20

Kaum Nqe Kevcai

(2 Kevcai 5.1-21)

1Cov lus no yog Vajtswv lus, thiab Vajtswv yog tus hais: 2“Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, tus uas coj nej tawm nram tebchaws Iziv uas nej ua luag qhev los.”
3“Tsis txhob pe lwm tus vajtswv, tiamsis pe kuv tib leeg xwb.
4“Tsis txhob puab tej mlom uas zoo li tej uas nyob saum nruab ntug lossis hauv ntiajteb no, lossis hauv tivtxwv rau nej pe. 5Tsis txhob pe ib tug mlom twg li, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv khib nej heev, kuv yog tus TSWV uas rau txim rau cov neeg uas ntxub kuv thiab rau lawv tej xeebntxwv mus txog peb thiab plaub tiam neeg. 6Tiamsis kuv yuav qhia kuv txoj kev hlub rau cov uas muab siab npuab kuv thiab coj raws li kuv tej kevcai, ib tiam dhau ib tiam mus txog ntau txhiab tiam neeg.
7“Tsis txhob muab kuv lub npe mus hais ua dog ua dig, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv yuav rau txim rau cov neeg uas muab kuv lub npe mus hais ua dog ua dig.
8“Nco ntsoov hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb. 9Nej ua nej tej haujlwm rau hnub, 10tiamsis hnub xya yog hnub so thiab pehawm tus TSWV. Hnub ntawd tsis pub leejtwg ua haujlwm li, tsis hais nej, nej tej tub tej ntxhais, nej tej tubqhe, nej tej tsiaj txhu lossis lwm haivneeg uas nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws. 11Kuv yog tus TSWV, rau hnub ntawd kuv tsim lub ntiajteb, lub ntuj, dej hiavtxwv, txhua yam uas nyob saum nruab ntug, nyob hauv ntiajteb no thiab hauv hiavtxwv, tiamsis hnub xya yog hnub uas kuv so. Yog li ntawd, kuv uas yog tus TSWV, thiaj foom koob hmoov rau hnub Xanpataus thiab muab hnub ntawd ua hnub tseemceeb.
12“Yuav tsum hwm nej niam nej txiv, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej nyob.
13“Tsis txhob tua neeg.
14“Tsis txhob deev luag pojniam luag txiv.
15“Tsis txhob ua tub sab.
16“Tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb ntxo kwvtij zejzog.
17“Tsis txhob ntshaw luag vaj luag tsev; tsis txhob ntshaw luag pojniam, luag tej tubqhe, luag tej nyuj, luag tej neesluav lossis tej uas yog luag tug.”

Cov Neeg Ntshai Heev

(2 Kevcai 5.22-33)

18Thaum sawvdaws hnov xob nroo thiab hnov suab raj nrov, lawv pom xob laim thiab pa ncho auv niab saum roob, lawv ntshai ua ibce tuag tag thiab sawv deb deb saib xwb. 19Lawv hais rau Mauxes hais tias, “Yog koj qhia peb, peb yuav mloog koj lus; tiamsis peb ntshai heev yog tus TSWV hais rau peb, mas ntshai peb yuav tuag tas.”
20Mauxes teb hais tias, “Tsis txhob ntshai; Vajtswv los sim nej siab thiab ua kom nej hwm nws, kom nej tsis txhob mus ua txhaum xwb.” 21Tiamsis cov pejxeem tseem sawv nrug deb heev, tsuas yog Mauxes tib leeg thiaj li mus ze tauv huab dub tsaus nti uas Vajtswv nyob xwb.

Tej Kevcai uas Hais Txog Lub Thaj

22Vajtswv kom Mauxes hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej twb pom kuv uas yog tus TSWV hais saum ntuj tuaj rau nej lawm. 23Yog li ntawd, nej tsis txhob nchuav mlom nyiaj mlom kub los rau nej pe. 24Muab av los puab ib lub thaj ua qhov chaw uas coj nej tej yaj, tej nyuj tuaj tua hlawv kheej theej txhoj thiab ua kev sib raug zoo nrog kuv. Txhua qhov chaw uas kuv kom nej pehawm kuv, kuv yuav nrog nej nyob thiab foom koob hmoov rau nej. 25Yog nej muab pobzeb teeb ua kuv lub thaj, tsis txhob muab tej pobzeb uas txaug tau lawm ua, rau qhov tsis tsimnyog muab tej pobzeb uas txaug tau lawm los ua kuv lub thaj. 26Nej tsis txhob ua kuv lub thaj kom muaj qib ntai nce rau saum; yog nej ua li ntawd, thaum nej nce mus rau saud luag yuav pom nej chaw txajmuag.