20

Pluh Mta Klei Bhiăn

(KMñă 5:1-21)

1Aê Diê blŭ jih klei anei, lač, 2“Kâo jing Yêhôwa Aê Diê ih, pô atăt ih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip, mơ̆ng sang klei jing hlŭn.
3Đăm ih lŏ mâo yang mkăn ôh ti anăp kâo.
4 Đăm ih ngă ôh kơ ih pô rup krah thâodah rup mnơ̆ng hlăm adiê ti dlông, hlăm lăn ala ti gŭ, amâodah hlăm êa ti gŭ lăn. 5 Đăm ih buôn kkuh ti anăp mnơ̆ng anăn ôh, kăn mă bruă kơ diñu rei; kyuadah kâo gơ̆ yơh jing Yêhôwa Aê Diê ih, Aê Diê thâo trih, bi kmhal klei wê phung ama lĕ kơ phung anak tơl kơ ênuk tal tlâo amâodah tal pă kơ phung bi êmut kơ kâo; 6ƀiădah mâo klei khăp sĭt suôr kơ lu êbâo ênuk phung khăp kơ kâo leh anăn gưt klei kâo mtă.
7 Đăm ih yua anăn Yêhôwa Aê Diê ih hơăi mang ôh, kyuadah Yêhôwa amâo srăng yap kpă ôh pô yua anăn ñu hơăi mang.
8 Brei ih hdơr kơ hruê sabat čiăng pioh gơ̆ jing doh jăk. 9 Brei ih mă bruă năm hruê leh anăn ngă jih bruă ih; 10ƀiădah hruê tal kjuh jing hruê sabat kơ Yêhôwa Aê Diê ih. Hruê anăn đăm brei ih ngă sa mta bruă ôh, ih, anak êkei ih, anak mniê ih, dĭng buăl êkei mniê ih, mnơ̆ng ih rông, amâodah mnuih tue dôk ti ƀăng jang ih. 11 Kyuadah hlăm năm hruê Yêhôwa hrih adiê, lăn ala, êa ksĭ, leh anăn jih jang mnơ̆ng mâo hlăm diñu, leh anăn ñu mdei hruê tal kjuh. Kyuanăn Yêhôwa hơêč hmưi kơ hruê sabat anăn leh anăn pioh brei hruê sabat jing doh jăk.
12 Mpŭ kơ amĭ ama ih, čiăng bi sui hruê ih dôk hdĭp hlăm čar Yêhôwa Aê Diê ih brei kơ ih.
13 Đăm bi mdjiê mnuih ôh.
14 Đăm tlĕ piu ôh.
15 Đăm tlĕ dŏ dô arăng ôh.
16 Đăm mčeh luar kơ pô riêng gah ih ôh.
17 Đăm tluh kơ sang pô riêng gah ih ôh; đăm tluh kơ mô̆ pô riêng gah ih ôh, kăn tluh kơ dĭng buăl êkei mniê ñu rei, êmô ñu, aseh dliê ñu, amâodah mnơ̆ng mkăn jing dŏ pô riêng gah ih.”
18 Tơdah jih jang phung ƀuôn sang ƀuh grăm, kmlă, asăp ki, leh anăn čư̆ bi kbiă săp pui, diñu huĭ ktư̆ yơ̆ng asei mlei, leh anăn ñĕ dôk kbưi. 19Diñu lač kơ Y-Môis, “Brei ih pô blŭ kơ hmei, leh anăn hmei srăng dôk hmư̆; ƀiădah đăm brei ôh Aê Diê blŭ kơ hmei, huĭdah hmei srăng djiê.” 20Y-Môis lač kơ phung ƀuôn sang, “Đăm huĭ ôh; kyuadah Aê Diê hriê leh čiăng lông dlăng diih, čiăng kơ diih huĭ kơ ñu, snăn kơh diih amâo ngă soh ôh.”
21Phung ƀuôn sang dôk kbưi êjai Y-Môis nao giăm knam jŭ, anôk Aê Diê dôk.

Klei Bhiăn Djŏ kơ Knưl Ngă Yang

22Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Brei ih blŭ snei kơ phung Israel: ‘Diih pô ƀuh kâo blŭ leh kơ diih mơ̆ng adiê. 23Đăm ngă ôh kơ diih pô rup yang hŏng prăk amâodah hŏng mah, čiăng bi msĕ kâo hŏng diñu.’ 24Brei ih mdơ̆ng sa boh knưl lăn kơ kâo, leh anăn ngă yang ti dlông anăn mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, biăp leh anăn êmô ih. Ti grăp anôk kâo brei arăng hdơr anăn kâo, kâo srăng hriê kơ ih leh anăn brei klei jăk jĭn kơ ih. 25 Tơdah ih mdơ̆ng sa boh knưl boh tâo kơ kâo, đăm ngă gơ̆ hŏng boh tâo krah ôh; kyuadah tơdah ih yua dŏ pioh krah, ih bi čhŏ knưl anăn. 26Đăm đĭ ti knưl kâo hŏng êñan ôh, huĭ êdah klei lưng mlŭn ih.”