13

Klei Pioh Brei Anak Khua kơ Yêhôwa

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2 “Brei ih pioh brei kơ kâo jih jang anak êkei khua. Jih jang anak khua hlăm phung anak êkei Israel leh anăn jih jang êđai knô tal êlâo hlăm mnơ̆ng rông jing dŏ kâo.”

Klei Knăm Kpŭng Amâo Mâo Kpei

3Y-Môis lač kơ phung ƀuôn sang, “Brei diih hdơr kơ hruê anei, hruê diih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang jing hlŭn, kyuadah hŏng kngan myang Yêhôwa bi kbiă diih leh mơ̆ng anôk anei. Amâo mâo sa čô dưi ƀơ̆ng kpŭng buk ôh. 4Diih kbiă hruê anei hlăm mlan tal sa, mlan Abib Mlan mdiê ƀlĕ. 5Tơdah Yêhôwa brei ih mŭt hlăm čar phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit, anôk ñu kat asei leh brei kơ phung aê ih, čar mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnăm êbeh dlai, brei ih hdơr pioh bruă anei hlăm mlan anei. 6Êjai kjuh hruê brei ih ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei, leh anăn hruê tal kjuh srăng mâo klei huă mnăm kơ Yêhôwa. 7Brei ih ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei êjai kjuh hruê. Đăm brei arăng ƀuh kpŭng buk ôh hlăm sang ih, kăn brei arăng ƀuh kpei tar ƀar čar ih rei. 8Hruê anăn brei ih lač kơ anak êkei ih, ‘Drei ngă klei anei kyua Yêhôwa ngă jăk leh kơ kâo tơdah kâo kbiă mơ̆ng čar Êjip.’ 9Klei anăn jing klei bi knăl ti kngan ih leh anăn mnơ̆ng bi hdơr ti adhei ih, čiăng kơ klei bhiăn Yêhôwa dưi dôk hlăm ƀăng êgei ih; kyuadah hŏng kngan myang Yêhôwa bi kbiă ih leh mơ̆ng čar Êjip. 10Snăn brei ih hdơr pioh klei mtă anei djŏ yan ñu grăp thŭn nanao.”

Anak Khua

11“Tơdah Yêhôwa srăng brei ih mŭt hlăm čar phung Kanaan, tui si ñu kat asei leh kơ ih leh anăn kơ phung aê ih, leh anăn ñu srăng brei gơ̆ kơ ih, 12 brei ih pioh brei kơ Yêhôwa jih jang anak êkei khua; jih jang êđai khua knô hlô mnơ̆ng rông jing dŏ Yêhôwa. 13Brei ih bi tui hŏng sa drei êđai biăp grăp drei êđai khua knô aseh dliê, leh anăn tơdah ih amâo bi tui gơ̆ ôh, brei ih bi joh kkuê gơ̆. Brei ih bi tui mơh grăp čô anak khua hlăm phung anak êkei ih. 14Tơdah anak êkei ih srăng êmuh kơ ih hruê êdei, ‘Ya klei anăn čiăng mblang?’ brei ih lač kơ gơ̆, ‘Hŏng kngan myang Yêhôwa bi kbiă hmei leh mơ̆ng čar Êjip mơ̆ng sang jing hlŭn. 15Kyuadah tơdah Pharaôn khăng kŏ amâo lui hmei đuĕ nao ôh, Yêhôwa bi mdjiê jih jang anak khua hlăm čar Êjip, anak khua mnuih wăt êđai khua mnơ̆ng rông. Snăn kâo myơr jing mnơ̆ng ngă yang kơ Yêhôwa jih jang êđai khua knô; ƀiădah kâo bi tui jih jang anak khua hlăm phung anak êkei kâo.’ 16Klei anăn jing klei bi knăl ti kngan leh anăn mnơ̆ng kă ti adhei ih, kyuadah kngan myang Yêhôwa bi kbiă leh hmei mơ̆ng čar Êjip.”

Kmeh Knam leh anăn Kmeh Pui

17Tơdah Pharaôn phưi phung ƀuôn sang đuĕ nao, Aê Diê amâo atăt ôh digơ̆ ti êlan čar phung Philistin, wăt tơdah giăm dưn; kyuadah Aê Diê lač, “Huĭdah phung ƀuôn sang srăng wir mtluôn tơdah ƀuh klei bi blah leh anăn lŏ wĭt kơ čar Êjip.” 18Kyuanăn Aê Diê atăt phung ƀuôn sang wir dar ti êlan kdrăn tač phă Êa Ksĭ Hrah. Phung ƀuôn sang Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip djă mnơ̆ng bi blah. 19 Leh anăn Y-Môis mă ba mbĭt hŏng ñu klang Y-Yôsep; kyuadah Y-Yôsep brei phung ƀuôn sang Israel kat asei ktang tĭt, lač kơ digơ̆, “Aê Diê srăng čhưn hŏng diih; leh anăn brei diih mă ba mbĭt hŏng diih klang kâo mơ̆ng anôk anei.” 20Diñu đuĕ nao mơ̆ng ƀuôn Sukôt, leh anăn jưh ti Êtham ti kdriêl kdrăn tač. 21Yêhôwa nao êlâo ti anăp diñu êjai hruê hlăm sa ƀĕ kmeh knam, čiăng atăt diñu ktuê êlan, leh anăn êjai mlam hlăm sa ƀĕ kmeh pui, čiăng bi mngač diñu, čiăng kơ diñu dưi êbat êjai hruê wăt mlam. 22Kmeh knam amâo đuĕ ôh mơ̆ng anăp phung ƀuôn sang êjai hruê, kmeh pui kăn đuĕ rei êjai mlam.