18

Yethoo tuaj saib Mauxe

1Yethoo uas yog cov Midee tus pov thawj thiab yog Mauxe yawm txiv, tau hnov txog tej haujlwm uas Vajtswv ua pab Mauxe thiab pab Vajtswv haiv neeg Yixayee rau thaum Yawmsaub coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los. 2Mauxe yawm txiv Yethoo tau txais Mauxe tus pojniam Xipaula rau thaum Mauxe xa Xipaula mus, 3thiab nws ob tug tub. Ib tug hu ua Kawsoo (rau qhov nws hais tias, “Kuv yog ib tug uas ua qhua nyob rau hauv luag tebchaws.”) 4Thiab ib tug hu ua Eliyexaw (rau qhov nws hais tias, “Kuv txiv tus Vajtswv yog tus uas pab kuv thiab cawm kuv dim hauv Falau rab ntaj.”) 5Mauxe yawm txiv Yethoo coj Mauxe ob tug tub thiab Mauxe tus pojniam tuaj rau Mauxe hauv tebchaws moj sab qhua uas lawv tsuam chaw nyob ntawm Vajtswv lub roob. 6Nws txib neeg mus hais rau Mauxe tias, “Koj yawm txiv Yethoo coj koj pojniam thiab ob tug tub tuaj rau koj.” 7Mauxe thiaj tawm mus tos yawm txiv thiab pe thiab nwj nws. Ob tug sib tham txog kev noj qab nyob zoo thiab nkag los rau hauv tsev ntaub. 8Mauxe piav rau nws yawm txiv mloog txog txhua yam uas Yawmsaub ua rau Falau thiab ua rau cov Iyi vim yog saib rau cov Yixayee, thiab tej kev ceeblaj huvsi uas raug cov Yixayee ntawm ib tog kev thiab Yawmsaub tau cawm lawv dim li cas. 9Yethoo kuj zoo siab heev rau txhua yam zoo uas Yawmsaub tau ua pab cov Yixayee rau thaum nws cawm lawv dim hauv cov Iyi txhais tes.
10Yethoo thiaj hais tias, “Qhuas Yawmsaub uas tau cawm nej dim hauv cov Iyi txhais tes thiab hauv Falau txhais tes, yog cawm cov Yixayee sawvdaws dim hauv cov Iyi txhais tes. 11Nimno kuv paub tias Yawmsaub loj dhau tej timtswv huvsi, rau qhov nws ua tej no rau thaum cov Iyi tsuj yuam cov Yixayee ua khav ntxhias.” 12Mauxe yawm txiv Yethoo kuj muab tsiaj ua kevcai hlawv xyeem thiab tua tsiaj xyeem rau Vajtswv. Aloo thiab Yixayee cov kev txwj laus sawvdaws tuaj nrog Mauxe yawm txiv noj ib pluag mov ntawm Vajtswv xubntiag.

Tsa cov uas tu plaub

13Tagkis tom qab Mauxe zaum tu plaub rau cov pejxeem. Lawv sawv vij vog Mauxe thaum sawv ntxov mus txog tsaus ntuj. 14Thaum Mauxe yawm txiv pom txhua yam haujlwm uas Mauxe ua rau cov pejxeem ntawd, nws hais tias, “Koj ua dabtsi li no rau cov pejxeem? Ua cas koj tib leeg nyob tu plaub li no, thiab cov pejxeem sawvdaws yuav sawv vij koj tagkis txog tsaus ntuj?” 15Mauxe teb yawm txiv tias, “Yog cov pejxeem tuaj cuag kuv kom kuv ua nug rau Vajtswv. 16Thaum lawv muaj plaub muaj ntug lawv tuaj cuag kuv, kuv thiaj tu tau rau ob tog, thiab kuv qhia rau lawv paub txog Vajtswv tej kab ke thiab tej uas Vajtswv phua cai.”
17Mauxe yawm txiv thiaj hais rau nws tias, “Koj ua li no tsis zoo. 18Koj thiab cov pejxeem uas tuaj no yuav qaug zog tag rau qhov tej uas koj ua no hnyav dhau koj lub zog lawm, thiab koj tib leeg xwb ua tsis taus. 19Koj mloog kuv hais, kuv yuav taw qhia koj thiab thov Vajtswv nrog nraim koj. Koj ua tus uas sawv cev ntawm cov pejxeem rau Vajtswv, coj lawv tej plaub mus ua nug rau Vajtswv. 20Koj yuav qhuab qhia kom lawv paub tej kab ke thiab tej uas phua cai rau lawv, thiab qhia lawv paub ua lawv lub neej li cas thiab paub tej uas lawv yuav tsum ua. 21Tsis tag li ntawd xwb, koj cia li xaiv cov txivneej hauv cov Yixayee uas muaj peevxwm thiab paub ntshai Vajtswv thiab tso siab tau thiab ntxub noj nyiaj xiab. Tsa lawv cov no los ua cov uas kav pejxeem, kav ib txhiab leej thiab kav ib puas leej thiab kav tsib caug leej thiab kav kaum leej. 22Cia lawv tu cov pejxeem tej plaub txhua lub sijhawm. Tej tshaj plaub loj, cia lawv coj tuaj cuag koj, hos tej plaub me cia lawv tu lawv xwb. Ua li no thiaj yoojyim rau koj thiab lawv thiaj nrog koj ris lub nra hnyav. 23Yog koj ua li no thiab Vajtswv qhia koj ua, mas koj thiaj thev taus thiab cov pejxeem sawvdaws no thiaj tau rov mus tsev kaj siab lug.”
24Mauxe kuj mloog nws yawm txiv tej lus thiab ua raws li nws qhia txhua yam. 25Mauxe xaiv cov txivneej uas muaj peevxwm hauv cov Yixayee ua cov pejxeem li thawj, tsa kav ib txhiab leej kav ib puas leej kav tsib caug leej thiab kav kaum leej. 26Mas lawv cov no tu cov pejxeem tej plaub txhua lub sijhawm. Tej plaub uas ceeblaj lawv li coj mus cuag Mauxe, tej plaub me me lawv tu lawv xwb. 27Ces Mauxe txawm xa nws yawm txiv rov mus, yawm txiv thiaj rov qab mus rau nws lub tebchaws lawm.