20

Pluh Mơta Tơlơi Juăt

(Juăt 5:1-21)

1Laih anŭn Ơi Adai pơhiăp hơdôm tơlơi anai dơ̆ng:
2“Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih, jing Pô ba ƀing gih tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip, jing lŏn čar gih hơmâo jing laih hlŭn mơnă hlâo adih.
3“Kâo pơđar kơ rĭm čô amăng ƀing gih tui anai: Anăm kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng ôh samơ̆ kơ kơnơ̆ng hơjăn Kâo đôč.
4“Anăm pơkra kơ ih pô rup trah hrup hăng rup amăng adai adih, ƀơi lŏn tơnah anai ƀôdah gah yŭ ia anŭn ôh. 5Anăm bon kơkuh kơ ƀing gơñu ƀôdah kơkuh pơpŭ kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Kâo jing Yahweh Ơi Adai ih, jing sa čô Ơi Adai ga̱r. Kâo pơkơhma̱l hĭ ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn ƀing pơrơmut kơ Kâo ôh, samơ̆ wơ̆t hăng ƀing ană bă gơñu truh kơ tơčĕ tơhrĕ gơñu mơ̆n, yuakơ tơlơi soh ƀing ơi adon gơñu anŭn; 6samơ̆ Kâo pơrơđah tơlơi khăp hiam klă Kâo kơ hlơi pô khăp kơ Kâo laih anŭn djă̱ pioh khul tơlơi juăt Kâo, laih anŭn kơ ană bă gơñu truh kơ rơbâo tal rơnŭk yơh.
7“Anăm yua anăn Kâo, jing Yahweh Ơi Adai ih, đôč đač ôh, yuakơ Kâo či yap soh yơh kơ hlơi pô yua ngor anăn Kâo tơtă tơtăn.
8“Djă̱ pioh bĕ kơ hrơi Saƀat hăng răk brơi kơ hrơi anŭn jing rơgoh hiam. 9Năm hrơi ih či mă khul bruă ih, 10samơ̆ ƀơi hrơi tal tơjuh jing hrơi pơdơi yom hơjăn kơ Kâo, jing Yahweh Ơi Adai ih yơh. Ƀơi hrơi anai, ƀu hơmâo mơnuih hlơi pô ƀôdah hlô mơnơ̆ng hơget amăng sang anŏ ih dưi ngă bruă hơget gĕt ôh tui anai: Ih wơ̆t hăng ană đah rơkơi đah kơmơi ih, ƀing hlŭn đah rơkơi đah kơmơi ih, hlô mơnơ̆ng ih, ƀôdah ƀing tuai amăng hơdôm plei pla ih, anăm mă bruă hơget gĕt ôh. 11Yuakơ amăng năm hrơi Kâo, jing Yahweh, hrih pơjing khul adai laih anŭn lŏn tơnah, ia rơsĭ, laih anŭn abih bang tơlơi amăng gơñu, samơ̆ Kâo pơdơi amăng hrơi tal tơjuh. Tui anŭn, Kâo, jing Yahweh, bơni hiam kơ hrơi Saƀat laih anŭn pơjing hrơi anŭn jing hĭ rơgoh hiam yơh.
12“Pơpŭ bĕ kơ amĭ ama ih, tui anŭn ih dưi hơdip sui amăng anih lŏn Kâo Yahweh Ơi Adai ih či brơi kơ ih.
13“Anăm pơdjai mơnuih ôh.
14“Anăm klĕ pyu ôh.
15“Anăm klĕ dŏp ôh.
16“Anăm ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah ih ôh.
17“Anăm hưp kluh kơ sang pô re̱ng gah ih ôh. Anăm hưp kluh kơ bơnai pô re̱ng gah ih, ƀing hlŭn đah rơkơi đah kơmơi, rơmô, aseh glai ƀôdah hơdôm tơlơi mơnơ̆ng lŏm kơ pô re̱ng gah ih ôh.”

Tơlơi Ƀing Ană Plei Huĭ

(Juăt 5:22-33)

18Tơdang ƀing ană plei ƀuh kơmlă hăng hơmư̆ grŏm laih anŭn dơnai tơdiăp, laih anŭn ăt ƀuh čư̆ amăng asăp apui, ƀing gơñu huĭ tơtư̆ yơh. 19Ƀing gơñu dŏ mơ̆ng anih ataih hăng laĭ kơ Môseh tui anai, “Ih pô pơhiăp hăng ƀing gơmơi bĕ laih anŭn ƀing gơmơi či hơmư̆. Samơ̆ anăm brơi Ơi Adai pơhiăp hăng ƀing gơmơi ôh, tơdah Ñu pơhiăp hăng ƀing gơmơi, sĭt ƀing gơmơi či djai hĭ yơh.”
20Môseh laĭ kơ ƀing ană plei tui anai, “Anăm huĭ ôh. Ơi Adai rai kiăng lông lăng ƀing gih, tui anŭn tơlơi huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai či dŏ hrŏm hăng ƀing gih kiăng kơ ƀing gih ƀu ngă soh ôh.”
21Ƀing ană plei ăt dŏ ƀơi anih ataih tơdang Môseh nao jĕ ƀơi kơnăm kơpa̱l jing anih Ơi Adai dŏ anŭn.

Tơlơi Phiăn Kơ Khul Kơnưl Ngă Yang

22Yahweh pơđar kơ Môseh tui anai, “Ruai bĕ kơ ƀing Israel tui anai, ‘Gih pô hơmâo ƀuh laih Kâo hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing gih mơ̆ng adai: 23Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Kâo laih anŭn anăm pơkra hơdôm yang pơkŏn ôh; anăm pơkra kơ gih pô hơdôm yang hăng amrăk laih anŭn hăng mah ôh.
24“ ‘Pơkra bĕ sa boh kơnưl ngă hăng lŏn kơ Kâo laih anŭn pơyơr ƀơi ngŏ anŭn hơdôm gơnam pơyơr čuh laih anŭn hơdôm gơnam pơyơr pơgop pơlir, tơpul triu, bơbe laih anŭn rơmô gih. Anih pă Kâo ngă brơi kơ ƀing gih kơkuh pơpŭ kơ Kâo, Kâo či rai hăng bơni hiam kơ ƀing gih yơh. 25Tơdah ƀing ih pơdơ̆ng đĭ sa kơnưl hăng pơtâo kơ Kâo, anăm pơdơ̆ng ñu hăng boh pơtâo khăt ôh; tơdah ƀing ih ngă, ƀing ih či pơgrĭ hĭ ñu yơh yuakơ ƀing ih yua gơnam khăt ƀơi anŭn. 26Anăm đĭ nao pơ kơnưl Kâo hăng rơñan jơlan ôh, kơñ huĭdah tơlơi mơhlŭn gih či pơrơđah hĭ ƀơi anŭn.’