13

Fij Cov Tub Hlob Rau Vajtswv

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Nej yuav tsum muab nej cov Yixalayees tej tub hlob fij rau kuv mus ibtxhis, thiab nej yuav tsum muab tej tsiaj thawj tug menyuam uas yog tus txiv fij rau kuv ua kuv tug.”

Ua Kevcai Noj Ncuav Tsis Xyaw Keeb

3Mauxes hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej yuav tsum nco ntsoov hnub ntawd, rau qhov hnub ntawd tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tau coj nej tawm hauv tebchaws Iziv qhov chaw uas nej ua luag qhev los. Hnub ntawd nej tsis txhob noj tej ncuav uas xyaw keeb li. 4Hnub ntawd yog lub ib hlis ntuj uas yog lub hli Anpis uas nej khiav tawm hauv lub tebchaws Iziv los. 5Tus TSWV tau coglus tseg rau nej cov yawgkoob hais tias nws yuav muab cov Kana-as, cov Hitis, cov Amoos, cov Hivis thiab cov Yenpus lub tebchaws rau nej nyob. Thaum Vajtswv coj nej mus txog rau hauv lub tebchaws vammeej uas av rog thiab zoo qoob, txhua xyoo thaum lub ib hlis ntuj nej yuav tsum ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb li no. 6Xya hnub ntawd nej yuav tsum noj cov ncuav tsis xyaw keeb nkaus xwb, mas hnub xya nej yuav tsum ua rooj mov noj ua tus TSWV tsaug. 7Nej yuav tsum noj ncuav tsis xyaw keeb kom txwm nkaus xya hnub; tsis pub kom muaj keeb lossis ncuav xyaw keeb nyob hauv nej lub tebchaws li. 8Hnub uas pib ua kevcai ntawd, koj yuav tsum qhia txhua yam rau koj cov menyuam hais tias, ‘Kuv ua li no, rau qhov tus TSWV tau ua rau kuv thaum kuv khiav tawm hauv tebchaws Iziv los.’ 9Txoj kevcai no yuav ua rau nej nco ntsoov kawm thiab nco tus TSWV tej lus, ib yam li tej uas nej coj rawv ntawm nej tes lossis coj rawv saum nej hauvpliaj, ua rau nej nco ntsoov tus TSWV tej lus, rau qhov tus TSWV tus uas muaj hwjchim tau coj nej tawm nram tebchaws Iziv los. 10Nej yuav tsum ua txoj kevcai no txhua xyoo thaum txog lub caij no, tsis txhob tso tseg li.

Tus Tub Hlob thiab Thawj Tug Tsiaj uas Yog Tus Txiv

11“Tus TSWV yuav coj nej mus nyob hauv cov Kana-as lub tebchaws uas nws twb coglus rau nej thiab nej cov yawgkoob lawm. Thaum nws muab lub tebchaws ntawd pub rau nej, 12nej yuav tsum muab nej tej tub hlob fij rau tus TSWV. Nej tej tsiaj thawj tus menyuam uas yog tus txiv puavleej yog tus TSWV tug, 13tiamsis txhua tus menyuam txiv neesluav, nej yuav tsum coj ib tug menyuam yaj mus hloov chaw txhiv ntawm tus TSWV rov qab. Yog nej tsis xav txhiv tus menyuam neesluav rov qab, nej cia li muab lov cajdab kom tuag. Nej yuav tsum txhiv nej tej tub hlob txhua tus rov qab huv tibsi thiab. 14Lwm hnub, thaum koj tus tub nug koj hais tias, ‘Ua li no, lub ntsiab yog li cas?’ Koj qhia rau nws hais tias, ‘Tus TSWV tau siv nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus coj peb tawm nram tebchaws Iziv qhov chaw uas peb ua luag qhev los. 15Thaum Falaus muaj lub siab tawv tsis kam tso peb tawm, tus TSWV thiaj li tua cov Iziv tej tub hlob hauv lub tebchaws ntawd thiab tej tsiaj thawj tug menyuam uas yog tus txiv tuag tas huv tibsi. Vim li no peb thiaj li muab peb tej tsiaj thawj tus menyuam uas yog tus txiv tua fij rau tus TSWV, thiab txhiv peb tej tub hlob rov qab.’ 16Txoj kevcai no, yog ua ib qho rau nej nco ntsoov rau nruab siab ib yam li tej uas peb coj ntawm peb txhais tes lossis saum peb hauvpliaj, ua rau peb nco ntsoov hnub uas tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tau coj peb tawm hauv lub tebchaws Iziv los.”

Tauv Huab Thiab Tus Nplaim Hluavtaws

17Thaum Falaus tso cov Yixalayees lawm, Vajtswv tsis coj lawv taug txojkev uas raws ntug hiavtxwv ncaj nraim mus rau pem tebchaws Filitees, txawm yog txoj kev ntawd ze los nws tsis coj lawv mus txoj ntawd. Vajtswv xav hais tias, “Kuv tsis xav kom cov Yixalayees hloov siab khiav rov qab mus rau nram lub tebchaws Iziv thaum muaj kev sib ntaus siab tua ntawm kev.” 18Yog li ntawd, Vajtswv thiaj coj lawv taug kev raws tiaj suabpuam mus rau tom Hiavtxwv Liab. Thaum cov Yixalayees taug kev tawm hauv lub tebchaws Iziv los, lawv yeej npaj cuabyeej ua rog nrog ncig tos sib tua thiab xwb.
19Mauxes coj Yauxej cov pobtxha nrog nws los, raws li Yauxej kom cov Yixalayees coglus rau Yauxej hais tias, “Thaum Vajtswv los pab nej dim lawm, nej yuav tsum coj kuv tej pobtxha tawm hauv lub tebchaws Iziv no nrog nej mus.”
20Cov Yixalayees khiav tawm hauv Xukaus mus tsuam chaw so rau ntawm Ethas uas nyob ntawm ntug tiaj suabpuam. 21Nruab hnub tus TSWV ua ib tauv huab mus ua lawv ntej coj lawv kev, thiab hmo ntuj nws ua ib tug nplaim hluavtaws cig lamlug mus ua lawv ntej kom lawv pom kev, lawv taug kev mus nruab hnub hmo ntuj los tau huv tibsi. 22Nruab hnub tauv huab coj lawv kev mus tas hnub, thiab hmo ntuj tus nplaim hluavtaws cig lamlug coj lawv kev mus tas hmo.