom txhua tus txivneej muab ib tug menyuam yaj rau nws tsev neeg, ib yig ib tug. 4Yog yim twg neeg tsawg noj tsis tag ib tug menyuam yaj kuj koom nrog lwm yim uas nyob sib ti npaj raws li cov neeg muaj coob muaj tsawg thiab lawv yuav ntsuas saib lawv noj tag ntau los tsawg. 5Nej tus menyuam yaj yuav tsum yog ib tug txiv thiab tsis muaj chaw thuam li thiab hnub nyoog ib xyoos txawm yog menyuam yaj lossis menyuam tshis los kuj tau. 6Nej yuav muab yug cia txog hnub xiab kaum plaub lub hli no, mas thaum tsaus ntuj cov Yixayee sawvdaws yuav tua lawv tus menyuam yaj. 7Mas lawv yuav tsum muab cov ntshav pleev ob tug npuab rooj thiab saum hau qhov rooj rau lub tsev uas lawv noj ntawd. 8Hmo ntawd lawv yuav noj nqaij ci, ntxuag cov ncuav tsis xyaw keeb thiab ntxuag tej txuj lom iab. 9Tsis txhob noj nqaij nyoos thiab nqaij hau kiag li, cia li muab ci kiag ib tug kheej nrog taubhau thiab tes taw thiab plab hnyuv siab ntsws. 10Tsis txhob tseg ib qho seem txog kaj ntug. Tej uas tshuav rau kaj ntug yuav tsum muab hlawv pov tseg. 11Nej sawvdaws yuav noj li no, yuav sia siv khov kho ntawm duav thiab rau khau rawv ntawm taw thiab tuav rawv pas nrig ntawm tes. Nej yuav noj nrawm nroos. No yog Yawmsaub kevcai hla dhau. 12Rau qhov hmo ntawd kuv yuav hla mus hauv Iyi tebchaws mas kuv yuav tua txhua tus menyuam uas yog tus tub hlob hauv Iyi tebchaws huvsi, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu. Thiab yuav rau txim rau Iyi tej dab huvsi. Kuv yog Yawmsaub. 13Cov ntshav uas nyob ntawm lub tsev uas nej nyob yuav ua chaw ntaus cim rau nej. Thaum kuv pom cov ntshav ntawd kuv yuav hla dhau nej mus, yuav tsis muaj xwm txheej phem tshwm los raug nej rau thaum kuv ntaus Iyi tebchaws.
14“Hnub no yuav ua hnub uas nej nco ntsoov thiab nej yuav nco muab hnub no ua kevcai noj haus hwm Yawmsaub. Nej yuav coj kevcai pam noj haus li no ib tiam dhau ib tiam mus ib txhis. 15Nej yuav noj ncuav tsis xyaw keeb kom puv xya hnub. Thawj hnub nej yuav muab tej keeb ncuav hauv nej tej tsev rho pov tseg huvsi. Yog leejtwg noj tej ncuav uas xyaw keeb hnub ib txog hnub xya mas yuav muab tus ntawd txiav tawm hauv cov Yixayee. 16Thawj hnub yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv thiab hnub uas xya kuj tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Ob hnub ntawd tsis txhob ua haujlwm dabtsi kiag li tsuas yog ua pluas noj pluas haus xwb.
17“Nej yuav coj kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb rau qhov hnub no ntag yog hnub uas kuv tau coj nej cov neeg tawm hauv Iyi tebchaws. Vim li no nej yuav nco muab hnub no los ua kevcai noj haus ib tiam dhau ib tiam mus ib txhis li. 18Lub ib hlis hnub xiab kaum plaub thaum tsaus ntuj nej yuav noj ncuav tsis xyaw keeb mus txog hnub tim nees nkaum ib thaum tsaus ntuj. 19Hauv xya hnub ntawd tsis kheev kom muaj ib qho keeb nyob hauv nej tej tsev kiag li. Yog leejtwg tuaj ua qhua nyob lossis yug hauv lub tebchaws kuj xij noj ncuav xyaw keeb mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv cov Yixayee. 20Nej tsis txhob noj ib yam dabtsi uas xyaw keeb rau hauv txhua lub chaw uas nej nyob, yuav tsum noj tej ncuav uas tsis xyaw keeb xwb.”
21Ces Mauxe txawm hu Yixayee tej kev txwj laus sawvdaws tuaj ua ke thiab hais rau lawv tias, “Nej sawvdaws txhua yim cia li xaiv ib tug menyuam yaj los tua ua kevcai hla dhau. 22Muab ib re nplooj zaub txig theem raus cov ntshav uas nyob hauv lub phaj, coj mus pleev rau ob tug npuab rooj thiab saum hau qhov rooj. Tsis txhob kheev nej ib tug tawm hauv nws lub tsev txog kaj ntug. 23Rau qhov Yawmsaub yuav hla tuaj mus tua cov Iyi. Thaum Yawmsaub pom cov ntshav saum hau qhov rooj thiab ntawm ob tug npuab rooj, nws yuav hla lub qhov rooj ntawd mus, nws yuav tsis kheev tus uas tua nkag mus tua nej rau hauv nej lub tsev. 24Nej yuav coj txoj kevcai no rau nej thiab nej tej tub ki mus ib txhis. 25Thaum nej mus txog lub tebchaws uas Yawmsaub yuav pub rau nej raws li uas nws tau cog lus tseg lawm, nej yuav tsum coj txoj kevcai no. 26Thaum nej tej tub ki nug nej tias, ‘Txoj kevcai no lub ntsiab yog dabtsi?’ 27nej yuav teb tias, ‘Yog ua kevcai xyeem tsiaj hla dhau rau Yawmsaub, rau qhov Yawmsaub tau hla cov Yixayee tej tsev hauv Iyi tebchaws, rau thaum nws tua cov neeg Iyi, tiamsis tseg peb txhua tsev neeg.’ ” Cov pejxeem kuj nyo hau pe hawm Yawmsaub. 28Mas cov Yixayee kuj mus ua tej no raws li Yawmsaub tau hais rau Mauxe thiab Aloo lawd.

Cov Iyi tej tub hlob tuag

29Thaum ib tag hmo Yawmsaub tua tej tub hlob txhua tus hauv Iyi tebchaws, txij ntua Falau tus tub hlob uas nyob saum lub zwm txwv mus txog tus uas raug kaw hauv tsev lojfaj tus tub hlob, thiab tej tsiaj txhu thawj tug menyuam txhua tus. 30Mas Falau thiab nws cov tub teg tub taws sawvdaws thiab cov Iyi sawvdaws sawv tsaus ntuj nti los. Muaj suab quaj nyiav nrov thoob plaws Iyi tebchaws, vim yog tsis tshuav ib yig uas tsis muaj neeg tuag li. 31Falau thiaj hu Mauxe thiab Aloo tuaj cuag nws hmo ntawd thiab hais tias, “Neb thiab cov Yixayee cia li sawv tsees tsiv ntawm kuv haiv neeg mus lauj. Cia li mus pe hawm Yawmsaub raws li neb twb hais cia lawd. 32Cia li coj nej tej yaj tej tshis thiab nej tej nyuj mus raws li neb twb hais cia lawd. Thiab foom koob hmoov rau kuv.”
33Cov Iyi kuj txhib kom cov Yixayee khiav tawm hauv lawv lub tebchaws sai sai. Lawv hais tias, “Peb tuag tag lawm lauj!” 34Cov Yixayee thiaj muab khaubncaws qhwv tej hmoov uas tsis tau xyaw keeb thiab tej phaj uas zuaj ncuav kwv kiag saum xub pwg mus. 35Cov Yixayee twb ua raws li Mauxe tau hais lawd, yog thov tej npauj nyiag npauj kub thiab tej tsoos tsho ntawm cov Iyi. 36Thiab Yawmsaub ua rau cov Iyi hlub cov Yixayee, thiaj muab txhua yam uas cov Yixayee thov pub rau lawv. Ua li no lawv thiaj lws tau cov Iyi.

Cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws

37Cov Yixayee sawv taw tawm ntawm lub moos Lamexe mus txog lub moos Xukhau. Suav cov txivneej kwvlam muaj 600,000 leej tsis suav cov pojniam menyuam. 38Muaj lwm haiv neeg coob coob nrog lawv mus thiab. Sawvdaws raws tsiaj txhu coob coob mus tsis hais yaj tshis thiab nyuj. 39Lawv muab tej hmoov uas zuaj lawm coj tawm hauv Iyi tebchaws mus ci ua ncuav tsis xyaw keeb. Lawv tsis xyaw keeb rau qhov lawv raug txhib tawm hauv Iyi tebchaws thiab tos tsis taus thiaj npaj tsis yeej zaub mov.
40Cov Yixayee nyob hauv Iyi tebchaws tau plaub puas peb caug xyoo. 41Thaum dhau plaub puas peb caug xyoo lawd, hnub ntawd ntag Yawmsaub haiv neeg sawvdaws tawm hauv Iyi tebchaws mus. 42Hmo ntawd yog hmo uas Yawmsaub zov rawv yuav coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws. Yog li ntawd hmo ntawd kuj yog hmo uas cov Yixayee sawvdaws yuav zov rawv nco txog Yawmsaub ib tiam dhau ib tiam mus li.

Vajtswv qhia ua Kevcai Hla Dhau

43Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, “Kevcai hla dhau yuav tsum ua li no. Tsis txhob kheev lwm haiv neeg noj li. 44Tiamsis tus qhev twg uas nej rho nyiaj yuav los thiab muab nws ua kevcai txiav lawm nws li noj tau. 45Lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab tej tub zog mas tsis txhob cia noj. 46Yuav tsum noj hauv tsev xwb, tsis txhob coj tej nqaij ib qho tawm rau nraum zoov kiag li, thiab tsis txhob muab tej pob txha lov. 47Cov Yixayee sawvdaws yuav tsum ua txoj kevcai no. 48Thaum muaj lwm haiv neeg los nrog nej nyob thiab xav ua kevcai hla dhau xyeem rau Yawmsaub, kuj kom nws cov txivneej sawvdaws ua kevcai txiav tso, nws li tuaj ze thiab ua kevcai tau. Nws thiaj zoo ib yam li cov uas yug rau hauv lub tebchaws. Tiamsis cov uas tsis tau ua kevcai txiav mas tsis txhob noj kiag li. 49Cov Yixayee uas yug hauv lub tebchaws thiab lwm haiv neeg uas los nrog nej nyob yuav tsum coj txoj kevcai no ib yam nkaus.”
50Mas cov Yixayee sawvdaws kuj ua tej no raws li Yawmsaub tau hais rau Mauxe thiab Aloo lawm. 51Hnub ntawd ntag Yawmsaub coj cov Yixayee txhua xeem tawm hauv Iyi tebchaws mus raws li lawv tej pab tej pawg.