15

Mauxes Zaj Nkauj

1Thaum ntawd Mauxes thiab cov Yixalayees hu nkauj ua tus TSWV tsaug hais tias:
  “Kuv yuav hu nkauj ua tus TSWV tsaug,
  rau qhov nws tau kovyeej cov yeebncuab;
  nws tau muab cov nees thiab cov neeg caij nees
   pov rau hauv hiavtxwv.
  2Tus TSWV yog kuv lub zog thiab yog tus tiv thaiv kuv;
   nws yog tus uas cawm kuv dim.
  Nws yog kuv tus Vajtswv, kuv yuav hu nkauj ua nws tsaug,
  Nws yog kuv cov yawgkoob tus Vajtswv,
  kuv yuav hu nkauj qhuas nws lub hwjchim uas loj
   kawg nkaus.
  3Tus TSWV yog tus thawj tubrog;
  nws lub npe hu ua tus TSWV.

  4“Nws muab cov tubrog Iziv
  thiab lawv tej tsheb nees pov rau hauv hiavtxwv;
  lawv tej thawj tubrog uas tseemceeb tau tog
  thiab tuag tas rau hauv plawv Hiavtxwv Liab.
  5Hiavtxwv tob nphau los npog nkaus lawv;
  lawv tog rau hauv qab thu ib yam li pobzeb.

  6“Tus TSWV, koj sab tesxis muaj hwjchim heev;
  koj nyem tej yeebncuab tawg txua lawm.
  7Koj lub hwjchim uas loj kawg nkaus ua rau
  koj cov yeebncuab tawg ua sab ua sua;
  koj txojkev chim hlawv lawv kub hnyiab
   tas ib yam li tej quavnyab.
  8Koj tshuab pa rau saum hiavtxwv
   ua rau dej faib ua av qhuav qhawv;
  dej sawv tau li tus ntsayeej;
  hauv qab thu hiavtxwv av qhuav qhawv li saum
   nruab nqhuab.
  9Cov yeebncuab hais tias, ‘Kuv yuav
  caum lawv qab thiab ntes kom tau lawv;
  kuv yuav muab lawv tej nyiaj txiag los sib
  faib thiab huab txhua yam uas kuv xav tau;
  kuv yuav rho kuv rab ntaj thiab txeeb tagnrho
   tej uas lawv muaj.’
  10Tiamsis tus TSWV, koj tshuab ib pas xwb,
  ua rau cov Iziv tog tagnrho rau hauv qab thu dej
   ib yam li tej quav txhuas.

  11“Tus TSWV, puas muaj lwm tus tswv uas
   yuav zoo npaum li koj?
  Leejtwg thiaj ua tau tej txujci tseemceeb li koj?
  12Koj tsa hlo koj sab tesxis, ces av txawm nqos kiag
   peb cov yeebncuab.
  13Koj nco ntsoov tej lus uas koj cog tseg,
  koj coj cov neeg uas koj txhiv lawm,
   txhua leej khiav tawm los;
  koj lub hwjchim tsomkwm lawv mus nyob lub
   tebchaws uas zoo kawg nkaus.
  14Txhua haivneeg uas hnov tej no, lawv ntshai
   thiab poob siab ua ibce tshee hnyo;
  cov neeg Filitees ntshai kev puastsuaj ua ibce tshee hnyo.
  15Cov neeg Edoos tej nomtswv los puavleej ntshai;
  Mau-am cov thawj tubrog ntshai ua ibce tshee hnyo;
  cov neeg Kana-as tsis muaj kev cia siab.
  16Tej kev poob siab tau ua rau lawv ntshai kawg.
  Tus TSWV, lawv pom koj lub hwjchim,
  lawv ibce txhav tas ib yam li phab zeb cia mus txog
  thaum koj haivneeg mus dhau lawm,
  yog haivneeg uas koj tau coj tawm hauv
   txojkev ua luag qhev los.
  17Koj coj lawv los thiab tso lawv nyob rau
   saum koj lub roob,
  qhov chaw ntawd yeej yog koj qhov chaw,
  tus TSWV, koj xaiv qhov chaw ntawd ua koj
  lub tsev, lub Tuamtsev uas koj tau ua.
  18Tus TSWV, koj yuav ua Vajntxwv mus ibtxhis tsis kawg li.”

Milias Zaj Nkauj

19Cov Yixalayees taug kev qhuav qhawv hauv hiavtxwv mus rau sab tim ub, tiamsis thaum cov tubrog Iziv tej tsheb nees thiab cov neeg tsav tsheb nees mus hauv hiavtxwv, tus TSWV ua kom dej nphau los npog lawv tuag tas huv tibsi.
20Milias uas yog tus cev Vajtswv lus, nws yog Aloos tus muam, nws nqa ib lub nruas npuaj mus ua ntej, cov pojniam ib leeg nqa ib lub nruas npuaj seevcev raws nws qab. 21Milias hu nkauj rau lawv mloog hais tias:
  “Hu nkauj ua Vajtswv tsaug,
   rau qhov nws tau kovyeej yeebncuab;
  nws tau muab cov nees thiab cov neeg caij nees
  pov tas rau hauv qab thu hiavtxwv.”

Dej Iab

22Mauxes txawm coj cov Yixalayees sawv kev tawm ntawm ntug Hiavtxwv Liab mus rau tom tiaj suabpuam Sules. Lawv mus tau peb hnub ke rau tom tiaj suabpuam, tiamsis nrhiav tsis muaj dej haus li. 23Lawv mus txog ntawm ib qhov chaw npe hu ua Malas, tiamsis lub qhovdej uas nyob ntawd iab heev, lawv haus tsis taus li. Vim li ntawd, thiaj tis npe rau qhov chaw ntawd hu ua Malas. 24Cov Yixalayees yws Mauxes thiab nug hais tias, “Peb yuav haus dabtsi?” 25Mauxes thov tus TSWV, thiab tus TSWV qhia ib yav ntoo rau Mauxes, ces Mauxes muab yav ntoo ntawd pov rau hauv lub qhovdej, dej txawm zoo haus tsis iab lawm.
 Tus TSWV tau muab kevcai rau lawv thiab nws sim lawv siab ntawm qhov chaw ntawd.
26Tus TSWV hais rau lawv hais tias, “Yog nej mloog kuv lus thiab ua raws li kuv lub siab nyiam, thiab muab siab npuab kuv tej kevcai txhua nqe huv tibsi, kuv yuav tsis rau txim rau nej kom muaj mob muaj nkeeg li uas kuv tso rau cov Iziv. Kuv yog tus TSWV, tus uas kho nej tej mob tej nkeeg.”
27Tom qab ntawd lawv los txog rau ntawm Elimas, nyob rau qhov ntawd muaj kaum ob lub qhovdej cag, thiab muaj xya caum tsob toovlaj; lawv tsuam chaw so ze rau ntawm cov qhovdej ntawd.