16

Vajtswv pub mana thiab noog ws

1Lawv sawv kev ntawm Elee mas hnub tim kaum tsib lub ob hlis suav txij thaum lawv tawm hauv Iyi tebchaws los, ib tsoom Yixayee sawvdaws los txog hauv tebchaws moj sab qhua Xis uas nyob ntawm Elee thiab Xinai ntu nruab nrab. 2Ib tsoom Yixayee sawvdaws yws yws Mauxe thiab Aloo hauv tebchaws moj sab qhua. 3Lawv hais rau ob tug tias, “Peb yeem tuag rau Yawmsaub tes hauv Iyi tebchaws rau thaum peb nyob ntawm tej laujkaub nqaij thiab noj tej zaub mov tsau npo zoo dua. Koj coj peb sawvdaws los yoo tshaib tuag tag rau hauv tebchaws moj sab qhua no xwb.”
4Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Kuv yuav tso zaub mov saum ntuj los rau nej ib yam li tso nag los. Cov pejxeem yuav tsum niaj tagkis tawm mus khaws kom txaus noj ib hnub ntawd, kuv thiaj tau sim lawv lub siab saib lawv yuav ua raws li kuv tej lus los tsis ua. 5Hnub rau thaum lawv khaws tej uas yuav coj los tsev lawv yuav tsum khaws tshaj ib npaug rau saud li uas niaj hnub txeev khaws.” 6Mauxe thiab Aloo thiaj hais rau cov Yixayee sawvdaws tias, “Thaum tsaus ntuj nej yuav paub tias Yawmsaub yog tus uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los. 7Thaum kaj ntug nej yuav pom Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab, rau qhov Yawmsaub twb hnov tej lus uas nej yws nws lawm. Wb ob leeg yog leejtwg es nej yuav yws wb?” 8Mauxe hais tias, “Thaum yuav tsaus ntuj Yawmsaub yuav pub nqaij rau nej noj thiab thaum kaj ntug yuav pub mov rau nej noj tsau npo rau qhov nws twb hnov tej lus uas nej yws nws lawm. Wb ob leeg yog leejtwg? Nej tsis yws wb tiamsis yog nej yws Yawmsaub.”
9Mauxe hais rau Aloo tias, “Cia li hais rau ib tsoom Yixayee sawvdaws tias, ‘Txav los ze Yawmsaub, rau qhov nws twb hnov tej lus uas nej yws lawm.’ ” 10Thaum Aloo tabtom hais rau ib tsoom Yixayee sawvdaws mloog ntawd, lawv tsa muag ntsia rau tebchaws moj sab qhua mas pom Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab tshwm rau hauv tus ncej huab. 11Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 12“Kuv twb hnov tej lus uas cov Yixayee yws lawm. Cia li hais rau lawv tias, ‘Thaum tsaus ntuj zuag nej yuav tau nqaij noj, thiab thaum kaj ntug nej yuav tau mov noj tsau npo. Mas nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv.’ ”
13Thaum yuav tsaus ntuj tej pab noog ws ya los puv nkaus lawv tej chaw nyob, thiab thaum kaj ntug kuj muaj lwg ntsu ib ncig lawv tej chaw tsuam. 14Thaum tej lwg ntawd qhuav tag lawm kuj muaj tej nyuag nplai nyias nyias zoo li te nyob saum npoo av hauv tebchaws moj sab qhua. 15Thaum cov Yixayee pom mas lawv sib nug tias, “No yog dabtsi ne?” rau qhov lawv tsis paub tias yog dabtsi. Mauxe hais rau lawv tias, “No yog tej mov uas Yawmsaub pub rau nej noj. 16Yawmsaub kom nej ua li no. Nej txhua tus khaws npaum li uas txaus nej noj tsau, ib leeg khaws ib aumaw raws li muaj neeg coob los tsawg nyob hauv nws lub tsev ntaub.” 17Cov Yixayee ua raws li ntawd. Ib txhia khaws ntau ib txhia khaws tsawg. 18Tiamsis thaum lawv muab lub aumaw luj, tus uas khaws tau ntau kuj tsis muaj seem, tus uas khaws tau tsawg kuj muaj txaus. Txhua tus khaws npaum li uas txaus nws noj. 19Mauxe hais rau lawv tias, “Tsis pub leejtwg khaws ib qho cia rau tagkis.” 20Tiamsis lawv tsis mloog Mauxe hais. Muaj qee leej khaws ib qho cia rau tagkis, mas cov uas khaws ntawd kuj lwj kas thiab tsw lwj. Mauxe thiaj chim rau lawv. 21Lawv niaj tagkis nyias khaws txaus nyias noj tsau xwb. Thaum tshav ntuj kub tej mov uas lawv tsis khaws txawm yaj tag lawm.
22Thaum txog hnub rau lawv khaws ob npaug, ib leeg khaws ob aumaw. Thaum Yixayee cov thawj tuaj hais rau Mauxe paub, 23Mauxe hais rau lawv tias, “No yog tej uas Yawmsaub hais kom nej ua, ‘Tagkis yog hnub uas caiv so tiag tiag, yog hnub Xanpatau dawb huv rau Yawmsaub. Hnub no yuav ci dabtsi kuj cia li ci, yuav hau dabtsi kuj cia li hau, tej uas tshuav kuj khaws cia rau tagkis.’ ” 24Lawv khaws cia rau tagkis raws li Mauxe hais rau lawv, mas tej mov ntawd kuj zoo tsis lwj tsis ua kas. 25Mauxe hais tias, “Hnub no cia li noj tej mov ntawd, rau qhov hnub no yog Yawmsaub hnub Xanpatau. Hnub no nej yuav tsis pom tej mov ntawd tom tshav puam kiag li. 26Nej yuav khaws rau hnub xwb, mas hnub xya uas yog hnub Xanpatau yuav tsis muaj lawm.”
27Thaum txog hnub xya muaj qee leej mus khaws tiamsis nrhiav tsis muaj li. 28Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Nej yuav tsis kam ua raws li kuv tej lus nkaw thiab kuv tej kevcai ntev li cas? 29Saib maj, Yawmsaub twb muab hnub Xanpatau rau nej, vim li no hnub rau nws pub mov txaus nej noj ob hnub. Nej txhua tus yuav tsum so nyob hauv tsev, tsis kheev leejtwg tawm hauv nws lub tsev rau hnub xya.” 30Yog li no cov pejxeem thiaj li so rau hnub xya.
31Cov Yixayee hu cov mov ntawd ua mana. Tej lub dawb paug zoo li noob zaub txhwb qaib, thiab qab yam nkaus li tej ncuav nyias nyias uas xyaw zib ntab. 32Mauxe hais tias, “No yog tej uas Yawmsaub hais kom ua, ‘Luj ib aumawo mana muab khaws cia ib tiam dhau ib tiam mus li, kom lawv thiaj tau pom cov mov uas kuv yug nej hauv tebchaws moj sab qhua rau thaum kuv coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los.’ ” 33Mauxe hais rau Aloo tias, “Muab ib lub me hub los ntim ib aumaw mana khaws cia rau ntawm Yawmsaub lub xubntiag ib tiam dhau ib tiam mus li.” 34Aloo thiaj muab cov mana ntawd tso rau ntawm lub phij xab uas muaj Yawmsaub tej lus, muab khaws cia raws li Yawmsaub hais rau Mauxe 35Cov Yixayee noj mana tau plaub caug xyoo los txog thaum lawv mus txog lub tebchaws uas nyob tau. Lawv noj mana los txog ntawm Khana‑as ciam teb. 36(Ib efa muaj kaum aumaw.)