15

Tơlơi Môseh Laih Anŭn Ƀing Israel Adoh Bơni

1Giŏng anŭn, Môseh hăng ƀing Israel adoh bơni kơ Yahweh tui anai:
  “Kâo či adoh kơ Yahweh, yuakơ Ñu hơmâo dưi hĭ laih ang yang.
   Aseh hăng pô đĭ aseh, Ñu hơmâo glŏm hĭ laih amăng ia rơsĭ.
  2Yahweh jing tơlơi kơtang laih anŭn tơlơi adoh kâo;
   Ñu jing Pô Pơklaih kâo.
  Anai jing Ơi Adai kâo, laih anŭn kâo či bơni hơơč kơ Ñu,
   jing Ơi Adai ama kâo laih anŭn kâo či pơyom đĭ Ñu yơh.
  3Yahweh jing sa čô tơhan pơblah;
   Yahweh yơh jing anăn Ñu.
  4Khul rơdêh aseh Pharaoh laih anŭn ling tơhan ñu
   Yahweh hơmâo glŏm trŭn hĭ laih amăng ia rơsĭ.
   Ƀing khua tơhan rơgơi Pharaoh kơdram hĭ laih amăng ia Rơsĭ Mriah.
  5Ia dơlăm hơmâo go̱m hĭ laih ƀing gơñu;
   ƀing gơñu kơdram amăng hlung dơlăm hrup hăng sa boh pơtâo yơh.

  6“Ơ Yahweh, tơngan gah hơnuă Ih yơh jing ang yang kơtang.
   Ơ Yahweh, tơngan gah hơnuă Ih yơh pơrai hĭ ƀing rŏh ayăt.
  7Amăng tơlơi ang yang prŏng prin Ih, Ih pơrăm hĭ ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih.
   Tơlơi hil hĭr hăr Ih čuh hĭ ƀing gơñu hrup hăng adrăng.
  8Hăng grŏng adŭng Ih yơh bluh ngă kơ ia pơƀut đĭ.
   Khul jơlah ia pơyơ̆ng dŏ dơnơ̆ng hrup hăng bơnư̆ pơnăng;
   tơl anih dơlăm hloh ia rơsĭ jing hĭ khăng.

  9“Ƀing ayăt pơang tui anai, ‘Kâo či kiaŏ tui, kâo či mă ƀing gơñu.
   Kâo či mă pơpha gơnam gơñu laih anŭn mă abih bang hơget kâo kiăng.
   Kâo či suă đao kâo laih anŭn tơngan kâo či pơrai hĭ ƀing gơñu.’
  10Samơ̆ Ih bluh hăng adŭng Ih, laih anŭn ia rơsĭ go̱m hĭ ƀing gơñu.
   Ƀing gơñu kơdram hrup hăng gơnam lê̱k kơdram amăng ia kơtang.

  11“Hlơi yang jing hrup hăng Ih lĕ, Ơ Yahweh hơi?
   Hlơi jing hrup hăng Ih, ư ang amăng tơlơi rơgoh hiam, kri̱p yi̱p amăng tơlơi ang yang, ngă lu bruă yom pơphan lĕ?
  12Ih yơr tơbiă tơngan gah hơnuă Ih, laih anŭn lŏn tơnah lun ƀơ̆ng hĭ ƀing rŏh anŭn.

  13“Amăng tơlơi khăp Ih ƀu thâo rơngiă yơh, Ih či dui ba
   ƀing ană plei Ih jing ƀing Ih hơmâo song mă laih.
   Amăng tơlơi kơtang Ih či kơčrâo brơi kơ ƀing gơñu anih dŏ rơgoh hiam Ih.
  14Ƀing lŏn čar či hơmư̆ laih anŭn rŭng răng;
   tơlơi huĭ bra̱l či hruă juă hĭ ƀing Philistia.
  15Ƀing khua djă̱ akŏ Edôm či huĭ bra̱l,
   tơlơi rŭng răng či hruă juă hĭ ƀing Môab,
   ƀing mơnuih Kanaan či rơngiă hĭ tơlơi khĭn yơh;
  16Tơlơi bra̱l laih anŭn tơlơi pơhuĭ či lê̆ ƀơi ƀing gơñu yơh.
   Ơ Yahweh, hăng hơpăl tơngan kơtang mơyang Ih yơh
  ƀing gơñu či khăng hĭ hrup hăng boh pơtâo tơl ană plei Ih găn nao,
   tơl ƀing ană plei, jing ƀing Ih hơmâo blơi laih, găn nao.
  17Ih či ba ƀing gơñu mŭt hăng pơdơ̆ng ƀing gơñu ƀơi čư̆ kŏng ngăn Ih,
   ƀơi anih anŭn, Ơ Yahweh hơi, Ih hơmâo ruah kơ anih Ih dŏ,
   jing sang yang, Ơ Yahweh hơi, tơngan Ih yơh pơdơ̆ng đĭ anŭn.
  18Yahweh či git gai wai lăng nanao hlŏng lar.”

Tơlơi HʼMiriam Adoh Bơni

19Tơdang khul aseh, rơdêh aseh laih anŭn ƀing tơhan aseh Pharaoh nao amăng ia rơsĭ, Yahweh ba ia rơsĭ wơ̆t glaĭ gah ngŏ ƀing gơñu, samơ̆ ƀing Israel rơbat găn ƀơi lŏn thu. 20Giŏng anŭn, HʼMiriam jing pô pơala, amai A̱rôn, ñu mă sa boh hơgơ̆r bŏ anet, laih anŭn abih bang ƀing đah kơmơi ngă tui ñu hăng khul hơgơ̆r bŏ anŭn laih anŭn suang. 21HʼMiriam adoh kơ ƀing gơñu tui anai:
  “Adoh kơ Yahweh bĕ,
   yuakơ Ñu lăp kơ pơpŭ đĭ glông.
  Khul aseh laih anŭn ƀing đĭ ƀơi gơñu jing ƀing tơhan Pharaoh,
   Ñu hơmâo pơƀlŭng hĭ ƀing gơñu amăng ia rơsĭ laih.”

Ia Marah Laih Anŭn Ia Êlim

22Giŏng anŭn, Môseh ba ƀing Israel mơ̆ng Rơsĭ Mriah laih anŭn ƀing gơñu nao amăng Tơdron Ha̱r Sur. Amăng klâo hrơi ƀing gơñu rơbat amăng tơdron ha̱r ƀu hơmâo ia kiăng mơñum ôh. 23Tơdang ƀing gơñu truh pơ anih Marah, ƀing gơñu ƀu dưi mơñum ia pơ anŭn ôh yuakơ jing ia phĭ̱. Yuakơ tơhơnal tơlơi tui hăng anŭn yơh arăng iâu anih anŭn jing Marah. 24Tui anŭn, ƀing gơñu brŏk pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh tui anai, “Hơget ƀing ta či mơñum lĕ?”
25Giŏng anŭn, Môseh ur kwưh kơ Yahweh, laih anŭn Ñu kơčrâo brơi kơ Môseh sa ƀĕ kơyâo. Môseh glŏm kơyâo anŭn trŭn amăng ia, tui anŭn ia anŭn jing hĭ ia ƀlăng yơh.
 Pơ anih anŭn yơh Yahweh brơi sa tơlơi phiăn laih anŭn sa tơlơi juăt kơ ƀing gơñu, laih anŭn ăt pơ anŭn yơh Ñu lông lăng ƀing gơñu.
26Ơi Adai laĭ tui anai, “Tơdah ƀing gih hơmư̆ pơñen asăp pơhiăp Kâo, jing Yahweh Ơi Adai gih, laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Kâo, tơdah ƀing gih pơđi̱ng tơngia kơ khul tơlơi juăt Kâo laih anŭn djă̱ pioh abih tơlơi pơtă Kâo, Kâo ƀu či ba rai tơlơi khe̱ng hơget ôh ƀơi ƀing gih kar hăng Kâo hơmâo ba rai laih ƀơi ƀing Êjip, yuakơ Kâo yơh jing Yahweh, Pô pơhla̱o hĭ ƀing gih.”
27Giŏng anŭn, ƀing gơñu truh pơ anih Êlim, jing anih hơmâo pluh-dua phŭn ia bluh laih anŭn tơjuhpluh phŭn kơyâo đung kri, tui anŭn ƀing gơñu jưh pơ anŭn jĕ anih hơmâo ia yơh.