13

Pub cov tub hlub ua Yawmsaub tug

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le muab txhua tug tub hlub pub ua kuv tug. Txhua tug Yixayee thawj plaab mivnyuas tsw has tuabneeg lossws tsaj txhu los yog puavleej yog kuv le.”
3Mauxe has rua cov pejxeem tas, “Ca le ncu txug nub nua kws mej tawm huv Iyi tebchaws huv txujkev ua qhev lug, tsua qhov Yawmsaub swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim coj mej tawm lug. Mas tsw xob noj tej ncuav xyaw keeb. 4Nub nua mej yuav tawm moog, yog lub hli Anpis. 5Thaus Yawmsaub coj mej moog txug cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Amaulai, cov Hivai hab cov Yenpu lub tebchaws, yog lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj rua mej tej laug tas yuav muab rua mej, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo, mas mej yuav coj txuj kevcai nuav rua lub hli Anpis nuav. 6Yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub, mas nub kws xyaa yuav ua kevcai noj haus xyeem rua Yawmsaub. 7Yuav noj ncuav tsw xyaw keeb kuas puv xyaa nub. Tsw xob kheev kuas muaj ib qho ncuav xyaw keeb nyob huv mej lossws muaj ib qho keeb nyob huv mej lub tebchaws hlo le. 8Nub ntawd mej yuav tsum has rua mej tej tub tas, ‘Qhov kws kuv ua le nuav yog vem tej xwm txheej kws Yawmsaub ua paab kuv rua thaus kuv tawm huv Iyi tebchaws.’ 9Txuj kevcai nuav yuav zoo le lub hom thawj kws nyob huv mej txhais teg hab ua lub chaw ncu rua ntawm mej hauv plaj, sub Yawmsaub txuj kevcai txhad nyob huv mej qhov ncauj, tsua qhov Yawmsaub swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug. 10Vem le nuav mej yuav tsum ua lawv le tej kaab ke nuav rua lub swjhawm kws teem ca rua txhua xyoo.
11“Thaus Yawmsaub coj mej moog txug cov Khana‑aa lub tebchaws hab muab lub tebchaws rua mej lawv le nwg cog lug tseg rua mej hab mej tej laug lawd, 12mas txhua tug kws yug thawj plaab lug yuav muab cais pub ua Yawmsaub tug. Mej tej tsaj txhu thawj tug mivnyuas kws yog txwv txhua tug yeej yog Yawmsaub le. 13Mas yuav muab ib tug mivnyuas yaaj txhwv thawj tug mivnyuas neeg luav. Yog tsw txhwv mas muab luv cej daab pov tseg. Mej yuav tsum txhwv tuabneeg thawj tug tub hlub huvsw hab. 14Yaav tom hauv ntej thaus mej tej tub nug mej tas, ‘Ua caag yuav ua le nuav?’ ca le has rua nwg tas, ‘Yawmsaub swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim coj peb tawm huv Iyi tebchaws huv txujkev ua qhev lug. 15Thaus Falau ua lub sab tawv tsw kheev tso peb moog, Yawmsaub txhad tua txhua tug tub hlub huv Iyi tebchaws tsw has tuabneeg hab tsaj txhu. Vem le nuav kuv txhad muab thawj plaab mivnyuas tsaj kws yog txwv xyeem rua Yawmsaub tassws txhua tug tub hlub kuv muab txhwv ca.’ 16Txuj kevcai nuav yuav zoo le lub hom thawj kws nyob huv mej txhais teg hab ua lub chaw ncu rua ntawm mej hauv plaj, tsua qhov Yawmsaub swv nwg txhais teg kws muaj fwjchim coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug.”

Ncej fuab hab ncej suavtawg

17Thaus Falau tso cov Yixayee tawm moog lawm, txawm yog txujkev huv Filixatee tebchaws ze dua los Vaajtswv tsw coj puab taug txujkev hov, tsua qhov Vaajtswv has tas, “Ntshai tsaam thaus kuv haiv tuabneeg ntswb kev ua rog puab yuav ntxeev sab thim rov qaab moog Iyi tebchaws.” 18Vaajtswv txhad coj puab zos moog huv tebchaws moj saab qhua rua Havtxwv Lab. Cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws muaj cuab yeej ua rog txhwj zog. 19Mauxe coj Yauxej cov pob txhaa moog hab, vem yog Yauxej kuas cov Yixayee cog lug ruaj has tas, “Vaajtswv yuav lug saib mej, mas mej yuav tsum coj kuv cov pob txhaa tawm ntawm nuav moog hab.”
20Puab tawm ntawm Xukhau moog tsuam chaw rua ntawm Ethaa kws npuas ntug tebchaws moj saab qhua. 21Thaus nruab nub Yawmsaub nyob huv ib tug ncej fuab coj puab kev, thaus mo ntuj Yawmsaub nyob huv ib tug ncej suavtawg ci rua puab pum kev, sub puab txhad moog tau kev nruab nub mo ntuj. 22Tug ncej fuab tuaj nruab nub hab tug ncej suavtawg tuaj mo ntuj tsw ncaim ntawm cov Yixayee hauv ntej hlo le.